Cvent Globali privaatsuspoliitika

Kokkuvõte hiljutistest muudatustest:

mis on uut seisuga 20.02.2019

 • Kuidas uuendada oma e-posti eelistusi?
 • Cvent Germany GmBH nime parandus.
 • Täpsustus klienditeenindusse tehtud kõnede salvestuste säilitamise perioodi kohta.
 • Täpsustus Klientide ja Klientide Ärikontaktide isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta.

Viimati muudetud 20.02.2019

Sissejuhatus

Cvent, Inc. koos oma täielikult tegutsevate üksustega Cvent Europe Ltd., Cvent Germany GmBH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. ja StarCite, Inc. ("Cvent" või "meie", "meid") austavad teie privaatsust ning on pühendunud kaitsma teie privaatsust käesoleva poliitika järgimisega.

Poliitikas kirjeldatakse meie tegevuspraktikat seoses andmetega, mida me kogume oma Cvent Event Cloud ja Hospitality Cloud tarkvaraplatvormide ja rakenduste (ühiselt nimetatud “Rakendused”) kaudu, samuti Cventi privaatsustavasid seoses Cvent’s veebilehtede (nagu nt www.cvent.com, www.lanyon.com ja teised Cventi veebilehed, mis on seotud käesoleva poliitikaga) kasutamise ja ettevõtteväliste turundustegevustega.

Selles poliitikas kirjeldatakse ka teie andmekaitsõigusi, sealhulgas õigust esitada vastuväiteid Cventi poolt teatud töötlemiste suhtes. Poliitika ei kehti andmete suhtes, mida kogub kolmas osapool, sealhulgas kolmanda osapoole rakenduste või sisu suhtes (sealhulgas reklaam), mis sisaldab linki meie Rakendustele või veebilehtedele või on nende kaudu ligipääsetav.

Sisukord

Kas olete Klient, Kliendi Ärikontakt või Külastaja?

Millist tüüpi isikuandmeid meie Kliendid koguvad?

Kuidas meie Kliendid isikuandmeid koguvad?

Kuidas meie Kliendid isikuandmeid kasutavad?

Kas Cvent kasutab või müüb isikuandmeid, mida koguvad meie Kliendid?

Kuidas Cvent kogub ja töötleb isikuandmeid meie Klientidelt ja nende Klientide Ärikontaktidelt?
Millistel õiguslikel alustel töötleb Cvent Euroopa Majanduspiirkonnast saadud isikuandmeid?

Kui kaua säilitab Cvent Klientide poolt kogutud isikuandmeid?
Kuidas pääseb Kliendi Ärikontakt ligi oma isikuandmetele ja kuidas ta saab neid parandada või kustutada?

Kuidas pääseb Klient ligi oma isikuandmetele ja kuidas ta saab neid parandada või kustutada?
Kuidas kasutab Cvent küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid?

Kuidas töötleb Cvent Külastajate andmeid?

Kas Cvent töötleb alla 13-aastaste laste andmeid?

Kuhu edastab Cvent töödeldavad andmed?

Kuidas tagab Cvent töödeldavate andmete kaitstuse?

Millised on Cventi tooted?

Kuidas saab Klient või Külastaja hallata oma Cventi e-posti eelistusi?

Kuidas saada ühendust Cventi või Cventi andmekaitsetöötajaga?

Kuidas avaldab Cvent oma privaatsuspoliitika muudatusi?

 

Kas olete Klient, Kliendi Ärikontakt või Külastaja?

Käesolev poliitika kehtib järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele üksikisikutele, kes suhtlevad Cventiga:

Millist tüüpi isikuandmeid meie Kliendid koguvad?

Meie Rakendused on paindlikud ning võimaldavad Klientidel koguda erinevaid isikuandmeid oma Kliendi Ärikontaktidelt, sealhulgas nime, organisatsiooni, tiitli, postiaadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri, faksi numbri, sotsiaalmeedia konto tunnus, krediit- või deebetkaardi numbri ja muud teavet, sealhulgas toidueelistuste, huvide, arvamuste, tegevuste, vanuse, soo, hariduse ja ameti kohta.

Täpsema loetelu meie Rakendustest leiate käesoleva privaatsuspoliitika lõpust peatükist “Millised on Cventi tooted ”. Cventi poolt meie Rakenduste kaudu kogutud isikuandmete kasutamine piirdub teenuse pakkumisega, mille jaoks on Kliendid Cventi kaasanud.

Kui Te ei ole meie poliitikate ja tavadega nõus, siis võite meie rakendusi mitte kasutada.

Kuidas meie Kliendid isikuandmeid koguvad?

