Podsumowanie ostatnich zmian:

Co nowego na dzień 2019-02-20 r.

 • Jak zaktualizować preferencje skrzynki e-mail.
 • Korekta nazwy Cvent Germany GmBH.
 • Wyjaśnienie pojęcia okresu przechowywania specjalnie dla zarejestrowanych zgłoszeń obsługi klienta.
 • Wyjaśnienie pojęcia gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych klientów i kontaktów biznesowych.

Ostatnia modyfikacja  20.02.2019 r.

Wprowadzenie

Cvent, Inc. oraz jej w pełni działające podmioty Cvent Europe Ltd., Cvent Germany GmBH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. i StarCite, Inc. („Cvent” lub „My”, „nasz” itp.), szanują Twoją prywatność. Zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności poprzez przestrzeganie niniejszej polityki.

Niniejsza polityka opisuje nasze praktyki w związku z danymi, które gromadzimy za pośrednictwem naszych platform oprogramowania i aplikacji Cvent Event Cloud i Hospitality Cloud (zwanych łącznie naszymi „Aplikacjami”) jak również praktyki prywatności Cvent w odniesieniu do użytkowania stron internetowych Cvent (takich jak www.cvent.com, www.lanyon.com i innych stron internetowych Cvent powiązanych z tą polityką) i zewnętrznych działań marketingowych.

Polityka ta opisuje również Twoje prawa w odniesieniu do ochrony danych, włącznie z prawem do sprzeciwienia się niektórym rodzajom przetwarzania danych przez spółkę Cvent. Polityka ta nie obowiązuje w odniesieniu do danych gromadzonych przez jakiekolwiek strony trzecie, w tym za pośrednictwem wszelkich aplikacji lub treści zewnętrznych (włącznie z reklamami), które są powiązane z naszymi Aplikacjami lub stronami internetowymi lub są dostępne za ich pośrednictwem.

Spis treści

Czy jesteś Klientem, Kontaktem biznesowym klienta lub Gościem?

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzą nasi Klienci?

W jaki sposób nasi Klienci gromadzą dane osobowe?

W jaki sposób nasi Klienci wykorzystują dane osobowe?

Czy Cvent wykorzystuje lub odsprzedaje dane osobowe gromadzone przez naszych Klientów?

W jaki sposób Cvent zbiera i przetwarza dane osobowe od naszych Klientów i ich kontaktów biznesowych?
Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez Cvent danych osobowych z EOG?

Jak długo Cvent przechowuje dane osobowe gromadzone przez naszych Klientów?
W jaki sposób Kontakt Biznesowy Klienta może uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe?

W jaki sposób Klient może uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe?
W jaki sposób Cvent korzysta z plików cookies i podobnych technologii?

W jaki sposób Cvent przetwarza dane od Gości?

Czy Cvent przetwarza dane dzieci w wieku poniżej 13 lat?

Gdzie Cvent przekazuje przetwarzane przez siebie dane?

W jaki sposób Cvent zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane?

Czym są produkty Cvent?

W jaki sposób Glient lub Gość może zarządzać swoimi preferencjami poczty e-mail Cvent?

Jak można się skontaktować z Cvent lub Pełnomocnikiem Cvent ds. ochrony danych?

W jaki sposób Cvent publikuje zmiany w swojej Polityce prywatności?

Czy jesteś Klientem, Kontaktem biznesowym klienta lub Gościem?

Niniejsza polityka obowiązuje następujące grupy osób mające kontakt z Cvent:

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzą nasi Klienci?

Nasze Aplikacje są elastyczne i umożliwiają naszym Klientom gromadzenie całej gamy danych osobowych od ich Kontaktów biznesowych oraz na ich temat, włącznie z imieniem, nazwiskiem, nazwą, organizacją, stanowiskiem, adresem pocztowym, adresem e-mail, numerem telefonu, numerem faksu, identyfikatorem konta w mediach społecznościowych, numerem karty kredytowej lub debetowej oraz innymi informacjami, w tym, m.in. preferencjami dotyczącymi diety, zainteresowaniami, opiniami, zajęcia, wiekiem, płcią, wykształceniem i pracą.

Bardziej szczegółowa lista naszych Aplikacji znajduje się w sekcji „Produkty Cventna końcu tej Polityki prywatności. Wykorzystanie przez Cvent danych osobowych zebranych poprzez nasze Aplikacje będzie ograniczone do celów związanych ze świadczeniem usług, do których Klienci angażują spółkę Cvent.

Osoby, które nie zgadzają się z zasadami i praktykami spółki Cvent, mogą zrezygnować z korzystania z naszych Aplikacji.

W jaki sposób nasi Klienci gromadzą dane osobowe?

 • Kiedy Kontakty biznesowe klientów dobrowolnie i wyraźnie wprowadzają dane osobowe do naszych Aplikacji.
 • Kiedy nasi Klienci wprowadzają Kontakty biznesowe klientów do naszych Aplikacji, tam gdzie jest to dozwolone, w tym poprzez posiadanie uzasadnionego interesu biznesowego lub uzyskanie wyraźnej zgody od Kontaktów biznesowych klientów.
 • Automatycznie, kiedy Kontakty biznesowe klientów wchodzą w interakcję z naszymi Aplikacjami, korzystając z powszechnie używanych technologii gromadzenia danych takich jak pliki cookies. Dodatkowe informacje na temat tych technologii znajdują się w sekcji poniżej, zatytułowanej ”W jaki sposób Cvent korzysta z plików cookies i podobnych technologii?

