Cvent Globali privaatsuspoliitika

Kokkuvõte hiljutistest muudatustest:

Mis on uudist seisuga, 7. oktoober 2020:

 • Virtual Attendee Hub® lisamine Cventi Toodete nimekirja ning selgitused tootega seotud isikuandmete töötlemise kohta.
 • Täiendus isikuandmete rahvusvahelise andmete edastamise kohta Euroopa Liidu Kohtu (ELT) otsuse, millega tühistatakse ELi–USA andmekaitseraamistik Privacy Shield, valguses.

Viimati muudetud 7. oktoobril 2020

Sissejuhatus

Cvent, Inc. koos oma täielikult tegutsevate üksustega Cvent Europe Ltd., Cvent Deutschland GmBH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. ja StarCite, Inc. ("Cvent" või "meie", "meid") austavad teie privaatsust ning on pühendunud kaitsma teie privaatsust käesoleva poliitika järgimisega. 

Poliitikas kirjeldatakse meie tegevuspraktikat seoses andmetega, mida me kogume oma Cvent Event Cloud ja Hospitality Cloud tarkvaraplatvormide ja rakenduste (ühiselt nimetatud “Rakendused”) kaudu, samuti Cventi privaatsustavasid seoses Cvent’s veebilehtede (nagu nt www.cvent.com, www.lanyon.com ja teised Cventi veebilehed, mis on seotud käesoleva poliitikaga) kasutamise ja ettevõtteväliste turundustegevustega.

Selles poliitikas kirjeldatakse ka teie andmekaitsõigusi, sealhulgas õigust esitada vastuväiteid Cventi poolt teatud töötlemiste suhtes. Poliitika ei kehti andmete suhtes, mida kogub kolmas osapool, sealhulgas kolmanda osapoole rakenduste või sisu suhtes (sealhulgas reklaam), mis sisaldab linki meie Rakendustele või veebilehtedele või on nende kaudu ligipääsetav.

Kas olete Klient, Kliendi Ärikontakt või Külastaja?

Käesolev poliitika kehtib järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele üksikisikutele, kes suhtlevad Cventiga:

 • KLIENDID: Kliendid on üksikisikud, kes on Cventi otseste klientide töötajad või partnerid (näiteks ürituste korraldajad, reiside ostjad ja koosolekuruumide pakkujad), sealhulgas klientide töötajad, kellele on antud kasutajanimi ning volitused meie Rakendustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks vastavalt kehtivale Cventiga sõlmitud lepingule ajutise hindamislitsentsi alusel, sellise olemasolul. Lisaks kuuluvad Klientide hulka üksikisikud, kes on meie Rakendustele ligipääsuks ise kasutajaks registreerunud.
 • KLIENTIDE ÄRIKONTAKTID: Klientide Ärikontaktid on üksikisikud, kes suhtlevad meie Klientidega meie Rakenduste kaudu. Siia hulka kuuluvad meie Klientide olemasolevad ja tulevased kliendid, liikmed, osalejad, sponsorid, messidel esindajad, turunduspartnerid, hotellikülastajad ja teised ärikontaktid. Näiteks kuuluvad Klientide Ärikontaktide hulka üksikisikud, kes registreeruvad Kliendi korraldatud üritusele, laadivad alla üritusega seotud mobiiliäpi, täidavad veebiuuringu või broneerivad koha hotellis, kasutades mõnda Cventi Rakendust  
 • KÜLASTAJAD: Üksikisikud ja nende eeldatavad kliendid, kes suhtlevad meie Veebilehtedega (näiteks loevad Cventi toodete ja teenuste kohta, laadivad alla lühiülevaate või tellivad online demo),  samuti isikud, kes osalevad Cventi turundusüritustel (näiteks Cvent CONNECT®, Cvent “lunch and learns” ja Cventi veebiseminarid) ja kellega me kohtume messidel või kelle kohta saame teada kolmandatelt isikutelt või teistest välisallikatest. 

Millist tüüpi isikuandmeid meie Kliendid koguvad?

Meie Rakendused on paindlikud ning võimaldavad Klientidel koguda erinevaid isikuandmeid oma Kliendi Ärikontaktidelt, sealhulgas nime, organisatsiooni, tiitli, postiaadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri, faksi numbri, sotsiaalmeedia konto tunnus, krediit- või deebetkaardi numbri ja muud teavet, sealhulgas toidueelistuste, huvide, arvamuste, tegevuste, vanuse, soo, hariduse ja ameti kohta. Me julgustame Klientide Ärikontakte tutvuma Klientide privaatsuspoliitikatega, et paremini aru saada kogutavate andmete liikidest.

Täpsema loetelu meie Rakendustest leiate käesoleva privaatsuspoliitika lõpust peatükist “Millised on Cventi tooted ”. Cventi poolt meie Rakenduste kaudu kogutud isikuandmete kasutamine piirdub teenuse pakkumisega, mille jaoks on Kliendid Cventi kaasanud, et parandada meie teenuseid, või vastavalt seaduses lubatule või keelatule.

Kui Te ei ole meie poliitikate ja tavadega nõus, siis võite meie rakendusi mitte kasutada.

Kuidas meie Kliendid isikuandmeid koguvad?

Kliendid võivad kasutada isikuandmete eri viisidel kogumiseks meie kohandatavaid Rakendusi, nagu on kirjeldatud allpool toodud näidetes. Me julgustame Klientide Ärikontakte tutvuma Klientide privaatsuspoliitikatega, et saada paremini aru nende isikuandmete kogumise meetoditest.