 • Kui Kliendi Ärikontaktid sisestavad vabatahtlikult ja selgesõnaliselt oma isikuandmeid meie Rakendustesse.
 • Kui meie Kliendid sisestavad Kliendi Ärikontakte meie Rakendustesse, kui see on lubatud, sealhulgas õigustatud ärilise huvi korral või Kliendi Ärikontaktilt selgesõnalise nõusoleku saamisel.
 • Automaatselt, kui Kliendi Ärikontaktid suhtlevad meie Rakendustega, mille käigus kasutades üldlevinud andmekogumistehnoloogiaid, nagu nt küpsiseid. Lisateabe saamiseks nende tehnoloogiate kohta vt allpoolt peatükki “Kuidas kasutab Cvent küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid?

Kuidas meie Kliendid isikuandmeid kasutavad?

Juhul kui Kliendi Ärikontakt otsustab kasutada meie Rakendusi äritegevuseks Kliendiga (näiteks registreerub üritusele, vastab veebiküsitlusele, laeb alla mobiilirakenduse või saadab või vastab pakkumistaotlusele („PT“), siis kogu selle suhtlusega seotud teave edastatakse Kliendile, tema kontrolli all.

Klientidel on ka ligipääs andmetele (sealhulgas isikuandmetele ja Rakenduste kasutamise andmetele) selle kohta, kuidas Kliendi Ärikontakt suhtleb tema poolt kasutatavate Rakendustega. Sellisel juhul on Klient Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) andmekaitseseaduste põhjal Kliendi Ärikontakti suhtes vastutavaks andmetöötlejaks.  Seetõttu Cvent ei saa võtta ega võta endale vastutust meie Klientide rakendatavate andmete privaatsuse tagamise praktika eest.

Meie Klientide andmetöötluspraktikat reguleerivad nende oma privaatsuspoliitikad. Me julgustame Klientide Ärikontakte tutvuma Klientide privaatsuspoliitikatega, et mõista nende tavasid ja protseduure.

Kas Cvent kasutab või müüb isikuandmeid, mida koguvad meie Kliendid?

Cvent ei kasuta oma Klientide Ärikontaktide isikuandmeid ühelgi muul otstarbel, kui ainult teenuste pakkumiseks, mida meie Kliendid on lepingu alusel meilt tellinud meie Rakenduste kaudu, mis on esitatud allpool, või vastavalt seaduse nõuetele. Cvent ei müü oma Klientide Ärikontaktide isikuandmeid.

Kuidas Cvent kogub ja töötleb isikuandmeid meie Klientidelt ja nende Klientide Ärikontaktidelt?

Kogume oma Klientidelt isikuandmeid, et võimaldada teabevahetust ja pakkuda Rakendusi, millest meie Kliendid on huvitatud või mille hankimiseks on nad meiega lepingu sõlminud. Näiteks võime koguda Kliendi kontaktandmeid lepingu täitmise ja meie teenuste kasutamise käigus, meie veebisaidil olevast vormist, meie müügi- või klienditoe tiimiga suhtlemise käigus, üritusest osavõtmise registreerimise kaudu või meie küsitlustele või turundusmeilidele saadud vastustest. Võime koguda ka krediitkaartide andmeid (nt krediitkaardi number ja aegumiskuupäev, arve esitamise aadress jms) või muid tavapäraseid pangarekvisiite, mida vajame arvete esitamiseks ja tasumiseks.

Võime õigustatud ärihuvides salvestada Kliendi poolt meie klienditeenindusse tehtud telefonikõnesid, et pakkuda kliendituge, täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid, koolitada töötajaid ja tagada kvaliteeti. Selliseid salvestusi säilitame kuni 90 päeva pärast salvestamise kuupäeva.

Kogume teavet Klientide kasutuse kohta, selle kohta, kuidas meie Kliendid ja meie Rakendused koostoimivad. See hõlmab veebilehti, mida te külastate, seda, millele te teatavaid toiminguid tehes klõpsate, teie keele-eelistusi, mida te ostate jne.

Töötleme Klientide ja nende Klientide Ärikontaktide isikuandmeid järgmisel viisil.

