Abstracts og papers

Retningslinjer for paper sesjoner og symposiums

Et abstract til paper presentasjon kan maksimalt være på 250 ord (pkt. 3 – 5 under) og skal inneholde følgende:

1. Tittel på paper
2. Forfatter(e) av abstract og kontaktinformasjon
3. Problemstilling
4. Metodisk tilnærming
5. Kort presentasjon av eventuelle hovedfunn
6. Forankring mot sesjonstema eller symposium

Alle som presenterer paper oppfordres til å ha med kopier av sitt paper på konferansen.


Paper sesjoner

Paper sesjoner består av muntlig fremføring og diskusjon av pågående eller avsluttet forskningsprosjekt. Den muntlige presentasjonen av paperet er begrenset til 20 minutter og ytterliggere 10 minutter til diskusjon. Vi ber deg velge et av de foreslåtte sesjonstemaene (se under). En deltaker har en begrensning på fremføring av 2 papers på konferansen (kan være medforfatter på flere).


Symposium

Et symposium er basert på et tema og er planlagt av en initiativtaker til symposiet (organisator). Paperene i symposiet er alle fokusert på temaet for symposiet. Et symposium har en møteleder (ofte organisatoren) og en eller flere opponenter («discussants»), som har lest paperene før konferansen. Et symposium kan gå over mer enn en sesjon. En sesjon inneholder 3 – 4 paperinnlegg i sesjoner over 90 minutter og 2 – 3 i sesjoner over 60 minutter. Symposium organisatoren beslutter organiseringen av symposiet og tidsskjemaet for den enkelte presentasjon. Det anbefales at minimum to institusjoner er representert.

Organisatoren av symposiet registrerer et abstract for symposiet som inkluderer:

1. Tittel på symposiet
2. Et abstract som beskriver hele symposiet
3. Navn på bidragsyterne og tittel på deres presentasjoner

OBS!: Når organisatoren har registrert symposiet ber han/hun hver innleder om må registrere hver sitt abstract koblet opp mot symposiet (se retningslinjer ovenfor).


Sesjonstemaer 2014

 1. Forskning om holdninger til funksjonshemmede
 2. Funksjonshemmede og arbeid
 3. Funksjonshemming og kjønn
 4. Funksjonshemming, skole og utdanning
 5. Hverdagsliv og deltakelse
 6. Innvandring og funksjonshemming
 7. Interseksjonalitet som begrep og perspektiv i forskning om funksjonshemming
 8. Metodologiske aspekter i forskning om funksjonshemming
 9. Oppvekst og funksjonshemming
 10. Teoretiske perspektiver på funksjonshemming
 11. Velferdspolitikk og tjenesteorganisering
 12. Annet (her ber vi deg om å oppgi tema)
Frist for innsending av abstracts var 27. januar 2014. Konferansen har nå stengt for nye abstract.
 


Papers


Det er ikke et krav til innsending av papers, men arrangør ser gjerne at bidragsytere leverer paper. Disse vil bli lagt ut på konferansens nettside i forkant av konferansen. Frist for innsending av papers er den 30. april. Papers sendes til konferanser@hil.no. Paperet skal ha et omfang på inntil 15 sider i Times pkt 12 skrifttype og leveres i pdf-format, alternativt word format.  
    

Outlook Outlook
iCal iCal
Google Google
Yahoo! Yahoo!
MSN MSN
Top