 • Kui Kliendi Ärikontaktid sisestavad vabatahtlikult ja selgesõnaliselt oma isikuandmeid meie Rakendustesse.
 • Kui meie Kliendid sisestavad Kliendi Ärikontakte meie Rakendustesse, kui see on lubatud, sealhulgas õigustatud ärilise huvi korral või Kliendi Ärikontaktilt selgesõnalise nõusoleku saamisel.
 • Automaatselt, kui Kliendi Ärikontaktid suhtlevad meie Rakendustega, mille käigus kasutades üldlevinud andmekogumistehnoloogiaid, nagu nt küpsiseid. Lisateabe saamiseks nende tehnoloogiate kohta vt allpoolt peatükki “Kuidas kasutab Cvent küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid?

Kuidas meie Kliendid isikuandmeid kasutavad?

Juhul kui Kliendi Ärikontakt otsustab kasutada meie Rakendusi äritegevuseks Kliendiga (näiteks registreerub üritusele, vastab veebiküsitlusele, laeb alla mobiilirakenduse või saadab või vastab pakkumistaotlusele („PT“), siis kogu selle suhtlusega seotud teave edastatakse Kliendile, tema kontrolli all.

Klientidel on ka ligipääs andmetele (sealhulgas isikuandmetele ja Rakenduste kasutamise andmetele) selle kohta, kuidas Kliendi Ärikontakt suhtleb tema poolt kasutatavate Rakendustega. Sellisel juhul on Klient Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) andmekaitseseaduste põhjal Kliendi Ärikontakti suhtes vastutavaks andmetöötlejaks.  Seetõttu Cvent ei saa võtta ega võta endale vastutust Klientide poolt rakendatavate andmete privaatsuse tagamise praktika eest.

Meie Klientide andmetöötluspraktikat reguleerivad nende oma privaatsuspoliitikad. Me julgustame Klientide Ärikontakte tutvuma Klientide privaatsuspoliitikatega, et mõista nende tavasid ja protseduure.

Kas Cvent kasutab või müüb isikuandmeid, mida koguvad meie Kliendid?

Cvent ei kasuta oma Klientide Ärikontaktide isikuandmeid ühelgi muul otstarbel, kui ainult teenuste pakkumiseks, mida meie Kliendid on lepingu alusel meilt tellinud meie Rakenduste kaudu, mis on esitatud allpool, et parandada teenuseid või vastavalt seaduse nõuetele. Cvent ei müü oma Klientide Ärikontaktide isikuandmeid.

Kuidas Cvent kogub ja töötleb isikuandmeid meie Klientidelt ja nende Klientide Ärikontaktidelt?

Kogume oma Klientidelt isikuandmeid, et võimaldada teabevahetust ja pakkuda Rakendusi, millest meie Kliendid on huvitatud või mille hankimiseks on nad meiega lepingu sõlminud. Näiteks võime koguda Kliendi kontaktandmeid lepingu täitmise ja meie teenuste kasutamise käigus, meie veebisaidil olevast vormist, meie vestlusagendile esitatud päringutest, meie müügi- või klienditoe tiimiga suhtlemise käigus, üritusest osavõtmise registreerimise kaudu või meie küsitlustele või turundusmeilidele saadud vastustest. Võime koguda ka krediitkaartide andmeid (nt krediitkaardi number ja aegumiskuupäev, arve esitamise aadress jms) või muid tavapäraseid pangarekvisiite, mida vajame arvete esitamiseks ja tasumiseks.

Võime õigustatud ärihuvides salvestada Kliendi poolt meie klienditeenindusse tehtud telefonikõnesid, et pakkuda kliendituge, täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid, koolitada töötajaid ja tagada kvaliteeti. Me säilitame need andmed 90 päevaks peale salvestamise kuupäeva, välja arvatud juhul, kui need on vajalikud lepingu täiendamiseks või töötaja edasiseks koolituseks.

Meie ja meie müüjad koguvad teavet Klientide kasutuse kohta, selle kohta, kuidas meie Kliendid ja meie Rakendused koostoimivad. See hõlmab veebilehti, mida te külastate, seda, millele te teatavaid toiminguid tehes klõpsate, teie keele-eelistusi, mida te ostate jne.

Töötleme Klientide ja nende Klientide Ärikontaktide isikuandmeid järgmisel viisil.