 • Avaldame oma tütar- ja sidusettevõtetele eesmärgiga pakkuda teenuseid meie Klientidele ja Klientide Ärikontaktidee.
 • Avaldame töövõtjatele, teenusepakkujatele ja kolmandatele isikutele niivõrd, kuivõrd see on mõistlik ja vajalik Klientidele ja nende Klientide Ärikontaktidele meie Rakenduste pakkumiseks, ülal pidamiseks ja toetamiseks, näiteks maksete töötlejatele ja andmekeskusele või veebimajutuse pakkujatele. Cvent ei jaga, müü ega paku andmeid kolmandatele isikutele müügiedenduse eesmärgil.
 • Rakenduste toimimise tagamiseks, mida Klient on lepingu alusel meilt tellinud. Mõned näited:
  • Kui Kliendi Ärikontakt kasutab mõnda meie Rakendust üritusele registreerumiseks, kasutame tema esitatud e-posti aadressi, et saata temale selle üritusega infot ja teavitusi.
  • Kui Kliendi ärikontakt kasutab meie Rakendusi, et maksta sündmusele registreerimise eest või muude toodete ja teenuste eest tasumiseks, siis edastame krediitkaardi andmed maksekaartide töötlejatele, et kontrollida makseteavet ja tehingud lõpuni viia.
  • Kui Klient esitab pakkumistaotluse koosolekuruumi pakkujale, kes on nimetatud Cvent Supplier Network, või Kliendi soovitatud Kliendi Ärikontaktile, võtab Cvent selle tegevuskoha, haldusettevõtte või Kliendi Ärikontaktiga ühendust ning avaldab need andmed, mis on vajalikud pakkumistaotlusele vastamiseks, sealhulgas isikuandmeid.
  • Kui Klient või Kliendi Ärikontakt kasutab oma sotsiaalmeedia tunnuseid andmete jagamiseks oma sotsiaalmeediplatvormil või meie Rakendusse sisse logimiseks, jagame me andmeid tema sotsiaalmeediakonto pakkujaga. Meie poolset andmete jagamist reguleerib sotsiaalmeedia veebisaidi privaatsuspoliitika.
 • Edastame kolmandale isikule ühinemise, sundlikvideerimise, ümber struktureerimise, rekapitaliseerimise, reorganiseerimise, laialisaatmise või muu Cventi varade osalise või täieliku müügi või võõrandamise korral, kas jätkuva äritegevuse käigus või osana pankrotist, likvideerimisest või muust sarnasest menetlusest, kus Cventi valduses olevad meie Klientide või Klientide Ärikontaktide isikuandmed on osa võõrandatavatest varadest.
 • Ettevõttesisestel ärieesmärkidel, mis hõlmab Rakendustele juurdepääsu ja nende kasutamise administreerimist, andmete analüüsi, Klientide turvalist tuvastamist Rakendusse sisselogimisel, Rakenduste täiustamist ja muutmist, meie edenduskampaaniate tõhususe kindlaks tegemist, Teenuste eest arvete esitamist ja meie äritegevuse käitamist.
 • Usume, et see on vajalik või asjakohane:  (a) kohaldatavate seaduste, sealhulgas teie elukohariist väljaspool kehtivate seaduste kohaselt; (b) ameti- või riigivõimude nõudmistele vastamisel, sealhulgas ameti- või riigivõimudele väljaspool teie elukohariiki ja (c) kuritahtlike tehingute eest kaitseks või nende tuvastamiseks.
 • Muudel eesmärkidel, juhul kui Kliendi Ärikontakt on andnud selgesõnalise nõusoleku.

Me koondame ja muudame anonüümseks andmed (i) Klientide ja Klientide Ärikontaktide kohta ning (ii) meie Rakenduste kasutamise kohta, et muuta meie Rakendusi veelgi paremaks, võrdlusaluse loomiseks ning muude äriteabel ning luua võrdlusalus ja teisi äriteabetooteid. Koondatud ja anonüümseks muudetud teave ei sisalda isikuandmeid (st ei võimalda identifitseerida ühtegi üksikisikut).

Millistel õiguslikel alustel töötleb Cvent Euroopa Majanduspiirkonnast saadud isikuandmeid?

Üksikisikute puhul, kes on Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP), on meil nende isikuandmete kogumise ja kasutamise õigusliuks aluseks meie õigustatud huvi, kus töötlemine on meie või kolmanda osapoole õigustatud huvi, mis kaalub üle üksikisiku andmekaitse huvid või põhiõigused ja –vabadused. Selliseks huviks on pakkuda üksikisikutele ligipääs Rakendustele ja Rakenduste omadustele; saata neile küsitud teavet; tagada meie Rakenduste turvalisus volitamata või pahatahtlike tegevuste ennetamisega või tagada vastavus meie kasutustingimuste, lepingute ja muude poliitikatega. Osades EMP riikides toetume nõusolekule kui õiguslikule alusele, mis lubab meil kasutada andmeid turunduseesmärkidel.

Kui kaua säilitab Cvent Klientide poolt kogutud isikuandmeid?

Juhul kui me töötleme isikuandmeid oma õigustatud ärihuvides, nagu on kirjeldatud peatükis “Kas Cvent kasutab meie Klientide poolt kogutud isikuandmeid”, kui Kliendiga sõlmitud lepingus pole sätestatud teisiti, töötleme andmeid kuni 90 päeva pärast lepingu lõppemist, pärast mida me eemaldame need oma tootmiskeskkonnast. 13 kuu jooksul eemaldame me andmed oma varunduskandjatelt.

Kuidas pääseb Kliendi Ärikontakt ligi oma andmetele ja kuidas ta saab neid parandada või kustutada?

