NNFF 5. forskningskonferanse

Abstracts og papers

Paperpresentasjoner
Deler av konferansen er bygd opp omkring presentasjoner av papers. Den muntlige presentasjonen av paperene er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon. Du som ønsker å bidra i denne delen av programmet inviteres til å sende inn abstracts. Abstractene kan være på inntil 250 ord, og skal innholde problemstilling, metodisk tilnærming og en kort presentasjon av eventuelle hovedfunn. Vi har laget en oversikt over aktuelle sesjonstemaer nedenfor. Papers vil bli plassert i sesjon etter forfatterens ønske, og/eller etter programkomiteens vurdering av abstractet. Vi er åpne for andre forslag til sesjonstemaer/papersesjoner enn de som er listet opp nedenfor. Vi ønsker også posters velkommen. Posters vil da bli på konferansens første dag fra 14.45 - 16.30. Ny frist for innsending av abstracts er 22. mars 2012.

Sesjonstemaer:

 • Aldring og livsløp

 • Arbeid

 • Barn og familie

 • Begreps- og teoriutvikling

 • Empowerment og selvforvaltning

 • Funksjonshemming og etnisitet

 • Funksjonshemming og helse

 • Hverdagsliv og mangfold

 • Internasjonale studier

 • Normalitet og mangfold

 • Universell utforming, teknologi og hjelpemidler

 • Videregående og høyere utdanning

Klikk her for skjema for innsending av abstracts.

Klikk her for skjema for posters.

Papers
Det er ikke et krav til innsending av papers, men arrangør ser gjerne at bidragsytere leverer paper. Disse vil bli lagt ut på konferansens nettside i forkant av konferansen. Frist for innsending av papers er den 21. mai. Abstracts og papers sendes til konferanser@hil.no. Paperet skal ha et omfang på inntil 15 sider i Times pkt 12 skrifttype og leveres i pdf-format, alternativt word format. Paperene som kommer innen fristen vil bli lagt ut på konferansens nettside for sesjonsprogram.

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top