 • Avaldame oma tütar- ja sidusettevõtetele eesmärgiga pakkuda teenuseid meie Klientidele ja Klientide Ärikontaktidee.
 • Avaldame töövõtjatele, teenusepakkujatele ja kolmandatele isikutele niivõrd, kuivõrd see on mõistlik ja vajalik Klientidele ja nende Klientide Ärikontaktidele meie Rakenduste pakkumiseks, ülal pidamiseks ja toetamiseks, näiteks maksete töötlejatele ja andmekeskusele või veebimajutuse pakkujatele. Cvent ei jaga, müü ega paku mingeid andmeid kolmandatele isikutele müügiedenduse eesmärgil.
 • Teenuste toimimise tagamiseks, mida Klient on lepingu alusel meilt tellinud. Mõned näited:
  • Kui Kliendi Ärikontakt kasutab mõnda meie Rakendust üritusele registreerumiseks, kasutame tema esitatud e-posti aadressi, et saata temale selle üritusega infot ja teavitusi.
  • Kui Kliendi ärikontakt kasutab meie Rakendusi, et maksta sündmusele registreerimise eest või muude toodete ja teenuste eest tasumiseks, siis edastame krediitkaardi andmed maksekaartide töötlejatele, et kontrollida makseteavet ja tehingud lõpuni viia.
  • Kui Klient esitab pakkumistaotluse koosolekuruumi pakkujale, kes on nimetatud Cvent Supplier Network, või Kliendi soovitatud Kliendi Ärikontaktile, võtab Cvent selle tegevuskoha, haldusettevõtte või Kliendi Ärikontaktiga ühendust ning avaldab need andmed, mis sisaldavad isikuandmeid, on vajalikud pakkumistaotlusele vastamiseks.
  • Kui Klient või Kliendi Ärikontakt kasutab oma sotsiaalmeedia tunnuseid andmete jagamiseks oma sotsiaalmeediplatvormil või meie Rakendusse sisse logimiseks, jagame me andmeid tema sotsiaalmeediakonto pakkujaga. Meie poolset andmete jagamist reguleerib sotsiaalmeedia veebisaidi privaatsuspoliitika. 
  • Avaldada ürituse korraldajatele, eksponentidele või teistele osalejatele kliendi juhtnööre või kliendi ärikontakti nõusolekut, näiteks nõustudes sellega, et eksponent skannib oma ürituse märgi oma kontaktteabe jagamiseks, klõpsates nõusoleku andmiseks eksponentide kohta teave saamiseks või nõustudes aktiivselt jagama teavet rakenduse Cvent mobiilirakenduses (nt nimi, kontaktteave, profiilipilt, küsitluste vastused, küsimuste ja vastuste omadused, kommentaarid, sõnumid, küsitluste vastused jne).
 • Edastame kolmandale isikule ühinemise, sundlikvideerimise, ümber struktureerimise, rekapitaliseerimise, reorganiseerimise, laialisaatmise või muu Cventi varade osalise või täieliku müügi või võõrandamise korral, kas jätkuva äritegevuse käigus või osana pankrotist, likvideerimisest või muust sarnasest menetlusest, kus Cventi valduses olevad meie Klientide või Klientide Ärikontaktide isikuandmed on osa võõrandatavatest varadest.
 • Ettevõttesisestel ärieesmärkidel, mis hõlmab Rakendustele juurdepääsu ja nende kasutamise administreerimist, andmete analüüsi, Klientide turvalist tuvastamist Rakendusse sisselogimisel, Rakenduste täiustamist ja muutmist, meie edenduskampaaniate tõhususe kindlaks tegemist, Teenuste eest arvete esitamist ja meie äritegevuse käitamist.
 • Usume, et see on vajalik või asjakohane:  (a) kohaldatavate seaduste, sealhulgas teie elukohariist väljaspool kehtivate seaduste kohaselt; (b) ameti- või riigivõimude nõudmistele vastamisel, sealhulgas ameti- või riigivõimudele väljaspool teie elukohariiki ja (c) kuritahtlike tehingute eest kaitseks või nende tuvastamiseks.
 • Muudel eesmärkidel, juhul kui Kliendi Ärikontakt on andnud selgesõnalise nõusoleku.

Me koondame ja muudame anonüümseks andmed (i) Klientide ja Klientide Ärikontaktide kohta ning (ii) meie Rakenduste kasutamise kohta, et muuta meie Rakendusi veelgi paremaks, võrdlusaluse loomiseks ning muude äriteabel ning luua võrdlusalus ja teisi äriteabetooteid. Koondatud ja anonüümseks muudetud teave ei sisalda isikuandmeid (st ei võimalda identifitseerida ühtegi üksikisikut).

Millistel õiguslikel alustel töötleb Cvent Euroopa Majanduspiirkonnast saadud isikuandmeid?

Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) pärit isikute puhul sõltub nende isikuandmete kogumise ja kasutamise õiguslik alus töötlemise laadist ja asjaoludest. Kui oleme oma Klientide isikuandmete volitatud töötleja, siis võib meie õiguslik alus olla lepingu täitmine või nõusolek. Kui oleme vastutav töötleja, siis on meie õiguslik alus nõusolek või õigustatud huvi, kui töötlemine on meie või meie Klientide õigustatud huvides ja kui seda ei kaalu üles üksikisiku andmekaitse huvid või põhiõigused ja -vabadused. Selliseks huviks on pakkuda üksikisikutele ligipääs Rakendustele ja Rakenduste omadustele; saata neile küsitud teavet; tagada meie Rakenduste turvalisus volitamata või pahatahtlike tegevuste ennetamisega või tagada vastavus meie kasutustingimuste, lepingute ja muude poliitikatega. 

Kui kaua säilitab Cvent Klientide poolt kogutud isikuandmeid?

Kui meie Kliendiga sõlmitud lepingus pole teisiti sätestatud, siis töötleme andmeid kuni 90 pärast lepingu lõppemist, mille järel eemaldame need oma tootmiskeskkonnast. 13 kuu jooksul eemaldame me andmed oma varunduskandjatelt.

Kuidas pääseb Kliendi Ärikontakt ligi oma isikuandmetele ja kuidas ta saab neid parandada või kustutada?

Erinevates riikides, sealhulgas EMP riikides, samuti ka mõnedes USA osariikides,  on Kliendi Ärikontaktidel nende soovi korral õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning lasta neid vajaduse korral parandada, kustutada või juurdepääsu piirata. Lisaks võivad Klientide Ärikontaktid paluda teatud liiki isikuandmete saatmist neile või nende poolt nimetatud teisele organisatsioonile struktureeritud ja masinloetavas formaadis. 

Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta. Vt Cventi klientide jaotist allpool. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Kliendi Ärikontaktidel EMPs on ka õigus kaevata andmekaitse järelevalveametile oma elukohariigis või riigis, kus nad töötavad – kuigi me loodame, et meie saame teid aidata, kui teil on küsimus või mure seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid kasutame.

Cvent töötleb Kliendi Ärikontaktide andmeid Kliendi juhiste järgi, meil puudub otsene kontroll töödeldavate isikuandmete üle ning need andmed ei kuulu meile. Klientide kohustuseks on järgida kõiki määruse ja seadusi seoses teavitamise, avaldamise ja nõusoleku saamisega enne andmete edastamist Cventile töötlemiseks. Klientide iga Ärikontakt, kes soovib andmetele ligipääsu, neid parandada või kustutada, peab esitama oma taoltuse Kliendile. Kui Klient nõuab Cventilt Kliendi Ärikontakti isikuandmete eemaldamist andmekaitsemääruse järgimiseks, täidab Cvent selle taotluse asjakohase määruse või seadusega nõutava aja jooksul.

Me ei vasta teabenõude muutmise taotlusele, kui usume, et muudatus rikub mis tahes seadust või seaduslikke nõudeid või põhjustab teabe ebatäpsust. Sellistel juhtudel me teavitame Klienti seadusest tulenevatest kohustustest, mis ei võimalda meil vastavat taotlust täita. 

Kuidas pääseb Klient ligi oma isikuandmetele ja kuidas ta saab neid parandada või kustutada?

Klientidel on samad õigused oma isikuandmetele ligipääsuks, korrigeerimiseks või kustutamiseks, nagu on ülalpool väljatoodud.

Kõik Kliendid saavad oma isikuandmetele või Ärikontaktile juurde pääseda, neid muuta või kustutada, esitades taotluse meie veebilehel  https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent töötleb selle taotluse asjakohase määruse või seadusega ettenähtud aja jooksul.

Me ei vasta teabenõude muutmise taotlusele, kui usume, et muudatus rikub mis tahes seadust või seaduslikke nõudeid või põhjustab teabe ebatäpsust. Sellistel juhtudel me teavitame Klienti seadusest tulenevatest kohustustest, mis ei võimalda meil vastavat taotlust täita.

Me säilitame kõikide isikuandmete juurdepääsu, parandamise ja kustutamise taotluste läbivaatuse ajaloo, et tagada dokumenteeritud andmed määruse nõuete järgimise kohta.

Kalifornia elanikud

Kui olete Kalifornia elanik, näevad kalifornia seadused teile ette konkreetsed õigused teie isikuandmete osas, sealhulgas õiguse nõuda, et avaldaksime teile teatud teavet teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta viimase 12 kuu jooksul; õiguse nõuda, et kustutaksime teie isiklikuandmed, mille oleme teilt kogunud, välja arvatud teatud erandid; ja õiguse loobuda oma isiklikandmete müügist. Sellise taotluse tegemiseks klõpsake veebivormi esitamiseks siin, helistage 1-833-455-0249 või saatke kiri aadressile:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
[email protected]
 

Pidage palun meeles, et me oleme kohustatud vastama ainult kahele sellisele taotlusele aastas. Meil on ka õigus mitte mitte olla diskrimineeritud, kui te toimite vastavalt oma Kalifornia andmekaitseseaduse õigustele.

Cvent võib olla kogunud viimase 12 kuu jooksul järgmiste kategooriate isikuandmeid:

 • Identifitseerijad, nagu nimi, postiaadress, interneti protokolli aadress, e-posti aadress või muud sarnased identifitseerijad. 
 •  California tsiviilkoodeksi 1798.80 alajaos e kirjeldatud isikuandmete kategooriad:
 • Vastavalt Kalifornia või föderaalsetele seadustele kaitstud klassifikatsioonide omadused.
 • Äriteave, sealhulgas ostetud või kaalutud toodete või teenuste andmed.
 • Interneti või muu elektroonilise võrgutegevuse teave.
 • Geograafilise asukoha andmed.
 • Heli- ja visuaalne teave, näiteks klienditeeninduse kõnesalvestused ja fotod.
 • Töö- või tööalane teave.
 • Haridusalane teave.
 • Mis tahes eespool määratletud teabe põhjal tehtud järeldused.

Seda teavet kogutakse ja kasutatakse käesolevas privaatsuspoliitikas avaldatud eesmärkidel. Võimalik, et Cvent on 12 kuu jooksul vahetult enne nende värskendatud privaatsuspoliitika postitamist avaldanud kliendi või külastaja nime, ametinimetuse või ettevõtte kontaktteabe võõrustamiskohtades (nt restoran või hotell) või Cventi turundussündmuste sponsorid. Kui klient või külastaja soovib, et tema teave oleks sellist tüüpi avalikustamisest välistatud, klõpsake taotluse esitamiseks siin. Võimalik, et Cvent on avaldanud ükskõik millise ülalnimetatud isikuandmete kategooriast isiku nõusolekul või teenuse osutajaga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel ärilistel eesmärkidel 12 kuu jooksul vahetult enne selle ajakohastatud privaatsuspoliitika postitamist.

Kuidas kasutab Cvent küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid?