Erinevates riikides, sealhulgas EMP riikides on Kliendi Ärikontaktidel nende soovi korral õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning lasta neid vajaduse korral parandada, kustutada või juurdepääsu piirata. Lisaks võivad Klientide Ärikontaktid paluda teatud liiki isikuandmete saatmist neile või nende poolt nimetatud teisele organisatsioonile struktureeritud ja masinloetavas formaadis.

Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta. Vt Cventi klientide jaotist allpool. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Kliendi Ärikontaktidel on ka õigus kaevata andmekaitse järelevalveametile oma elukohariigis või riigis, kus nad töötavad – kuigi me loodame, et meie saame teid aidata, kui teil on küsimus või mure seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid kasutame.

Cvent töötleb Kliendi Ärikontaktide andmeid Kliendi juhiste järgi, meil puudub otsene kontroll töödeldavate isikuandmete üle ning need andmed ei kuulu meile. Klientide kohustuseks on järgida kõiki määruse ja seadusi seoses teavitamise, avaldamise ja nõusoleku saamisega enne andmete edastamist Cventile töötlemiseks. Klientide iga Ärikontakt, kes soovib andmetele ligipääsu, neid parandada või kustutada, peab esitama oma taoltuse Kliendile. Kui Klient nõuab Cventilt Kliendi Ärikontakti isikuandmete eemaldamist andmekaitsemääruse järgimiseks, täidab Cvent selle taotluse 30 päeva jooksul.

Me ei vasta teabenõude muutmise taotlusele, kui usume, et muudatus rikub mis tahes seadust või seaduslikke nõudeid või põhjustab teabe ebatäpsust. Sellistel juhtudel me teavitame Klienti seadusest tulenevatest kohustustest, mis ei võimalda meil vastavat taotlust täita.

Kuidas pääseb Klient ligi oma isikuandmetele ja kuidas ta saab neid parandada või kustutada?

Külastajatel on samasugused õigused oma isikuandmetele juurdepääsuks, parandamiseks ja kustutamiseks nagu meie Klientide Ärikontaktidel, mida on kirjeldatud peatükis “ Kuidas oma andmetele ligi pääseda, neid parandada või kustutada?”.

Iga Külastaja, kes soovib oma andmetele ligi pääseda, neid parandada või kustutada, saab seda teha, esitades taotluse meie veebilehel https://www.cvent.com/gdpr-personal-data-request. Cvent täidab selle taotluse 30 päeva jooksul.

Me ei vasta teabenõude muutmise taotlusele, kui usume, et muudatus rikub mis tahes seadust või seaduslikke nõudeid või põhjustab teabe ebatäpsust. Sellistel juhtudel me teavitame Klienti seadusest tulenevatest kohustustest, mis ei võimalda meil vastavat taotlust täita.

Me säilitame kõikide isikuandmete juurdepääsu, parandamise ja kustutamise taotluste läbivaatuse ajaloo, et tagada dokumenteeritud andmed määruse nõuete järgimise kohta.

Kuidas kasutab Cvent küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid?

Küpsised ja Veebimajakad

Kui üksikisikud suhtlevad meie Rakendustega, kasutame küpsiseid ja teisi sarnaseid automaatseid andmekogumistehnoloogiaid, et koguda teavet kasutatud seadmete, sirvimistegevuste ja –mustrite kohta, sealhulgas:

 • Meie Rakenduste külastuste üksikasjad, näiteks meie rakendustele ligipääsu kuupäev ja kellaaeg, meie rakendustele kulutatud aja pikkus, veebisaidid, mis teid meie Rakendustega linkisid või veebisaidid, millelt teilt meie Rakendustesse linkisid, ressursid ja sisu, mida te Rakendustele juurdepääsuks kasutate.
 • Teavet teie arvuti ja internetiühenduse kohta, nt teie IP-aadress, arvuti tüüp, ekraani resolutsioon, keel, Interneti brauseri tüüp ja versioon.

Allpool on tehnoloogiad, mida me kasutame automaatseks andmekogumiseks. Me ei kasuta ühtegi nendest tehnoloogiatest andmete kogumiseks Kliendi Ärikontaktide kohta turunduse ja reklaami eesmärgil.

