California School Parent Survey Oakland Unified Vietnamese 2017-18

Khảo sát Phụ huynh ở Học khu Thống nhất Oakland 2017-18

Một cuộc Khảo sát về Trường học cho Phụ huynh và Giám hộCảm ơn quý vị đã tham gia cuộc khảo sát phụ huynh của OUSD năm 2017-18. Cuộc khảo sát này là một cơ hội cho quý vị  giúp trường này bằng cách chia sẻ ý kiến của quý vị về nó.

Chúng tôi muốn tìm hiểu về những nổ lực này của nhà trường để thúc đẩy học tập thành công và hạnh phúc cho mỗi học sinh. Chúng tôi cũng muốn biết nhà trường hỗ trợ quý vị tốt tới đâu để có một đối tác thực sự trong việc giáo dục con em mình.

Nếu quý vị có hai ba trẻ ở trường này, quý vị có thể điền vào một cuộc điều tra riêng biệt cho mỗi đứa trẻ - hoặc chỉ tập trung vào kinh nghiệm của một trong các con quý vị ở trường này.

Đừng viết tên quý vị trong cuộc khảo sát này. Không ai có thể biết ai điền khảo sát này. Câu trả lời của quý vị là hoàn toàn riêng tư.