W jaki sposób nasi Klienci wykorzystują dane osobowe?

Jeśli Kontakt biznesowy klienta korzysta z naszych Aplikacji do prowadzenia interesów z Klientem (np. rejestrowania się do udziału w wydarzeniach lub wejścia na wydarzenie, udzielania odpowiedzi na ankiety on-line, pobierania aplikacji mobilnej lub wysyłania Zapytania ofertowego o projekt („RFP”), lub udzielania na nie odpowiedzi) wszelkie udostępniane informacje w związku z taką interakcją zostaną przekazane Klientowi i będą się znajdowały pod jego kontrolą.

Klienci będą także mieli dostęp do informacji (w tym do danych osobowych i danych odnoszących się do korzystania z Aplikacji) dotyczących interakcji Kontaktów biznesowych klientów z Aplikacjami, z których korzystają. W takim przypadku Klienci występują jako administratorzy danych wobec Kontaktów biznesowych klientów, w ramach przepisów o ochronie danych Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).  Dlatego też Cvent nie może przyjąć i nie przyjmuje odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności, prowadzone przez naszych Klientów.

Praktyki naszych Klientów dotyczące danych podlegają ich politykom prywatności. Zachęcamy Kontakty biznesowe klientów do zapoznania się z politykami prywatności Klientów, aby zrozumieć stosowane przez nich praktyki i procedury.

Czy Cvent wykorzystuje lub odsprzedaje dane osobowe gromadzone przez naszych Klientów?

Cvent nie wykorzystuje danych osobowych Kontaktów biznesowych naszych klientów w żadnym celu poza świadczeniem usług, które nasi Klienci zamówili u nas poprzez nasze Aplikacje, jak wskazano poniżej, i poza przypadkami wymaganymi prawem. Cvent nie sprzedaje danych osobowych kontaktów biznesowych naszych Klientów.

W jaki sposób Cvent zbiera i przetwarza dane osobowe od naszych Klientów i ich kontaktów biznesowych?

Zbieramy dane osobowe od naszych Klientów w celu ułatwienia komunikacji i dostarczenia Aplikacji, którymi nasi Klienci są zainteresowani lub gdy zlecają nam ich dostarczenie. Na przykład możemy zbierać dane kontaktowe Klienta, czy to poprzez wykonanie umowy, korzystanie z naszych usług, formularz na naszej stronie internetowej, interakcję z naszym zespołem ds. Sprzedaży lub obsługi klienta, zapisanie się na wydarzenie lub odpowiedź na jedno z nich naszych ankiet lub marketingowych wiadomości e-mail. Możemy również zbierać informacje o karcie kredytowej (np. numer karty kredytowej i datę ważności, adres rozliczeniowy itp.) lub inne zwyczajowe informacje bankowe potrzebne do celów rozliczeniowych i płatności.

Możemy nagrywać rozmowy telefoniczne z klientami do naszego zespołu obsługi klienta w uzasadnionych interesach biznesowych związanych z zapewnieniem obsługi klienta, przestrzeganiem przepisów, szkoleniami i zapewnieniem jakości. Zachowujemy takie nagrania do 90 dni po dacie nagrania.

Zbieramy informacje o użytkowaniu przez Klienta naszych Aplikacji. Obejmuje to strony internetowe, które Klient odwiedza, co klika, kiedy wykonuje określone czynności, jakie ma preferencje językowe, co kupuje i tak dalej.

Przetwarzamy dane osobowe Klientów i ich kontaktów biznesowych w następujący sposób:

 • Aby ujawnić je naszym spółkom zależnym i powiązanym w celu świadczenia usług naszym Klientom i ich Kontaktom biznesowym.
 • Aby ujawnić je wykonawcom, usługodawcom i innym stronom trzecim w sposób, jaki rozsądnie rzecz biorąc jest konieczny lub roztropny w celu zapewnienia, utrzymania i wspierania naszych Aplikacji dla Klientów i ich kontaktów biznesowych, w tym takim podmiotom jak np. podmioty przetwarzające płatności i centra danych lub podmioty zajmujące się hostingiem Witryny. Cvent nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie prowadzi transakcji dotyczących żadnych danych z w/w stronami trzecimi w celach promocyjnych.
 • Aby dostarczyć Aplikacje, które nasz Klient u nas zamówił. Na przykład:
  • Jeśli Kontakt biznesowy klienta korzysta z jednej z naszych Aplikacji w celu zarejestrowania się na wydarzenie, użyjemy dostarczonego przez niego adresu e-mail, aby wysłać mu informacje i ogłoszenia dotyczące tego wydarzenia.
  • Jeśli Kontakt biznesowy klienta korzysta z jednej z Aplikacji do dokonania płatności kartą kredytową za rejestrację do udziału w wydarzeniu lub do płatności za inne produkty lub usługi, spółka Cvent przekaże informacje dotyczące karty kredytowej spółce przetwarzającej płatności kartami kredytowymi w celu zatwierdzenia informacji o płatności i realizacji transakcji.
  • Kiedy Klient przekazuje RFP podmiotowi zapewniającemu przestrzeń do spotkań, wymienionemu na liście Sieci dostawców Cvent lub Kontaktowi biznesowemu klienta zgodnie z poleceniem Klienta, Cvent skontaktuje się z danym miejscem, firmą zarządzającą lub Kontaktem biznesowym klienta i ujawni dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na RFP, zawierające dane osobowe.
  • Kiedy Klient lub Kontakt biznesowy klienta korzysta ze swoich danych uwierzytelniających w mediach społecznościowych w celu udostępnienia informacji na swojej platformie mediów społecznościowych lub zalogowania się do jednej z naszych Aplikacji, udostępnimy dane ich dostawcy konta mediów społecznościowych. Dane, które udostępniamy, będą podlegać polityce prywatności danej strony mediów społecznościowych.
 • Aby przekazać je stronie trzeciej w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, dokapitalizowania, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów spółki Cvent, tak w związku z dalszym prowadzeniem działalności jak i w związku z bankructwem, likwidacją lub podobnym postępowaniem, w ramach którego dane osobowe będące w posiadaniu spółki Cvent dotyczące Klientów i Kontaktów biznesowych klientów stanowią przenoszone aktywa.
 • Dla naszych wewnętrznych celów biznesowych, które obejmują administrowanie dostępem i użytkowaniem naszych Aplikacji, analizę danych, bezpieczne identyfikowanie Klientów po zalogowaniu się do Aplikacji, ulepszanie lub modyfikowanie naszych Aplikacji, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych, rozliczanie Usług i prowadzenie naszej działalności.
 • W sposób, jaki spółka Cvent uzna za konieczny lub właściwy:  (a) w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów poza Twoim krajem zamieszkania; (b) aby odpowiedzieć na zapytania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych poza Twoim krajem zamieszkania; i (c) aby zabezpieczyć się przed fałszywymi transakcjami lub je identyfikować.
 • W innych celach - za wyraźną zgodą Kontaktów biznesowych klientów.

Agregujemy i poddajemy anonimizacji dane dotyczące (i) Klientów i Kontaktów biznesowych klientów i (ii) użycia naszych Aplikacji w celu ulepszania naszych Aplikacji oraz tworzenia produktów referencyjnych i innych produktów analizy biznesowej. Żadne z agregowanych i anonimizowanych danych nie zawierają danych osobowych (tzn. nie można zidentyfikować danej osoby na ich podstawie).

Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez Cvent danych osobowych z EOG?

W przypadku osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawy prawne spółki Cvent do gromadzenia i wykorzystywania ich danych osobowych będą w naszym uzasadnionym interesie tam, gdzie przetwarzanie to leży w naszym lub strony trzeciej uzasadnionym interesie i nie jest zastąpione interesami ochrony danych lub podstawowymi prawami i swobodami danej osoby. Interesy te mają zapewnić danym osobom dostęp do Aplikacji i funkcji Aplikacji, aby przesyłać im zamawiane przez nich informacje, zapewnić bezpieczeństwo naszych Aplikacji poprzez próby zapobiegania nieuprawnionym lub złośliwym działaniom lub w celu wyegzekwowania zgodności z naszymi warunkami korzystania, kontaktami i innymi politykami. W niektórych krajach EOG podstawą prawną do wykorzystywania danych do celów marketingowych jest dla nas zgoda danej osoby.

Jak długo Cvent przechowuje dane osobowe gromadzone przez naszych Klientów?

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w uzasadnionym interesie biznesowym opisanym w sekcji „Czy Cvent wykorzystuje lub odsprzedaje dane osobowe gromadzone przez naszych Klientów?, o ile kontrakt z naszym Klientem nie przewiduje inaczej, przetwarzamy te dane przez okres do 90 dni od daty rozwiązania kontraktu, po czym usuwamy je z naszego środowiska produkcyjnego.  W ciągu 13 miesięcy usuwamy dane z naszych nośników zapasowych.

W jaki sposób Kontakt Biznesowy Klienta może uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe?

W różnych krajach, włącznie z krajami EOG, Kontakty biznesowe klientów mają prawo do uzyskiwania na żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz, w razie konieczności, ich poprawy, usunięcia lub ograniczenia. Kontakty biznesowe klientów mogą również prosić o dostarczenie im lub innej, wyznaczonej przez nich organizacji, określonych rodzajów danych osobowych w ustrukturyzowanym i możliwym do odczytania przez maszynę formacie.