 • Brauseri küpsised.  Küpsis on väike fail, mis paigutatakse arvuti kõvakettale.  Veebibrausereid saab konfigureerida nii, et küpsiste kasutamine on piiratud või täielikult blokeeritud, saab konfigureerida küpsiste teavituse seadeid ja/või kustutada brauseris või seadmes juba olemasolevad küpsised.  Teave selle kohta, kuidas seda teha, on esitatud veebibrauseri abi/viidete alalõigus. Teatud tüüpi küpsiste piiramine või takistamine võib takistada ka kliendil või kliendi ärikontaktil teatavate rakenduste osade kasutamist sõltuvalt sellest, kuidas brauseri seaded on konfigureeritud.  Näiteks ei saa sündmuse registreerimist edukalt lõpule viia, kui küpsised on veebibrauseris keelatud. Kui brauseri seadetes pole küpsised keelatud, väljastab meie süsteem küpsiseid, kui brauser suhtleb meie Rakendusega.  Lisateavet küpsiste kohta ja nende keelamise kohta leiate aadressilt www.allaboutcookies.org.
 • Sessiooni küpsised ja püsivad küpsised.  "Sessiooni" küpsis kestab ainult ühe brauseri sessiooni ajal ja kustutatakse pärast kasutaja poolt veebibrauseri sulgemist. Sessiooni küpsised võimaldavad veebilehe operaatoritel linkida kasutaja tegevusi brauseri sessiooni ajal.  "Püsiv" küpsis jääb kasutaja seadmele (isegi siis, kui see on välja lülitatud), kuni see aegub või kustutatakse.  Püsiv küpsis taasaktiveeritakse, kui kasutaja naaseb küpsise postitanud veebisaidile. Me kasutame püsivaid küpsiseid selleks, et aidata teil kohandada oma veebi puhuks, kui tulete veebilehele või meie saidile tagasi.

Nendest küpsistest ei suuda ükski lugeda ega pääse ligi kasutaja kõvakettal asuvatele andmetele. Lisaks sellele ei tuvasta ükski nendest küpsistest kasutajat personaalselt, samas võib küpsis IP-aadressi kaudu tunda ära kasutaja veebibrauseri või seadme, brauseri versiooni, operatsioonisüsteemi ja muu teabe, ning sessiooniküpsiste põhjal on isik Cvent kontole sisse logimisel individuaalselt identifitseeritav konkreetsete Rakenduste alusel.

 • Veebimajakad.  Meie rakenduste ja meie e-posti teadete leheküljed sisaldavad väikseid elektroonilisi faile, mida nimetatakse veebimajakateks (neid nimetatakse ka selgeteks gifideks, piksliteks ja ühepikslilisteks gifideks).  Veebimajakad erinevad küpsistest selles osas, et teavet ei salvestata kõvakettale, kuid on nähtamatult paigutatud veebisaitidesse või e-posti sõnumisse.  Veebimajakad võimaldavad jälgida veebikasutajate liikumisi Internetis - näiteks loendada kasutajaid, kes on neid lehekülgi külastanud või avanud e-kirja ja muu seotud veebisaidi statistikat (näiteks teatud veebisaidi sisu populaarsuse salvestamine ja süsteemi kontrollimine ja serveri terviklikkus).  See võimaldab Cventil pakkuda veebisaidi kogemust, mis on kohandatud meie kasutajate eelistustele ja huvidele.
 • Flash-küpsised.  Meie teenuste teatavad funktsioonid kasutavad kohalikku mälu, näiteks "Flash-küpsised", et koguda ja salvestada teavet teie eelistuste kohta ja meie veebisaitidel navigeerimise kohta.  Flash-küpsiseid ei halda samad brauseri seadistused, nagu toimub brauseri küpsiste korral. Kui te ei soovi oma arvutisse salvestatud Flash küpsiseid, saate Flash-mängija seadistusi reguleerida Flash küpsiste mäluseadme blokeerimiseks tööriistadega, mis sisalduvad veebisaidi salvestusseadistuste paneelil mis on kättesaadav lingil link

Praegusel juhul me ei reageeri brauseri „ära jälgi“ signaalidele, kuna ootame seadusandjatelt või privaatsuse valdkonnalt ühtlase standardi esitamist.  Cvent siiralt kaalub üksikisikute õigust määrata, kuidas nende isikuandmeid töödeldakse ning jätkab arengute jälgimist selles valdkonnas.

Saate teada, kuidas kohandada oma brauseri seadistusi, et piirata või keelata küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid külastades allolevat jaotist pealkirjaga „Kolmandate osapoolte analüüsi pakkujaid."

Reklaam

Me kasutame oma tegevuskohtade pakkujatest Klientidelt kogutud andmeid , mis võimaldavad meil kuvada reklaame oma Hospitality Cloud Klientidelt nende kasutajatest sihtpublikule.  Näiteks, koosolekuruumie pakkujad ostavad reklaame, mis esitatakse valikuliselt Cvent Supplier Network kaudu koosoleku planeerijatele, kes on sellele pakkujale eelnevalt andnud   äriettevõtetega kohtumiseks minimaalse mahu või konkureerimiseks sihtlinnapiirkonna tegevuskohtades.  Me ei avalda isikuandmeid nendeks otstarveteks, aga kui tegevuskohtade kasutaja klikkab või suhtleb muul viisil reklaamiga, siis reklaamiv Hospitality Cloud Klient eeldab, et tegevuskohtade kasutaja vastab tema sihtpubliku kriteeriumitele. Me küll kasutame seda tehnoloogiat Klientidele reklaami esitamiseks, kuid me kunagi ei esita reklaami Klientide Ärikontaktidele.