Küpsised ja Veebimajakad

Kui üksikisikud suhtlevad meie Rakendustega, kasutame meie ja meie müüjad küpsiseid ning teisi sarnaseid automaatseid andmekogumistehnoloogiaid, et koguda teavet kasutatud seadmete, sirvimistegevuste ja –mustrite kohta, sealhulgas:

 • Meie Rakenduste külastuste üksikasjad, näiteks meie rakendustele ligipääsu kuupäev ja kellaaeg, meie rakendustele kulutatud aja pikkus, veebisaidid, mis teid meie Rakendustega linkisid või veebisaidid, millelt teilt meie Rakendustesse linkisid, ressursid ja sisu, mida te Rakendustele juurdepääsuks kasutate.
 • Teavet teie arvuti ja internetiühenduse kohta, nt teie IP-aadress, arvuti tüüp, ekraani resolutsioon, keel, Interneti brauseri tüüp ja versioon. 

Allpool on tehnoloogiad, mida me kasutame automaatseks andmekogumiseks. Me ei kasuta ühtegi nendest tehnoloogiatest andmete kogumiseks Kliendi Ärikontaktide kohta turunduse ja reklaami eesmärgil.

 • Brauseri küpsised.  Küpsis on väike fail, mis paigutatakse arvuti kõvakettale.  Veebibrausereid saab konfigureerida nii, et küpsiste kasutamine on piiratud või täielikult blokeeritud, saab konfigureerida küpsiste teavituse seadeid ja/või kustutada brauseris või seadmes juba olemasolevad küpsised.  Teave selle kohta, kuidas seda teha, on esitatud veebibrauseri abi/viidete alalõigus. Teatud tüüpi küpsiste piiramine või takistamine võib takistada ka kliendil või kliendi ärikontaktil teatavate rakenduste osade kasutamist sõltuvalt sellest, kuidas brauseri seaded on konfigureeritud.  Näiteks ei saa sündmuse registreerimist edukalt lõpule viia, kui küpsised on veebibrauseris keelatud. Kui brauseri seadetes pole küpsised keelatud, väljastab meie süsteem küpsiseid, kui brauser suhtleb meie Rakendusega.  Lisateavet küpsiste kohta ja nende keelamise kohta leiate aadressilt www.allaboutcookies.org.
 • Sessiooni küpsised ja püsivad küpsised.  "Sessiooni" küpsis kestab ainult ühe brauseri sessiooni ajal ja kustutatakse pärast kasutaja poolt veebibrauseri sulgemist. Sessiooni küpsised võimaldavad veebilehe operaatoritel linkida kasutaja tegevusi brauseri sessiooni ajal.  "Püsiv" küpsis jääb kasutaja seadmele (isegi siis, kui see on välja lülitatud), kuni see aegub või kustutatakse.  Püsiv küpsis taasaktiveeritakse, kui kasutaja naaseb küpsise postitanud veebisaidile. Me kasutame püsivaid küpsiseid selleks, et aidata teil kohandada oma veebi puhuks, kui tulete veebilehele või meie saidile tagasi.

Nendest küpsistest ei suuda ükski lugeda ega pääse ligi kasutaja kõvakettal asuvatele andmetele. Lisaks sellele ei tuvasta ükski nendest küpsistest kasutajat personaalselt, samas võib küpsis IP-aadressi kaudu tunda ära kasutaja veebibrauseri või seadme, brauseri versiooni, operatsioonisüsteemi ja muu teabe, ning sessiooniküpsiste põhjal on isik Cvent kontole sisse logimisel individuaalselt identifitseeritav konkreetsete Rakenduste alusel.

Meie veebisaidil kasutatakse püsivaid küpsiseid, mis on hädavajalikud ning põhinevad toimivusel ja turustamisel. Meie funktsiooniküpsised kehtivad 12 kuud, toimivusküpsised alates 24 tunnist kuni 24 kuuni ning turundusküpsised 12–24 kuud.

 • Veebimajakad.  Meie rakenduste ja meie e-posti teadete leheküljed sisaldavad väikseid elektroonilisi faile, mida nimetatakse veebimajakateks (neid nimetatakse ka selgeteks gifideks, piksliteks ja ühepikslilisteks gifideks).  Veebimajakad erinevad küpsistest selles osas, et teavet ei salvestata kõvakettale, kuid on nähtamatult paigutatud veebisaitidesse või e-posti sõnumisse.  Veebimajakad võimaldavad jälgida veebikasutajate liikumisi Internetis - näiteks loendada kasutajaid, kes on neid lehekülgi külastanud või avanud e-kirja ja muu seotud veebisaidi statistikat (näiteks teatud veebisaidi sisu populaarsuse salvestamine ja süsteemi kontrollimine ja serveri terviklikkus).  See võimaldab Cventil pakkuda veebisaidi kogemust, mis on kohandatud meie kasutajate eelistustele ja huvidele.
 • Flash-küpsised.  Meie teenuste teatavad funktsioonid kasutavad kohalikku mälu, näiteks "Flash-küpsised", et koguda ja salvestada teavet teie eelistuste kohta ja meie veebisaitidel navigeerimise kohta.  Flash-küpsiseid ei halda samad brauseri seadistused, nagu toimub brauseri küpsiste korral. Kui te ei soovi oma arvutisse salvestatud Flash küpsiseid, saate Flash-mängija seadistusi reguleerida Flash küpsiste mäluseadme blokeerimiseks tööriistadega, mis sisalduvad veebisaidi salvestusseadistuste paneelil mis on kättesaadav lingil link

Praegusel juhul me ei reageeri brauseri „ära jälgi“ signaalidele, kuna ootame seadusandjatelt või privaatsuse valdkonnalt ühtlase standardi esitamist.  Cvent siiralt kaalub üksikisikute õigust määrata, kuidas nende isikuandmeid töödeldakse ning jätkab arengute jälgimist selles valdkonnas.