Tam, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej wycofania. Zobacz sekcję dotyczącą kontaktu z Cvent poniżej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Kontakty biznesowe klientów mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych w kraju, w którym mieszkają lub pracują - mimo że mamy nadzieję, że będziemy mogli pomóc przy wszelkich zapytaniach lub zastrzeżeniach, jakie możesz wnieść w związku z wykorzystaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Spółka Cvent przetwarza dane Kontaktów biznesowych klientów pod kierunkiem naszych Klientów i nie ma bezpośredniej kontroli nad danymi osobowymi, które przetwarzamy; nie są też one jej bezpośrednią własnością. Klienci są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich regulacji lub przepisów wymagających powiadomienia, ujawnienia lub uzyskania zgody przed przekazaniem danych spółce Cvent do celów ich przetwarzania. Każdy Kontakt biznesowy klienta, który chce uzyskać dostęp do danych, poprawić je lub usunąć, powinien skierować swoje zapytanie do klienta. Jeśli Klient złoży do spółki Cvent wniosek o usunięcie danych osobowych Kontaktu biznesowego klienta w celu zachowania zgodności z przepisami o ochronie danych, spółka Cvent zrealizuje ten wniosek w ciągu 30 dni.

Nie będziemy realizować żądania zmiany informacji, jeżeli uznamy, że zmiana stanowi naruszenie jakichkolwiek przepisów lub wymogów prawnych lub sprawi, że informacje będą niepoprawne. W tego rodzaju przypadkach poinformujemy Klienta o zobowiązaniach prawnych, które uniemożliwiają nam realizację tego wniosku.

W jaki sposób Klient może uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe?

Klienci mają takie same prawa do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty lub usuwania, jak Kontakty biznesowe klientów, zgodnie z postanowieniami sekcji „W jaki sposób Kontakt Biznesowy Klienta może uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe?”

Każdy Klient, które chce uzyskać dostęp do danych, poprawić je lub usunąć, może zrobić to, przesyłając wniosek na naszej stronie pod adresem https://www.cvent.com/gdpr-personal-data-request. Cvent zajmie się tym wnioskiem w ciągu 30 dni.

Nie będziemy realizować żądania zmiany informacji, jeżeli uznamy, że zmiana stanowi naruszenie jakichkolwiek przepisów lub wymogów prawnych lub sprawi, że informacje będą niepoprawne. W tego rodzaju przypadkach poinformujemy Klienta o zobowiązaniach prawnych, które uniemożliwiają nam realizację tego wniosku.

Będziemy zachowywać historię audytową wszelkich wniosków o uzyskanie dostępu do danych osobowych, ich korektę lub usunięcie, aby zachować dowód przestrzegania wymogów regulacyjnych.

W jaki sposób Cvent korzysta z plików cookies i podobnych technologii?

Pliki cookies i obrazy web beacon

Wykorzystujemy pliki cookies lub podobne technologie automatycznego gromadzenia danych, gdy poszczególne osoby wchodzą w interakcję z naszymi Aplikacjami, aby pobrać konkretne informacje dotyczące ich sprzętu, zachowań i schematów przeglądania Internetu, w tym:

 • Szczegółów dotyczących Twoich wizyt w naszych Aplikacjach, takich ja data i godzina uzyskania dostępu do Aplikacji, czas korzystania z Aplikacji, witryny, które łączyły się z naszymi Aplikacjami lub stronami internetowymi połączonymi z naszymi Aplikacjami, zasobami i treściami, do których użytkownik uzyskuje dostęp i z których korzysta w Aplikacji.
 • Informacje dotyczące komputera i połączenia internetowego, takie jak Twój adres IP, typ komputera, rozdzielczość ekranu, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej.

Poniżej wymieniono technologie, które wykorzystujemy do automatycznego gromadzenia danych. Nie wykorzystujemy żadnych z tych technologii do gromadzenia danych od Kontaktów biznesowych klientów w celach marketingowych lub reklamowych.

 • Pliki cookies przeglądarki.  Plik cookie to mały plik umieszczony na dysku twardym komputera.  Przeglądarki internetowe można ustawić w sposób umożliwiający ograniczenie lub całkowite zablokowanie plików cookie, skonfigurować ustawienia powiadomień dotyczących plików cookie i/lub usunąć pliki cookie już obecne w przeglądarce lub urządzeniu.  Informacje dotyczące możliwości wykonania tej czynności znajdują się w opcji pomocy przeglądarki. Ograniczenie niektórych typów plików cookie może uniemożliwić Klientowi lub Kontaktowi biznesowemu klienta korzystanie z niektórych części Aplikacji w zależności od konfiguracji ustawień przeglądarki.  Na przykład nie będzie można pomyślnie ukończyć rejestracji do udziału w wydarzeniu, jeżeli w pliki cookies w przeglądarce są wyłączone. O ile ustawienia przeglądarki nie zostały dostosowane tak, aby odrzucały pliki cookies, nasz system będzie wysyłał pliki cookies w momencie kontaktu przeglądarki z naszymi Aplikacjami.  Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i jak je wyłączyć, należy odwiedzić witrynę www.allaboutcookies.org.;
 • Pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie.  Pliki cookie „sesji” funkcjonują przez czas trwania sesji w przeglądarce i są usuwane w chwili jej zamknięcia. Pliki cookie sesji pozwalają operatorom witryny połączyć działania użytkownika podczas sesji przeglądania.  „Trwałe” pliki cookies pozostają w urządzeniu użytkownika (nawet po wyłączeniu zasilania) aż do upływu czasu, na jaki zostały zamieszczone, lub do ich usunięcia.  Trwałe pliki cookies zostaną ponownie uruchomione, kiedy użytkownik powróci do witryny, która je zamieściła. Korzystamy z trwałych plików cookies, aby pomóc w indywidualnym dostosowaniu Twojego doświadczenia korzystania z internetu, kiedy wrócisz na daną stronę internetową lub naszą witrynę.