Me kasutame ka kolmandaid osapooli (nagu nt LinkedIn, Google AdRoll, YouTube) reklaamide esitamiseks, mis võivad pakkuda teile huvi teistelt veebilehtedelt. Lisateabe saamiseks ning oma eeliste haldamiseks külastage:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners

Kui asute Šveitsis või Euroopa Liidus, klõpsake siin

Kolmandast osapoolest analüüsipakkujad

Me kasutame kolmandast osapoolest analüüsipakkujaid, sealhulgas Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow jt, et koguda teavet meie Rakenduste kasutamise kohta ja parandada nende Rakenduste tööd.  Teave võimaldab meil näha rakenduste kasutamise üldist mudelit, aitab salvestada kõik rakendustega seotud raskused, näitab meile, kas meie reklaam on tõhus või mitte ning võimaldab meil reklaami toimivuse optimeerimiseks kasutada reageeringuid reklaamidele.  Google Analytics, Adobe ja Mixpanel kasutavad küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid info kogumiseks meie Rakenduste kasutamise kohta ja meie teavitamiseks veebilehe trendidest, ilma mingeid isikuandmeid välistele kolmanda osapoole analüüsipakkuja platvormidele salvestamata.  Lisateabe saamiseks vaadake allpool või loobuge nendest protseduuridest:

 • Te võite Google Analytics’ist loobuda, klikates siin
 • Võite loobuda Adobe andmete kogumise ja analüüsi rakenduste kasutamisest, klõpsates sellel lingil link
 • Võite loobuda Mixpaneli tavadest, külastades veebisaiti https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow kogub teavet, mis on seotud hiireklõpsuga, hiire liigutustega, sirvimiskäitumise ja/või klahvikombinatsiooniga, kuid see ei kogu meie jaoks isikuandmeid või ei jälgi kasutajate sirvimisharjumusi muudel veebisaitidel, kus Mouseflowi ei kasutata.  Mouseflow praktikatega tutvumiseks külastage veebisaiti http://mouseflow.com/privacy

Kuidas töötleb Cvent Külastajate andmeid?

Cvent töötleb Külastajate andmed eraldi ja eristatavalt meetoditest, millega me töötleme Klientide ja Klientide Ärikontaktide andmeid. Meie veebilehtede külastamisega, Cvent turundussündmusel osalemisega või meile oma isikuteabe esitamiseks annavad Külastajad nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks selles peatükis kirjeldatud viisil.

Külastajate kohta kogutavad isikuandmed

Cvent kogub isikuandmeid, sealhulgas nimi, tiitel, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, sotsiaalmeedia konto tunnus , ettevõtte andmed (sealhulgas finants- ja arveldusteave, kui on ostetud Cvent teenuseid), uuringute vastused, sõnumitahvlite postitused, jututoasõnumid, võistluskirjed ja kampaaniapäringud. Me kasutame seda teavet, et esitada teile lisainformatsiooni oma teenuste kohta, uuringute läbiviimiseks, lühiülevaadete esitamiseks või teiega kontakteerumiseks pärast teie külastust.

Samuti kogume isikuandmeid kolmanda osapoole allikatest, nagu näiteks avalikud andmebaasid, ühised turunduspartnerid ja sotsiaalmeedia partnerid.  Näiteks kui Külastaja ühendab oma sotsiaalmeediakonto oma kontoga meie veebilehtedel, siis meiega jagatakse teatud isikuandmeid sotsiaalmeedikontolt, mis võivad sisaldada isikuandmeid, mis on osa Külastaja profiilist või tema sõprade profiilidest.

Kui te sellega nõustute, siis viidete esitamisel, kogume teie kontaktide kohta järgmisi isikuandmeid, näiteks:

 • Nimi
 • Töö e-posti aadress
 • Organisatsioon
 • Telefoninumber
 • Elukoha linn
 • Postiindeks

Kui esitate meile oma kontaktide isikuandmeid, siis kasutame neid ainult selleks konkreetseks eesmärgiks, milleks te need esitasite.

Kui usute, et meile esitas teie isikuandmeid keegi teine ja soovite, et me need andmed oma andmebaasist eemaldaksime, saatke vastav taotlus aadressile https://www.cvent.com/gdpr-personal-data-request. Lisaks kogume isikuandmeid küpsistest ja sarnaseid tehnoloogiaid kasutades, et koguda teavet lehtede kohta, mida Külastajad vaatavad, linkidest, millele Külastajad klõpsavad, Külastajate veebibrauseri andmetest, Külastajate IP-aadressidest ja muudest toimingutest, mida Külastajad võivad meie veebisaitidele juurdepääsu hankimiseks teha. Lisateabe saamiseks, kuidas me neid tehnoloogiaid kasutame ja kuidas neid hallata, vt allpool peatükki “Küpsised ja teised sarnased tehnoloogiad“.