Saate teada, kuidas kohandada oma brauseri seadistusi, et piirata või keelata küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid külastades allolevat jaotist pealkirjaga „Kolmandate osapoolte analüüsi pakkujaid."

Reklaam

Me kasutame oma tegevuskohtade pakkujatest Klientidelt kogutud andmeid , mis võimaldavad meil kuvada reklaame oma Hospitality Cloud Klientidelt nende kasutajatest sihtpublikule meie võrgustiku või meie reklaamiteenuste pakkujate kaudu.  Näiteks, koosolekuruumie pakkujad ostavad reklaame, mis esitatakse valikuliselt Cvent Supplier Network kaudu koosoleku planeerijatele, kes on sellele pakkujale eelnevalt andnud   äriettevõtetega kohtumiseks minimaalse mahu või konkureerimiseks sihtlinnapiirkonna tegevuskohtades.  Me ei avalda isikuandmeid nendeks otstarveteks, aga kui tegevuskohtade kasutaja klikkab või suhtleb muul viisil reklaamiga, siis reklaamiv Hospitality Cloud Klient eeldab, et tegevuskohtade kasutaja vastab tema sihtpubliku kriteeriumitele. Ehkki meie ja meie Hospitality Cloud Kliendid kasutavad seda tehnoloogiat klientide reklaamimiseks, ei kasuta me kunagi oma Kliendi teavet kliendi Ärikontaktides reklaamimiseks.

Me kasutame ka kolmandaid osapooli (nagu nt LinkedIn, Google AdRoll, YouTube) reklaamide esitamiseks, mis võivad pakkuda teile huvi teistelt veebilehtedelt. Lisateabe saamiseks ning oma eeliste haldamiseks külastage:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Kui asute Šveitsis või Euroopa Liidus, klõpsake siin

Kolmandast osapoolest analüüsipakkujad

Me kasutame kolmandast osapoolest analüüsipakkujaid, sealhulgas Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow jt, et koguda teavet meie Rakenduste kasutamise kohta ja parandada nende tööd.  Teave võimaldab meil näha rakenduste kasutamise üldist mudelit, aitab salvestada kõik rakendustega seotud raskused, näitab meile, kas meie reklaam on tõhus või mitte ning võimaldab meil reklaami toimivuse optimeerimiseks kasutada reageeringuid reklaamidele.  Google Analytics, Adobe ja Mixpanel kasutavad küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid info kogumiseks meie Rakenduste kasutamise kohta ja meie teavitamiseks veebilehe trendidest, ilma mingeid isikuandmeid välistele kolmanda osapoole analüüsipakkuja platvormidele salvestamata.  Lisateabe saamiseks vaadake allpool või loobuge nendest protseduuridest:

 • Te võite Google Analytics’ist loobuda, klikates siin
 • Võite loobuda Adobe andmete kogumise ja analüüsi rakenduste kasutamisest, klõpsates sellel lingil link
 • Võite loobuda Mixpaneli tavadest, külastades veebisaiti https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow kogub teavet, mis on seotud hiireklõpsuga, hiire liigutustega, sirvimiskäitumise ja/või klahvikombinatsiooniga, kuid see ei kogu meie jaoks isikuandmeid või ei jälgi kasutajate sirvimisharjumusi muudel veebisaitidel, kus Mouseflowi ei kasutata.  Mouseflow praktikatega tutvumiseks külastage veebisaiti http://mouseflow.com/privacy

Kuidas töötleb Cvent Külastajate andmeid?

Cvent töötleb Külastajate andmed eraldi ja eristatavalt meetoditest, millega me töötleme Klientide ja Klientide Ärikontaktide andmeid. Meie veebilehtede külastamisega, Cvent turundussündmusel osalemisega või meile oma isikuteabe esitamiseks annavad Külastajad nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks selles peatükis kirjeldatud viisil.

Külastajate kohta kogutavad isikuandmed

Cvent kogub isikuandmeid, sealhulgas nimi, tiitel, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, sotsiaalmeedia konto tunnus , ettevõtte andmed (sealhulgas finants- ja arveldusteave, kui on ostetud Cvent teenuseid), uuringute vastused, sõnumitahvlite postitused, jututoasõnumid, võistluskirjed ja kampaaniapäringud. Võime koguda Külastaja teavet meie veebisaidil olevast vormist, meie vestlusagendile esitatud päringutest, meie müügi- või klienditoe tiimiga suhtlemise käigus, üritusest osavõtmise registreerimise kaudu või meie küsitlustele või turundusmeilidele saadud vastustest. Me kasutame seda teavet, et esitada teile lisainformatsiooni oma teenuste kohta, uuringute läbiviimiseks, lühiülevaadete esitamiseks või teiega kontakteerumiseks pärast teie külastust.

Samuti kogume isikuandmeid kolmanda osapoole allikatest, nagu näiteks avalikud andmebaasid, ühised turunduspartnerid ja sotsiaalmeedia partnerid.  Näiteks kui Külastaja ühendab oma sotsiaalmeediakonto oma kontoga meie veebilehtedel, siis meiega jagatakse teatud isikuandmeid sotsiaalmeedikontolt, mis võivad sisaldada isikuandmeid, mis on osa Külastaja profiilist või tema sõprade profiilidest.

Kui te sellega nõustute, siis viidete esitamisel, kogume teie kontaktide kohta järgmisi isikuandmeid, näiteks:

 • Nimi
 • Töö e-posti aadress
 • Organisatsioon
 • Telefoninumber
 • Elukoha linn
 • Postiindeks

Kui esitate meile oma kontaktide isikuandmeid, siis kasutame neid ainult selleks konkreetseks eesmärgiks, milleks te need esitasite.