Żadne z tych plików cookies nie mogą odczytywać zawartości innych plików cookies ani innych danych na twardym dysku komputera użytkownika, ani uzyskiwać do nich dostępu. Ponadto, żadne z tych plików cookies samodzielnie nie mogą identyfikować użytkownika; mogą jednak rozpoznać indywidualną przeglądarkę lub urządzenie dzięki adresowi IP, wersji przeglądarki, systemowi operacyjnemu i innym informacjom, a osoby, które logują się do swoich kont Cvent, mogą za pomocą plików cookies sesji zostać indywidualnie zidentyfikowane w poszczególnych Aplikacjach.

 • Obrazy web beacon.  Strony w naszych Aplikacjach oraz e-mailach będą zawierać małe pliki elektroniczne zwane obrazami web beacon (nazywa się je także czystymi gifami, znacznikami pikselowymi i gifami jednopikselowymi).  Obrazy web beacon różnią się od plików cookies w ten sposób, że w ich przypadku informacje nie są przechowywane na twardym dysku, ale w sposób niewidoczny osadzone na stronach internetowych lub w wiadomościach e–mail.  Obrazy web beacon umożliwiają nam śledzenie ruchów on–line wykonywanych przez użytkowników witryn, na przykład do liczenia użytkowników odwiedzających te strony lub otwierających e–mail oraz w innych podobnych celach statystycznych związanych z witrynami (np. badania popularności treści danej witryny oraz sprawdzania integralności systemu i serwera).  Dzięki temu spółka Cvent może zapewniać doświadczenie w witrynie bardziej dopasowane do preferencji i zainteresowań naszych użytkowników.
 • Pliki cookie typu flash.  Niektóre funkcje naszych usług będą korzystać z lokalnych zasobów przechowywania takich jak pliki cookie typu „flash” do zbierania i przechowywania informacji dotyczących Twoich preferencji i sposobów nawigowania do i z Witryn.  Pliki cookies typu „flash” nie są zarządzane przez ustawienia, które służą do zarządzania plikami cookies przeglądarki. Jeżeli nie życzysz sobie, aby na Twoim komputerze były przechowywane pliki cookies typu flash, możesz zmienić ustawienia odtwarzacza plików flash w taki sposób, aby blokował funkcję przechowywania plików cookies typu flash. W tym celu należy skorzystać z panelu ustawień przechowywania witryn dostępnego pod następującym linkiem.

Obecnie nie reagujemy na sygnały przeglądarki zakazujące śledzenia, ponieważ oczekujemy na wprowadzenie przez organy regulacyjne lub branżę ochrony danych jednolitej normy.  Spółka Cvent poważnie rozważa niezależne prawo jednostki do określania sposobu przetwarzania jej danych osobowych i stale monitoruje rozwój tego obszaru.

Informacje dotyczące sposobów dostosowywania ustawień przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies i inne rozwiązania służące do śledzenia można uzyskać, zapoznając się ze znajdującą się poniżej sekcją, zatytułowaną „Zewnętrzni dostawcy analiz”.

Reklama

Wykorzystujemy informacje zebrane z naszego obiektu pozyskującego Klientów w celu umożliwienia nam wyświetlania reklam pochodzących od Klientów Hospitality Cloud odpowiedniej grupie docelowej użytkowników.  Na przykład podmioty oferujące miejsce organizacji spotkań wykupują reklamę prezentowaną selektywnie w Sieci Dostawców Cvent podmiotom zajmującym się planowaniem spotkań, które wcześniej zamówiły określoną minimalną liczbę spotkań u tego usługodawcy lub w konkurencyjnych obiektach w docelowym obszarze metropolitalnym.  Chociaż nie ujawniamy danych osobowych do takich celów, jeżeli użytkownik pozyskujący miejsce kliknie reklamę lub nawiąże z nią inną interakcję, reklamujący się Klient Hospitality Cloud może założyć, że użytkownik pozyskujący miejsce spełnia jego kryteria. Mimo że wykorzystujemy tę technologię, w celu wyświetlania reklam Klientom, nigdy nie dostarczamy reklam Kontaktom biznesowym klientów.