Kuidas kasutab Cvent Külastajate kohta kogutud isikuandmeid

Cvent töötleb Külastajate isikuandmeid selleks, et:

 • Analüüsida, kuidas meie veebilehtedele tullakse;
 • Muuta teie sirvimiskogemus personaalsemaks ja esitada teile tooteid või funktsioone, mis võivad teile paremini kohalduda;
 • Tuvastada veebilehe tehnilisi probleeme;
 • Avastada, uurida ja lahendada kuritahtlikku või ebaseaduslikku tegevust;
 • Edastada teateid toodete, teenuste või poliitika muudatuste kohta;
 • Vastata teie päringutele toodete või teenuste kohta;
 • Saata teile teavet, nagu näiteks tooteteateid, uudiskirju, lühiülevaateid vm asjakohaseid pakkumisi, samuti ees ootavatest kampaaniatest või sündmustest (vajaduse korral, sõltuvalt jurisdiktsioonist, küsime teilt selgesõnalise nõusoleku enne turundusmeilide saatmist);
 • Kavandada ja juhtida Cvent kontserniüritusi, juhtida online foorumeid ja sotsiaalvõrgustikke, milles võivad osaleda Külastajad;
 • Analüüsida, võita ja tuvastada väljavaateid;
 • Luua individuaalselt kohandatud reklaame, müügi- ja müügiedendusprogramme ning
 • Esitada klientidele arveid meie teenuste eest ning hinnata võimalike klientide finantsvõimekust Cventi lahenduste soetamiseks.

Kui soovite lasta end eemaldada Cventi puudutavast teabevahetusest, klõpsake siia: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Külastajate isikuandmete säilitamine

Kui me töötleme Külastaja isikuandmeid turunduse eesmärgil või Külastaja nõusolekul, töötleme andmeid seni, kui Külastaja taotleb selle lõpetamist. Tavaliselt võtab taotluse täitmine kuni 30 päeva. Cvent ei säilita Külastaja isikuandmeid kauem kui Cventi teenuste turundamise ja pakkumise kohas kehtivates seadustes ette nähtud. Lisaks peame arvestust selle üle, kui Külastajad on palunud meil otsepostituse materjale mitte saata või mitte töödelda Külastaja andmeid tähtajatult, et tulevikus Külastaja soovist kinni pidada.

Külastaja andmete jagamine

Cvent võib jagada andmeid kolmandast isikust teenusepakkujatega, kes osutab lepingu alusel meie eest teenuseid, samuti kolmandate isikutega, kes on Cventi teenuste edasimüüjad.

Lisaks võib Cvent äripartneritega ühiselt pakkuda tooteid, teenuseid või teisi programme, nagu näiteks veebiseminare või lühiülevaateid ning aeg-ajalt jagada isikuandmeid, juhul kui te ostate või näitate üles huvi mõne ühiselt pakutava toote või teenuse suhtes.

Cvent jagab Cventi ja kolmanda osapoole ühisel turundusüritusel osalevate Külastajate isikuandmeid juhul kui a) Külastaja on andnud selgesõnalise nõusoleku, b) Külastaja on lubanud oma märki skaneerida või c) see on kohaldatava seaduse alusel lubatud.

Külastaja andmetele ligipääs, andmete parandamine ja kustutamine

Külastajatel on samasugused õigused oma isikuandmetele juurdepääsuks, parandamiseks ja kustutamiseks, nagu meie Klientide Ärikontaktidel, nagu on kirjeldatud peatükis Kuidas oma andmetele ligi pääseda, neid parandada või kustutada?

Küpsised ja teised sarnased tehnoloogiad

Kõik peatükis “Kuidas kasutab Cvent küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaidkirjeldatud praktikad seoses küpsiste ja nende kasutamisega kehtivad ka Külastajate kohta, kes suhtlevad meie veebilehtedega.

Kas Cvent töötleb alla 13-aastaste laste andmeid?

Meie rakendused ei ole mõeldud alla 13 aasta vanustele lastele. Me ei paku otseselt ega kogu alla 13-aastaste laste isikuandmeid.  Kui olete alla 13 aasta vanune, siis (i) ärge kasutage ega esitage mingit teavet nende rakenduste ega nende funktsioonide kaudu ja (ii) ärge registreeruge meie rakenduste kasutajaks, (iii) ärge ostke meie rakenduste kaudu ( iv) ärge kasutage meie rakenduste interaktiivseid või avalikke kommenteerimisfunktsioone või andke meile enda andmeid, sealhulgas nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ega ekraaninime või kasutajanime, mida kasutate. 

Kuhu edastab Cvent töödeldavad andmed?