Kui arvate, et keegi teine ​​on edastanud meile teie isikuandmeid ja soovite, et me eemaldaksime selle meie andmebaasist, siis saatke taotlus aadressil https://www.cvent.com/personal-data-requests. Lisaks kogume meie ja meie analüüsimisteenuse pakkujad isikuandmeid küpsiste ja sarnaste tehnoloogiatega, millega saame teada, milliseid lehekülgi Külastaja vaatas, millistel linkidel Külastaja klikkas, teavet Külastaja veebibrauseri kohta, Külastaja IP-aadressi ning muude tegevuste kohta, mida Külastajad meie veebilehtedel viibides tegid. Lisateabe saamiseks, kuidas me neid tehnoloogiaid kasutame ja kuidas neid hallata, vt ülal peatükki “Küpsised ja teised sarnased tehnoloogiad“.

Kuidas kasutab Cvent Külastajate kohta kogutud isikuandmeid

Cvent töötleb Külastajate isikuandmeid selleks, et:

 • Analüüsida, kuidas meie veebilehtedele tullakse;
 • Muuta teie sirvimiskogemus personaalsemaks ja esitada teile tooteid või funktsioone, mis võivad teile paremini kohalduda;
 • Tuvastada veebilehe tehnilisi probleeme;
 • Avastada, uurida ja lahendada kuritahtlikku või ebaseaduslikku tegevust;
 • Edastada teateid toodete, teenuste või poliitika muudatuste kohta;
 • Vastata teie päringutele toodete või teenuste kohta;
 • Saata teile teavet, nagu näiteks tooteteateid, uudiskirju, lühiülevaateid vm asjakohaseid pakkumisi, samuti ees ootavatest kampaaniatest või sündmustest (vajaduse korral, sõltuvalt jurisdiktsioonist, küsime teilt selgesõnalise nõusoleku enne turundusmeilide saatmist);
 • Kavandada ja juhtida Cvent kontserniüritusi, juhtida online foorumeid ja sotsiaalvõrgustikke, milles võivad osaleda Külastajad;
 • Tuvastada ja analüüsida uusi väljavaateid;
 • Luua individuaalselt kohandatud reklaame, müügi- ja müügiedendusprogramme ning
 • Esitada klientidele arveid meie teenuste eest ning hinnata võimalike klientide finantsvõimekust Cventi lahenduste soetamiseks.

Kui soovite lasta end eemaldada Cventi puudutavast teabevahetusest, klõpsake siia: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Külastajate isikuandmete säilitamine

Kui me töötleme Külastaja isikuandmeid turunduse eesmärgil või Külastaja nõusolekul, töötleme andmeid seni, kui Külastaja taotleb selle lõpetamist. Tavaliselt võtab teie taotluse rakendamine 30 päeva, aga mitte rohkem lui vastava seadusega sätestatud. Cvent ei säilita Külastaja isikuandmeid kauem kui Cventi teenuste turundamise ja pakkumise kohas kehtivates seadustes ette nähtud. Lisaks peame arvestust selle üle, kui Külastajad on palunud meil otsepostituse materjale mitte saata või mitte töödelda Külastaja andmeid tähtajatult, et tulevikus Külastaja soovist kinni pidada.

Külastaja andmete jagamine

Cvent võib jagada andmeid kolmandast isikust teenusepakkujatega, kes osutab lepingu alusel meie eest teenuseid, samuti kolmandate isikutega, kes on Cventi teenuste edasimüüjad.

Lisaks võib Cvent äripartneritega ühiselt pakkuda tooteid, teenuseid või teisi programme, nagu näiteks veebiseminare või lühiülevaateid ning aeg-ajalt jagada isikuandmeid, juhul kui te ostate või näitate üles huvi mõne ühiselt pakutava toote või teenuse suhtes.

Cvent jagab Cventi ja kolmanda osapoole ühisel turundusüritusel osalevate Külastajate või Klientide isikuandmeid juhul kui a) Külastaja on andnud selgesõnalise nõusoleku, b) Külastaja on lubanud oma märki skaneerida või c) see on kohaldatava seaduse alusel lubatud.

Külastaja andmetele ligipääs, andmete parandamine ja kustutamine

Külastajatel on samasugused õigused oma isikuandmetele juurdepääsuks, parandamiseks ja kustutamiseks, nagu meie Klientide Ärikontaktidel, nagu on kirjeldatud peatükis ““Kuidas oma andmetele ligi pääseda, neid parandada või kustutada?

Iga Külastaja, kes soovib oma andmetele ligi pääseda, neid parandada või kustutada, saab seda teha, esitades taotluse meie veebilehel  https://www.cvent.com/personal-data-requests. Cvent täidab selle taotluse 30 päeva jooksul.

Me ei vasta teabenõude muutmise taotlusele, kui usume, et muudatus rikub mis tahes seadust või seaduslikke nõudeid või põhjustab teabe ebatäpsust. Sellistel juhtudel me teavitame Külastajat seaduses sätestatud kohustustest, mille tõttu me ei saa taotlust täita. 

Me säilitame kõikide isikuandmete juurdepääsu, parandamise ja kustutamise taotluste läbivaatuse ajaloo, et tagada dokumenteeritud andmed määruse nõuete järgimise kohta.