Korzystamy również z usług stron trzecich (takich jak LinkedIn, Google AdRoll, YouTube), aby dostarczać reklamy, które mogą Cię zainteresować na innych witrynach. Więcej informacji i możliwość zarządzania swoimi preferencjami można znaleźć na:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp i 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners

 

Użytkownicy przebywający na terenie Szwajcarii lub Unii Europejskiej powinni kliknąć tutaj

Zewnętrzni dostawcy analiz

Korzystamy z usług analitycznych podmiotów zewnętrznych, takich jak Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow i innych do zbierania informacji na temat korzystania z naszych Aplikacji i zapewnienia sobie poprawy ich funkcjonowania.  Informacje te pozwalają nam na obserwację ogólnych wzorców korzystania z Aplikacji, pomagają rejestrować wszelkie Twoje trudności związane z Aplikacjami, pokazują czy oferowane przez nas reklamy są skuteczne i pozwalają wykorzystać reakcję na reklamę w celu poprawy jej skuteczności.  Usługi Google Analytics, Adobe i Mixpanel wykorzystują pliki cookies i inne podobne rozwiązania do zbierania informacji dotyczących korzystania z Aplikacji i pozyskiwania informacji dotyczących trendów korzystania z witryn bez przechowywania jakichkolwiek danych osobowych na zewnętrznych platformach zewnętrznych dostawców analiz.  Poniżej podano dodatkowe informacje i możliwości rezygnacji z uczestniczenia w takich działaniach:

 • Możesz zrezygnować z usług Google Analytics, klikając tutaj
 • Możesz zrezygnować z udziału w realizowanym przez Adobe procesie agregacji i analizy danych dotyczących korzystania przez Ciebie z Aplikacji, klikając w następujący link.
 • Możesz zrezygnować z udziału w praktykach realizowanych przez serwis Mixpanel, klikając łącze https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow zbiera informacje dotyczące kliknięć myszą, ruchów myszy, przewijania i/lub naciśnięć klawiszy, ale nie zbiera na zlecenie spółki Cvent informacji umożliwiających identyfikację ani nie śledzi zwyczajów użytkowników dotyczących przeglądania innych witryn, które korzystają z usług Mouseflow.  Więcej na temat praktyk podejmowanych przez serwis Mouseflow można dowiedzieć się, odwiedzając witrynę http://mouseflow.com/privacy.

W jaki sposób Cvent przetwarza dane od Gości?

Spółka Cvent przetwarza dane Gości w sposób odrębny i odmienny od sposobu, w jaki przetwarzamy dane Klientów i Kontaktów biznesowych klienta. Odwiedzając nasze witryny, uczestnicząc w wydarzeniach marketingowych Cvent lub przekazując nam swoje dane osobowe, Goście zgadzają się na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie ich danych osobowych zgodnie z opisem zawartym w niniejszej sekcji.

Gromadzone dane osobowe Gości

Spółka Cvent gromadzi dane osobowe, włącznie z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem, adresem pocztowym, adresem e-mail, numerem telefonu, identyfikatorem konta w mediach społecznościowych, informacjami o firmie (włącznie z informacjami finansowymi i księgowymi przy zakupie usług Cvent), odpowiedziami na ankiety, postami na tablicach ogłoszeń, komunikatami chatu, zgłoszeniami konkursowymi i zapytaniami promocyjnymi. Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić Ci dodatkowe szczegóły na temat naszych usług, prowadzić badania, dostarczać dokumenty lub kontaktować się z Tobą po Twojej wizycie.

Gromadzimy również dane osobowe od podmiotów zewnętrznych takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi i platformy mediów społecznościowych.  Na przykład jeżeli Gość zdecyduje się połączyć swoje konto w mediach społecznościowych z kontem związanym z naszymi witrynami, niektóre dane osobowe z konta w mediach społecznościowych zostaną nam udostępnione, a mogą do nich należeć dane osobowe będące częścią profilu Gościa lub profili jego znajomych.

Jeśli zdecydujesz się to zrobić, kiedy podasz odniesienie, zbieramy dane osobowe Twoich kontaktów, takie jak:

 • Nazwisko
 • E-mail roboczy
 • Firma
 • Numer telefonu
 • Miejsce zamieszkania
 • Kod pocztowy

Gdy przekażesz nam swoje dane osobowe dotyczące Twoich kontaktów, wykorzystamy te informacje wyłącznie z określonego powodu, dla którego zostały one udostępnione.

Jeśli uważasz, że ktoś inny przekazał nam Twoje dane osobowe i chcesz poprosić nas o usunięcie ich z naszej bazy danych, prześlij prośbę na adres https://www.cvent.com/gdpr-personal-data-request . Ponadto, gromadzimy dane osobowe z plików cookies i podobnych technologii, aby zbierać informacje dotyczące odwiedzanych przez Gości stron, linków, na które klikają, informacje z ich przeglądarek, adresy IP Gości oraz informacje na temat innych działań, które Goście mogą podejmować, odwiedzając nasze witryny. Dodatkowe informacje na temat wykorzystywania przez nas tych technologii oraz sposobów ich kontrolowania znajdują się w sekcjiPliki cookies i podobne technologie” poniżej.