EL-USA ja Šveitsi-USA privaatsuskaitse

Cvent, Inc.; CrowdCompass, LLC; Cvent OnArrival, Inc.; Elite Meetings International, LLC; Lanyon Solutions, Inc.; Passkey International, Inc. ja StarCite, Inc. on kinnitanud, et järgivad ELi–USA privaatsuskaitse raamistiku Privacy Shield Framwork ja Šveitsi-USA privaatsuskaitse põhimõtteid.  Cvent on võtnud kohustuse käsitleda kõiki  Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidest, Ühendkuningiigist ja Šveitsist saadud isikuandmeid, lähtudes privaatsuskaitse raamistikust ja raamistiku põhimõtetest.  Lisateavet privaatsuskaitse raamistiku kohta leiate veebilehelt U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List.

Cvent vastutab tema poolt saadetavate isikuandmete töötlemise eest privaatsuskaitse raamistiku alusel ja edastab seejärel selle kolmandale osapoolele, kes tegutseb tema esindajana.  Cvent vastab privaatsuskaitse põhimõtetele Euroopa Liidust ja Šveitsist saadud isikuandmete edaspidise edastamise suhtes, sealhulgas edaspidise edastamise kohustuse sätete suhtes.

Isikuandmete puhul, mis on saadud  või  edastatud eraelu puutumatuse kaitse raamistiku alusel, kuulub Cvent USA föderaalse kaubanduskomisjoni haldusalasse.  Teatud juhtudel võib Cvent olla kohustatud avalikustama isikuandmeid riigiasutuste seaduslike taotluste, sealhulgas riiklike julgeoleku või õiguskaitse nõuete täitmiseks.

Kui teil on privaatsusega või andmekasutusega seotud lahendamata probleeme, mida me pole rahuldavalt käsitlenud, võtke palun ühendust (tasuta) meie USA-s asuva kolmanda osapoole vaidluste lahenduste pakkujaga https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Teatud tingimustel, mida on täpsemalt kirjeldatud privaatsuskaitsega seotud veebisaidil  https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, on teil õigus kasutada siduvat vahekohtumenetlust, kui muud vaidluste lahendamise menetlused on ammendatud. 

Piiriülesed andmete edastused, mitte Euroopa Liidu või Šveitsi kaudu

Isikuandmetele võivad pääseda ligi Cventi töötajad, kes osutavad teenuseid riigis, kus on meie rajatised või kus me oleme rakendanud IT-teenuse pakkujaid, sealhulgas, Indias, Austraalias ja Singapuris. See tähendab, et me edastame isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast või USA-st väljapoole. Sellistel juhtudel kasutame standardseid lepingutingimusi, mille on Euroopa Komisjon isikuandmete kaitseks heaks kinnitanud. Kui soovite saada nendest koopiat või on teisi küsimusi, palume võtta meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Kuidas tagab Cvent töödeldavate andmete kaitstuse?

Me kasutame erinevaid korralduslikke, tehnilisi ja administratiivseid meetodeid isikuandmete kaitsmiseks oma organisatsioonis.  Me järgime meile saadetud isikuandmete kaitsmiseks üldiselt aktsepteeritud standardeid, nii andmete edastamise käigus, kui ka pärast nende saamist. Kahjuks ei ole andmeedastus- ega salvestussüsteem 100% turvaline.  Kui teil on alust arvata, et Teie suhtlemine meiega ei enam turvaline (näiteks kui Teil on tunne, et mis tahes meiega suhtlemise konto turvalisus ohustatud), siis teavitage meid probleemist koheselt ja võtke meiega ühendust vastavalt  allpool oleva jaotisega Kontaktteave".

Millised on Cventi tooted?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 • RegOnline by Cvent
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient

Kuidas saab Klient või Külastaja hallata oma Cventi e-posti eelistusi?

Kui soovite oma e-posti eelistusi uuendada vastavalt teemadele, mille kohta te olete huvitatud teavet saama, või kui soovite Cventist enam teavitusi mitte saada, siis saate seda teha siin:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Kuidas saada ühendust Cventi või Cventi andmekaitsetöötajaga?

Kui soovite täpsemalt teada andmekaitsetöötaja rolli kohta või on Cventi privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke ühendust andmekaitsetöötajaga aadressil [email protected] Võite julgelt võtta ühendust Cvent’ga, kui soovite täpsemalt teada meie privaatsusprogrammi rakendamise kohta, kirjutades aadressil:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Kuidas avaldab Cvent oma privaatsuspoliitika muudatusi?

Me uuendame käesolevat privaatsuspoliitikat, et see kajastaks muudatusi meie andmetöötluse tavades. Kui teeme olulisi muudatusi, teavitame teid veebisaidi kaudu kolmkümmend (30) päeva enne muudatuste jõustumist või e-posti teel (saadetakse teie kontol näidatud e-posti aadressile) seitse (7) päeva enne muudatuste jõustumist. Samas jõustuvad kõik privaatsuspoliitika muudatused uute Külastajate, Klientide ja Kliendi Ärikontaktide suhtes kohe avaldamisel. Soovitame Teil seda veebilehte perioodiliselt üle vaadata, et saada uusimat teavet meie privaatsuspõhimõtete kohta.