Tema: Dokumentasjon og informasjonsbehandling i helsetjenesten

Nyere organisatoriske rammer i helsetjenesten, forutsetter større tilgang til dokumenter og opplysninger om den enkelte pasient/bruker.

Utveksling av informasjon er nødvendig for å sikre et velfungerende pasientforløp. Det gjelder så vel innen en og samme tjeneste som mellom tjenestene. Tidligere ble en større del av helsehjelpen gitt innen en og samme virksomhet. I dag har hver person sine helseopplysninger spredd mellom ulike systemer i ulike virksomheter med begrensede muligheter for utveksling seg imellom. Økt spesialisering og samhandling forutsetter at flere virksomheter er løpende involvert i behandlingen av en og samme pasient/bruker. For å ivareta grunnleggende krav til pasientsikkerhet forutsetter dette større grad av sikker informasjonsdeling mellom de involverte virksomhetene. Den nye pasientjournalloven av 2014 regulerer dette.

Hensynet til at den som yter helsehjelp skal få relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte, uavhengig av hvor pasienten har fått helsehjelp tidligere, må balanseres mot pasientens/brukerens krav på konfidensialitet. Reglene skal også legge til rette for enklere og mer effektiv bruk av data til kvalitetsforbedring, forskning, statistikk, helseanalyser, helseovervåking, planlegging, styring og beredskap.

Det er avgjørende at lovgivningen samtidig ivaretar den enkeltes personvern og mulighet til å kontrollere informasjonsflyten når det gjelder opplysninger om seg selv. Behandlingspersonells tilgang til opplysninger skal reguleres og alle skal ikke ha tilgang til alt. Pasienter og brukere skal kunne ha tillit til at opplysningene i systemene blir sikret på best mulig måte slik at opplysninger ikke spres til uvedkommende. De store teknologiske fremskrittene kan på den ene siden gjøre det mulig med mer selvbestemmelse og lettere tilgjengelig informasjon for pasienter og brukere, samtidig som informasjonsflyten kan være vanskeligere å kontrollere.  Det er derfor viktig å se de ulike lovene i sammenheng.

Disse spørsmålene sammen med en rekke andre aktuelle problemstillinger i helsetjenesten, som prioriteringsutvalgets innstilling og retten til nødvendig behandling, vil være tema for helserettskonferansen i 2015.  

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og da primært leger, sykepleiere og psykologer, samt styremedlemmer i helseforetak, saksbehandlere i helsetjenesten, pasientorganisasjoner og ledere på ulike nivå både i den kommunale og statlige helsetjenesten.

Konferansen i 2015 arrangeres den 9. – 10. mars på Radisson Blu Lillehammer Hotel.

Velkommen til Den 9. Nasjonale Helserettskonferansen!

                                 

Når og hvor?

9. - 10. mars 2015

  • Hvor?

  • Radisson Blu Lillehammer Hotel
    Turisthotellvn. 6
    2609 Lillehammer
    +47 61 28 60 00

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top