Wykorzystanie przez Cvent Zgromadzonych danych osobowych na temat Gości

Spółka Cvent przetwarza dane osobowe Gości w celu:

 • Analizowania sposobów uzyskiwania dostępu do naszych witryn;
 • Personalizowania Twojego korzystania z przeglądarki i prezentowania produktów lub funkcji, które mogą Cię zainteresować;
 • Identyfikowania problemów technicznych w witrynach;
 • Wykrywania i badania nieuczciwych lub nielegalnych działań oraz podejmowania kroków naprawczych;
 • Przekazywania powiadomień dotyczących zmian w produktach, usługach lub politykach;
 • Udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące produktów i usług;
 • Przesyłania Ci informacji takich jak ogłoszenia dotyczące produktów, newslettery, dokumenty, inne właściwe oferty oraz zbliżające się promocje lub wydarzenia (tam, gdzie jest to wymagane, w zależności od jurysdykcji, będziemy starać się o uzyskanie Twojej wyraźnej zgody, zanim prześlemy Ci materiały marketingowe pocztą elektroniczną);
 • Planowania i organizowania wydarzeń korporacyjnych Cvent, organizowania for i sieci społecznościowych online, w których mogą uczestniczyć Goście;
 • Analizowania, pozyskiwania i identyfikowania Klientów;
 • Tworzenia dostosowanych programów reklamy, sprzedaży i promocji; i
 • Wystawiania klientom rachunków za nasze usługi oraz przeprowadzania oceny możliwości finansowych potencjalnych klientów w odniesieniu do kosztu rozwiązań Cvent.

Jeśli chcesz usunąć się z subskrypcji komunikatów o Cvent, kliknij tutaj: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Przechowywanie danych osobowych Gości

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe Gości w celach marketingowych lub za zgodą Gościa, przetwarzamy te dane do czasu, aż Gość poprosi nas o zaprzestanie tego procesu. Realizacja takiego wniosku zwykle zajmuje nam do 30 dni. Spółka Cvent nie będzie przechowywać danych osobowych Gości dłużej niż przewiduje to ustawowy okres retencji dozwolony w miejscowych jurysdykcjach, gdzie usługi Cvent są reklamowane i świadczone. Rejestrujemy również, kiedy Goście prosili nas o nieprzesyłanie im bezpośrednich materiałów marketingowych lub o przetwarzanie danych Gości przez czas nieokreślony, tak abyśmy mogli uszanować wniosek Gości w przyszłości.

Udostępnianie danych Gości

Spółka Cvent może udostępniać dane zewnętrznym dostawcom usług, z którymi podpisaliśmy umowę na świadczenie usług w naszym imieniu, jak również z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się odsprzedażą usług Cvent.

Spółka Cvent może również współpracować z partnerami biznesowymi w celu wspólnego oferowania produktów, usług lub innych programów, takich jak webinary lub dokumenty oraz, każdorazowo, możemy udostępniać dane osobowe, jeśli zakupisz jakiekolwiek wspólnie oferowane produkty lub usługi, lub wyrazisz nimi zainteresowanie.

Spółka Cvent będzie udostępniać wyłącznie dane osobowe Gości, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniu marketingowym Cvent z podmiotami zewnętrznymi, jeśli a) Gość udzieli wyraźnej zgody, b) Gość pozwoli na zeskanowanie swojej plakietki lub c) jest to dozwolone w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Uzyskiwanie dostępu, korekta lub usuwanie danych Gości

Goście mają takie same prawa do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty lub usuwania, jak nasi Klienci, zgodnie z postanowieniami sekcji „W jaki sposób Klient może uzyskać dostęp, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe?

Pliki cookies i podobne technologie

Wszystkie praktyki dotyczące plików cookies i ich wykorzystania, opisane w sekcji „W jaki sposób Cvent korzysta z plików cookies i podobnych technologii?dotyczą również Gości, kiedy wchodzą oni w interakcję z naszymi witrynami.

Czy Cvent przetwarza dane dzieci w wieku poniżej 13 lat?

Nasze Aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Nie zabiegamy bezpośrednio o dane osobowe dzieci w wieku poniżej 13 lat i nie gromadzimy takich danych.  Osobom w wieku poniżej 13 lat zabrania się (i) korzystania z niniejszych Aplikacji lub jakichkolwiek ich funkcji oraz udostępniania informacji na ich temat, (ii) rejestrowania się w celu korzystania z którychkolwiek z naszych Aplikacji, (iii) dokonywania jakichkolwiek zakupów poprzez nasze Aplikacje, (iv) wykorzystywania jakichkolwiek funkcji interaktywnych lub publicznych komentarzy dotyczących Aplikacji oraz udostępniania nam jakichkolwiek informacji na swój temat, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e–mail oraz jakiegokolwiek pseudonimu internetowego lub nazwy użytkownika, z których będziesz korzystać. 

Gdzie Cvent przekazuje przetwarzane przez siebie dane?

Porozumienie „Privacy Shield” (Tarcza Prywatności) pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi

Cvent, Inc.; CrowdCompass, LLC; Cvent OnArrival, Inc.; Elite Meetings International, LLC; Lanyon Solutions, Inc.; Passkey International, Inc.; oraz StarCite, Inc., potwierdzili, że stosują się do przepisów zawartych w EU-U.S. i Swiss-U.S. Privacy Shield.  Spółka Cvent zobowiązuje się do traktowania wszystkich danych osobowych otrzymanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), Wielkiej Brytanii (UK) i Szwajcarii zgodnie ze stosownymi zasadami porozumienia ramowego w sprawie Tarczy Prywatności.  Aby dowiedzieć się więcej na temat porozumienia ramowego w sprawie Tarczy Prywatności, należy odwiedzić witrynę Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych zawierającą wykaz podmiotów uczestniczących w Tarczy Prywatności.