Kalifornia elanikud

Juhul, kui olete Külastaja ja Kalifornia resident, tagab Kalifornia seadus teile erilised õigused teie isikuandmete osas. Kõik tavad, mida kirjeldatakse Kalifornia elaniku jaotises Kuidas saab klient oma isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada?, rakenduvad samuti Kalifornia Külastajate puhul.

Küpsised ja teised sarnased tehnoloogiad

Kõik peatükis “Kuidas kasutab Cvent küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaidkirjeldatud praktikad seoses küpsiste ja nende kasutamisega kehtivad ka Külastajate kohta, kes suhtlevad meie veebilehtedega.

Kas Cvent töötleb alla 16-aastaste laste andmeid?

Ükski meie rakendustest ei ole suunatud alla 16-aastastele lastele. Me ei paku otseselt ega kogu alla 16-aastaste laste isikuandmeid. Kui saame teada, et oleme tahtmatult kogunud isikuandmeid alla 16-aastaste laste kohta, kustutame need nii kiiresti kui võimalik.

See privaatsuspoliitika ei kehti meie klientide tavade kohta, kus teie laps võib suhelda. Peaksite üle vaatama klientidele kohaldatavad tingimused ja eeskirjad, et teha kindlaks nende sobivus teie lapsele, sealhulgas nende andmete kogumise ning kasutamise tava.

Kuhu edastab Cvent töödeldavad isikuandmed?

Meie äritavade ja teenuste osutamise hõlbustamiseks võidakse isikuandmeid koguda, neile juurde pääseda, neid edastada või salvestada Ameerika Ühendriikides või muudes riikides, kus me tegutseme, kaasa arvatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) olevates riikides. Isikuandmetele võivad pääseda ligi Cventi töötajad, kes osutavad teenuseid riigis, kus on meie rajatised või kus me oleme rakendanud IT-teenuse pakkujaid, sealhulgas, Indias, Austraalias ja Singapuris. Juhul kui edastame isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Ameerika Ühendriike, rakendame kaitseabinõusid piisava andmekaitse taseme tagamiseks, näiteks kasutame Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingute tüüptingimusi. Kui soovite saada nendest koopiat või on teisi küsimusi, palume võtta meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Märkus ELi–USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield hiljutise tühistamise kohta

16. juulil 2020 tühistas Euroopa Liidu Kohus (ELT) ELi–USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield, mis oli üks peamisi mehhanisme isikuandmete seaduslikuks edastamiseks Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse. Enne kõnealust otsust olid Cvent ja selle teatavad tütarettevõtted kinnitanud, et järgivad isikuandmete edastamisel EMPst Ameerika Ühendriikidesse ELi–USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid.

Samas otsuses kinnitas kohus, et teine isikuandmete edastamisel piisava kaitse tagamiseks kasutatav põhimeetod – lepingute tüüptingimused – jääb jõusse. Seega on Cvent teinud oma Klientidele kättesaadavaks kehtivate ELi lepingute tüüptingimuste eelallkirjastatud koopia, mille leiab siit. Lisaks julgustame oma Kliente allkirjastama meie värskeima andmetöötlemise lisa ja saatma selle meile tagasi.

Kuidas tagab Cvent töödeldavate andmete kaitstuse?

Me kasutame erinevaid korralduslikke, tehnilisi ja administratiivseid meetodeid isikuandmete kaitsmiseks oma organisatsioonis.  Me järgime meile saadetud isikuandmete kaitsmiseks üldiselt aktsepteeritud standardeid, nii andmete edastamise käigus, kui ka pärast nende saamist. Kahjuks ei ole andmeedastus- ega salvestussüsteem 100% turvaline.  Kui teil on alust arvata, et Teie suhtlemine meiega ei enam turvaline (näiteks kui Teil on tunne, et mis tahes meiega suhtlemise konto turvalisus ohustatud), siis teavitage meid probleemist koheselt ja võtke meiega ühendust vastavalt  allpool oleva jaotisega Kontaktteave".

Millised on Cventi tooted?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 •  
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings
 • Sotsiaalse tabelid
 • Virtual Attendee Hub®

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent
 • DoubleDutch by Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient
 • Sotsiaalse tabelid

Kuidas saab Klient või Külastaja hallata oma Cventi e-posti eelistusi?

Kui soovite oma e-posti eelistusi uuendada vastavalt teemadele, mille kohta te olete huvitatud teavet saama, või kui soovite Cventist enam teavitusi mitte saada, siis saate seda teha siin:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Kuidas saada ühendust Cventi või Cventi andmekaitsetöötajaga?

Kui soovite täpsemalt teada andmekaitsetöötaja rolli kohta või on Cventi privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke ühendust andmekaitsetöötajaga aadressil [email protected].  Võite julgelt võtta ühendust Cvent’ga, kui soovite täpsemalt teada meie privaatsusprogrammi rakendamise kohta, kirjutades aadressil:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Kuidas avaldab Cvent oma privaatsuspoliitika muudatusi?

Me uuendame käesolevat privaatsuspoliitikat, et see kajastaks muudatusi meie andmetöötluse tavades. Kui teeme olulisi muudatusi, teavitame teid veebisaidi kaudu kolmkümmend (30) päeva enne muudatuste jõustumist või e-posti teel (saadetakse teie kontol näidatud e-posti aadressile) seitse (7) päeva enne muudatuste jõustumist. Samas jõustuvad kõik privaatsuspoliitika muudatused uute Külastajate, Klientide ja Kliendi Ärikontaktide suhtes kohe avaldamisel. Soovitame Teil seda veebilehte perioodiliselt üle vaadata, et saada uusimat teavet meie privaatsuspõhimõtete kohta.