Spółka Cvent jest odpowiedzialna za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych w ramach porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności oraz ich dalsze przesyłanie podmiotom zewnętrznym działającym jako jej agenci.  Spółka Cvent przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszystkich przypadków przekazywania danych osobowych pochodzących z UE, UK i Szwajcarii, wliczając w to postanowienia dotyczące odpowiedzialności za takie przesyłanie.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych lub przesyłanych zgodnie z ramowym porozumieniem w sprawie Tarczy Prywatności spółka Cvent podlega wymogom regulacyjnym ustanowionym przez Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych.  W pewnych sytuacjach spółka Cvent może zostać zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na żądanie władz publicznych, w tym może zostać zobowiązana to przestrzegania krajowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i egzekwowania prawa.

Jeżeli masz nierozwiązane wątpliwości dotyczące prywatności lub korzystania z danych, którymi zajęliśmy się w sposób dla Ciebie niezadowalający, skontaktuj się (bezpłatnie) zewnętrznym usługodawcą zajmującym się rozstrzyganiem sporów, mającym siedzibę w USA, korzystając w tym celu z adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request..

Pod pewnymi warunkami bardziej szczegółowo opisanymi w witrynie Tarczy Prywatności https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, jeżeli inne procedury rozwiązywania sporów zostały wyczerpane, masz prawo skorzystania z wiążącego postępowania arbitrażowego. 

Przekazywanie danych za granicę (z wyjątkiem przekazywania do UE i Szwajcarii)

Personel spółki Cvent może uzyskać dostęp dodanych osobowych w dowolnym kraju, w którym świadczymy usługi i posiadamy obiekty, lub gdzie angażujemy dostawców usług IT, w tym w Indiach, Australii i Singapurze. Oznacza to, że będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy lub USA. W takich przypadkach będziemy chronić dane osobowe, posługując się Standardowymi klauzulami kontraktowymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Jeśli chcesz otrzymać kopię lub masz inne zapytania, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

W jaki sposób Cvent zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane?

Aby chronić dane osobowe w ramach naszej organizacji, korzystamy z całej gamy środków organizacyjnych, technicznych i administracyjnych.  W celu ochrony udostępnianych jej informacji osobowych, zarówno podczas ich przesyłania jak i po ich otrzymaniu, spółka Lanyon stosuje ogólnie przyjęte standardy. Niestety żaden system przesyłania i przechowywania danych nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa.  Jeśli masz powody, aby podejrzewać, że Twoje kontakty z nami nie są bezpieczne (np. w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo któregokolwiek posiadanego przez Ciebie u nas konta zostało naruszone), powiadom nas bezzwłocznie o problemie, kontaktując się z nami przy wykorzystaniu informacji podanych w sekcji Dane kontaktowe”.

Czym są produkty Cvent?

Event Cloud

Spotkania i wydarzenia spółki Cvent

 • Zarządzanie wydarzeniami spółki Cvent
 • RegOnline by Cvent
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings

Rozwiązania Cvent realizowane na miejscu

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent

 

Hospitality Cloud

 • Sieć dostawców Cvent
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Analiza biznesowa Cvent
 • Pozyskiwanie leadów Cvent
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient

W jaki sposób Glient lub Gość może zarządzać swoimi preferencjami poczty e-mail Cvent?

Jeśli chcesz zaktualizować swoje preferencje e-mail, aby dostosować tematy, które najbardziej Cię interesują, lub zrezygnować z subskrypcji wiadomości od Cvent, możesz to zrobić tutaj:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Jak można się skontaktować z Cvent lub Pełnomocnikiem Cvent ds. ochrony danych?

Szczegóły dotyczące roli pełnomocnika ds. ochrony danych lub wszelkie pytania dotyczące prywatności, związane z Polityką prywatności Cvent należy kierować do pełnomocnika ds. ochrony danych, pisząc na adres [email protected]. Możesz również skontaktować się ze spółką Cvent w kwestii szczegółów wdrożenia naszego programu ochrony prywatności, pisząc na adres:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

W jaki sposób Cvent publikuje zmiany w swojej Polityce prywatności?

Będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących informacji. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym za pomocą informacji zamieszczonej na tej witrynie na trzydzieści (30) dni przed wejściem zmian w życie lub za pomocą wiadomości e–mail (wysłanej na adres e–mail podany w Twoim koncie) siedem (7) dni przed wejściem zmian w życie. Jednakże wszelkie zmiany w Polityce prywatności wejdą w życie natychmiast po ich publikacji w odniesieniu do nowych Gości, Klientów oraz Kontaktów biznesowych klienta. Zachęcamy Cię do okresowego przeglądania niniejszej strony, aby uzyskać najnowsze informacje w kwestii naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności.