Globálne zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Cvent

Zhrnutie posledných zmien:

Čo je nové ku dňu 20. 2. 2019

 • Ako aktualizovať predvoľby e-mailu.
 • Oprava na názov Cvent Germany GmBH.
 • Objasnenie retenčného obdobia osobitne pre zaznamenané volania zákazníckych služieb.
 • Objasnenie zhromažďovania a používania osobných údajov Zákazníka a obchodných kontaktov zákazníka.

Naposledy zmenené 20.2.2019

Úvod

Spoločnosť Cvent, Inc. A jej výlučne pôsobiace spoločnosti Cvent Europe Ltd., Cvent GmBH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. a StarCite, Inc. („Cvent“ alebo „My“, „my“), rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa chrániť ho dodržiavaním týchto zásad.

Tieto zásady popisujú naše postupy v súvislosti s informáciami, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich softvérových platforiem a aplikácií Cvent Event Cloud a Hospitality Cloud (spoločne naše „Aplikácie“), ako aj postupov spoločnosti Cvent na ochranu osobných údajov vo vzťahu k používaniu webových lokalít spoločnosti Cvent (napr. www.cvent.com, www.lanyon.com a ďalších webových lokalít spoločnosti Cvent, ktoré odkazujú na tieto zásady) a externých marketingových aktivít.

Tieto zásady popisujú tiež vaše práva na ochranu údajov vrátane práva namietať proti niektorému spracovaniu spoločnosťou Cvent. Tieto zásady sa nevzťahujú na informácie zhromažďované žiadnou treťou stranou, a to ani prostredníctvom akejkoľvek aplikácie alebo obsahu tretej strany (vrátane reklamy), ktoré sú prístupné z našich aplikácií alebo webových lokalít alebo sú s nimi prepojené.

Obsah

Ste zákazník, obchodný kontakt zákazníka alebo návštevník?

Aký typ osobných údajov zhromažďujú naši zákazníci?

Ako naši zákazníci zhromažďujú osobné údaje?

Ako naši zákazníci používajú osobné údaje?

Používa spoločnosť Cvent osobné údaje zhromaždené našimi zákazníkmi?

Ako Cvent zhromažďuje a spracúva osobné údaje od našich zákazníkov a ich obchodných kontaktov?
Aký je právny základ pre spoločnosť Cvent na spracovanie osobných údajov z EHP?

Ako používa spoločnosť Cvent osobné údaje zhromaždené našimi zákazníkmi?
Ako môže obchodný kontakt zákazníka nadviazať prístup, opraviť alebo vymazať svoje osobné údaje?

Ako môže zákazník nadviazať prístup, opraviť alebo vymazať svoje osobné údaje?
Ako spoločnosť Cvent používa súbory cookie a podobné technológie?

Ako spoločnosť Cvent spracováva údaje od návštevníkov?

Spravuje spoločnosť Cvent údaje o deťoch do 13 rokov?

Kam prenáša spoločnosť Cvent údaje, ktoré spracováva?

Ako spoločnosť Cvent zabezpečuje údaje, ktoré spracováva?

Čo sú produkty spoločnosti Cvent?

Ako môže zákazník alebo návštevník spravovať svoje nastavenia e-mailových reklám?

Ako môžete kontaktovať spoločnosť Cvent alebo úradníka na ochranu údajov spoločnosti Cvent?

Ako spoločnosť Cvent zverejňuje zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov?

Ste zákazník, obchodný kontakt zákazníka alebo návštevník?

Tieto zásady sa vzťahujú na nasledujúcu klasifikáciu osôb, ktoré pôsobia so spoločnosťou Cvent:

Aký typ osobných údajov zhromažďujú naši zákazníci?

Naše Aplikácie sú flexibilné a umožňujú našim Zákazníkom zhromažďovať rôzne osobné priamo alebo nepriamo o ich obchodných kontaktoch zákazníka, vrátane mena, organizácie, titulu, poštovej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla, ID účtu sociálnych médií, čísla kreditnej alebo debetnej karty a ďalšie informácie, napríklad, stravovacie preferencie, záujmy, názory, aktivity, vek, pohlavie, vzdelanie a povolanie.

Podrobnejší zoznam našich Aplikácií nájdete v časti „Čo sú to produkty spoločnosti Cventna konci týchto zásad ochrany osobných údajov. Použitie osobných údajov spoločnosti Cvent zhromaždených prostredníctvom našich Aplikácií je obmedzené na účely poskytovania služby, ktorú si naši Zákazníci objednali od spoločnosti Cvent.

Ak nesúhlasíte s našimi zásadami a postupmi, môžete sa rozhodnúť nepoužívať naše Aplikácie.

Ako naši zákazníci zhromažďujú osobné údaje?

 • Keď obchodné kontakty zákazníka dobrovoľne a explicitne zadajú osobné údaje do našich Aplikácií.
 • Keď naši zákazníci zadajú obchodné kontakty zákazníka do našich Aplikácií, keď je to povolené, vrátane prípadov, že majú oprávnený obchodný záujem alebo získajú výslovný súhlas obchodného kontaktu zákazníka.
 • Automaticky, ako obchodné kontakty zákazníka interagujú s našimi Aplikáciami, pričom využívajú bežne používané technológie zhromažďovania údajov, napríklad súbory cookie. Ďalšie informácie o týchto technológiách nájdete v nižšie uvedenej časti s názvom „Ako spoločnosť Cvent používa súbory cookie a podobné technológie?“

Ako naši zákazníci používajú osobné údaje?

Ak sa obchodný kontakt zákazníka rozhodne využívať naše Aplikácie na obchodovanie so Zákazníkom (napríklad zaregistruje alebo zapíše sa na podujatie, odpovie na online prieskum, si stiahne mobilnú aplikáciu alebo odošle či odpovie na Žiadosť o predloženie návrhov („ŽPN“)), všetky údaje, ktoré poskytne v súvislosti s touto transakciou, budú prenesené Zákazníkovi a budú pod jeho kontrolou.

Zákazníci budú mať tiež prístup k údajom (vrátane osobných údajov a údajov o používaní Aplikácie) týkajúcim sa toho, ako obchodný kontakt zákazníka interaguje s Aplikáciami, ktoré oni používajú. Zákazníci sa v takomto prípade správajú ako dispečeri údajov voči obchodnému kontaktu zákazníka podľa zákonov o ochrane údajov v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“).  Preto spoločnosť Cvent nemôže prevziať a nepreberá zodpovednosť za postupy Zákazníkov v oblasti ochrany osobných údajov.

Informačné postupy našich Zákazníkov sa riadia ich zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame obchodným kontaktom zákazníka, aby si prečítali zásady ochrany osobných údajov Zákazníkov, aby porozumeli ich zásadám a postupom.

Používa spoločnosť Cvent osobné údaje zhromaždené našimi zákazníkmi?

Spoločnosť Cvent nepoužíva osobné údaje našich obchodných kontaktov zákazníka na žiadne iné účely ako poskytovanie služieb, ktorých odoberanie si zákazníci objednali prostredníctvom našich Aplikácií, ako je uvedené nižšie alebo podľa požiadaviek zákona. Spoločnosť Cvent nepredáva osobné údaje našich obchodných kontaktov.

Ako Cvent zhromažďuje a spracúva osobné údaje od našich zákazníkov a ich obchodných kontaktov?

Zhromažďujeme osobné údaje od našich Zákazníkov, aby sme uľahčili komunikáciu a dodanie Aplikácií, o ktoré majú naši Zákazníci záujem alebo ktoré nám poskytli. Môžeme napríklad zhromažďovať informácie o kontakte so zákazníkom, či už prostredníctvom realizácie zmluvy, používania našich služieb, formulára na našich webových stránkach, interakcie s naším predajným tímom alebo zákazníckym tímom, registráciou na udalosť alebo odpoveďou na jednu. našich prieskumov alebo marketingových e-mailov. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o kreditnej karte (napr. číslo kreditnej karty a dátum vypršania platnosti, fakturačná adresa atď.) alebo iné obvyklé bankové informácie potrebné na účely fakturácie a platby.

Môžeme zaznamenávať telefonické hovory zákazníka na náš tím služieb zákazníkom za oprávnené obchodné záujmy súvisiace s poskytovaním zákazníckej podpory, dodržiavaním zákonov, školenia a zabezpečenia kvality. Tieto nahrávky uchovávame do 90 dní od dátumu záznamu.

Zhromažďujeme informácie o používaní zákazníkov o tom, ako naši zákazníci komunikujú s našimi aplikáciami. Zahŕňa to, ktoré webové stránky navštívite, na čo kliknete, keď vykonávate určité akcie, akú jazykovú preferenciu máte, čo kupujete, atď..

Spracúvame osobné údaje Zákazníka a ich Zákazníckych obchodných kontaktov nasledujúcim spôsobom:

 • Poskytujeme ich našim dcérskym spoločnostiam a pobočkám za účelom poskytovania služieb našim Zákazníkom a ich obchodnými kontaktom zákazníka.
 • Poskytujeme ich dodávateľom, poskytovateľom služieb a ďalším tretím stranám v miere primerane potrebnej alebo rozumnej na poskytovanie, udržiavanie a podporu našich Aplikácií, ako sú platobné procesory a dátové centrá alebo poskytovatelia webhostingu. Spoločnosť Cvent s týmito tretími stranami nezdieľa, nepredáva ani nevymieňa žiadne údaje na propagačné účely.
 • Dodávame Aplikácie, ktorých dodávanie si náš Zákazník zmluvne objednal. Niekoľko príkladov:
  • Ak sa obchodný kontakt zákazníka pomocou jednej z našich Aplikácií zaregistruje na podujatie, prostredníctvom ich uvedenej e-mailovej adresy im odošleme informácie a oznámenia týkajúce sa tohto podujatia.
  • Ak obchodný kontakt zákazníka pomocou niektorej z našich Aplikácií zaplatí poplatky za podujatie alebo za iné produkty a služby s použitím svojej kreditnej karty, údaje o kreditnej karte postúpime spracovateľom platobných kariet, aby sme potvrdili platobné informácie a zrealizovali transakcie.
  • Keď zákazník predloží ŽPN poskytovateľovi konferenčného priestoru, ktorý je uvedený v Sieti dodávateľov spoločnosti Cvent, alebo obchodnému kontaktu zákazníka podľa pokynov Zákazníka, spoločnosť Cvent sa skontaktuje s týmto zariadením, správcovskou spoločnosťou alebo obchodným kontaktom zákazníka a poskytne údaje potrebné na to, aby títo mohli reagovať na ŽPN, ktorá obsahuje osobné údaje.
  • Keď Zákazník alebo obchodný kontakt zákazníka použije svoje poverenia pre sociálne médiá na zdieľanie informácií na svojej platforme sociálnych médií alebo na prihlásenie do jednej z našich Aplikácií, zdieľame informácie s jeho poskytovateľom sociálnych médií. Informácie, ktoré zdieľame, sa budú riadiť pravidlami ochrany osobných údajov stránok týchto sociálnych médií.
 • Poskytujeme ich tretej strane v prípade zlúčenia, odpredaja, reštrukturalizácie, rekapitalizácie, reorganizácie, likvidácie alebo iného predaja či prevodu niektorých alebo všetkých aktív spoločnosti Cvent, či už ako pokračujúca fungujúca firma alebo ako súčasť konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, počas ktorých osobné údaje, ktoré spoločnosť Cvent uchováva o Návštevníkoch, Zákazníkoch a obchodných kontaktoch zákazníka, patria medzi prenášané aktíva.
 • Pre naše interné obchodné účely, ktoré zahŕňajú správu prístupu a používanie našich aplikácií, analýzu dát, bezpečnú identifikáciu zákazníkov po prihlásení sa do aplikácie, vylepšenie alebo modifikáciu našich aplikácií, určenie účinnosti našich propagačných kampaní, fakturáciu za služby a prevádzku nášho podniku.
 • Keďže sa domnievame, že je potrebné alebo vhodné:  (a) podľa platných zákonov vrátane zákonov mimo vašej krajiny pobytu, (b) ako reakciu na požiadavky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo vašej krajiny pobytu, a (c) na ochranu alebo identifikáciu podvodných transakcií.
 • Na iné účely, keď obchodné kontakty zákazníka poskytnú výslovný súhlas.

Zhromažďujeme a anonymizujeme informácie o (i) Zákazníkoch a obchodných kontaktoch zákazníka, a (ii) používaní našich Aplikácií s cieľom vylepšiť naše Aplikácie a vytvoriť referenčné a ďalšie obchodné spravodajské produkty. Žiadne zo súhrnných a anonymizovaných informácií neobsahuje osobné údaje (t. j. neidentifikuje žiadnu osobu).

Aký je právny základ pre spoločnosť Cvent na spracovanie osobných údajov z EHP?

Pre osoby, ktoré sú z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie ich osobných údajov bude naším oprávneným záujmom, keď spracovanie prebieha v legitímnych záujmoch, našich alebo tretích strán, a nie je nahradzované záujmami ochrany údajov danej osoby alebo základnými právami a slobodami. Tieto záujmy majú poskytovať jednotlivcom prístup k Aplikáciám a funkciám týchto Aplikácií, odosielať im informácie, ktoré si vyžiadali, zaistiť bezpečnosť našich Aplikácií prostredníctvom našej snahy zabrániť neoprávneným alebo škodlivým konaniam, alebo presadzovať dodržiavanie našich zmluvných podmienok, zmlúv a ďalších zásad. V niektorých krajinách EHP sa spoliehame na súhlas ako právny základ pre používanie údajov na marketingové účely.

Ako používa spoločnosť Cvent osobné údaje zhromaždené našimi zákazníkmi?

Keď spracovávame osobné údaje pre legitímne obchodné záujmy popísané v časti Používa spoločnosť Cvent osobné údaje zhromaždené našimi zákazníkmi?“, pokiaľ v zmluve s naším Zákazníkom nie je uvedené inak, spracujeme údaje do 90 dní po ukončení zmluvy, kedy ich odstránime z nášho produkčného prostredia. Do 13 mesiacov odstránime údaje z našich záložných médií.

 

Ako môže obchodný kontakt zákazníka nadviazať prístup, opraviť alebo vymazať svoje údaje?

V rôznych krajinách, vrátane krajín v EHP, majú obchodné kontakty zákazníka na základe ich žiadosti právo na prístup k svojim osobným údajom a v prípade potreby ich meniť a dopĺňať, odstraňovať alebo obmedzovať. Obchodné kontakty zákazníka môžu tiež požiadať, aby im boli poskytnuté niektoré typy ich osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte.

Keď spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas odobrať. Pozrite si sekciu kontaktov Cvent nižšie. Odobratie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odobratím. Obchodné kontakty zákazníka majú tiež právo sťažovať sa dozornému orgánu vo veci ochrany údajov v krajine, v ktorej žijú alebo pracujú – aj keď dúfame, že môžeme pomôcť pri akýchkoľvek otázkach alebo obavách týkajúcich sa používania vašich osobných údajov.

Spoločnosť Cvent spracováva údaje o obchodných kontaktoch zákazníka pod vedením našich Zákazníkov a nemá priamu kontrolu ani vlastníctvo nad osobnými údajmi, ktoré spracovávame. Zákazníci sú zodpovední za dodržiavanie akýchkoľvek nariadení alebo zákonov vyžadujúcich oznámenie, zverejnenie alebo získanie súhlasu pred prenosom údajov do spoločnosti Cvent na účely spracovania. Akýkoľvek obchodný kontakt zákazníka, ktorý sa snaží získať prístup, vykonať opravu alebo odstrániť údaje, musí svoj dopyt smerovať Zákazníkovi. Ak Zákazník požiada spoločnosť Cvent o odstránenie osobných údajov obchodného kontaktu zákazníka za účelom dodržania nariadení na ochranu údajov, spoločnosť Cvent túto žiadosť spracuje do 30 dní.

Žiadosti o zmenu údajov nemožno vyhovieť v prípade, ak sa domnievame, že by zmena porušila akýkoľvek zákon alebo právnu požiadavku alebo spôsobila nesprávnosť informácií. V takýchto prípadoch budeme Zákazníka informovať o právnych povinnostiach, ktoré nám bránia v splnení žiadosti.

Ako môže zákazník nadviazať prístup, opraviť alebo vymazať svoje osobné údaje?

Návštevníci majú rovnaké práva na prístup, opravu alebo odstránenie svojich osobných údajov, aké majú obchodné kontakty zákazníka, ako je uvedené v časti „Aký máte prístup, ako opravíte alebo odstránite svoje osobné údaje“.

Každý návštevník, ktorý sa snaží získať prístup, opraviť alebo odstrániť údaje, môže tak urobiť odoslaním žiadosti  na našej webovej lokalite  na adrese http://www.cvent.com/gdpr . Spoločnosť Cvent túto žiadosť spracuje do 30 dní.

Žiadosti o zmenu údajov nemožno vyhovieť v prípade, ak sa domnievame, že by zmena porušila akýkoľvek zákon alebo právnu požiadavku alebo spôsobila nesprávnosť informácií. V takýchto prípadoch budeme Zákazníka informovať o právnych povinnostiach, ktoré nám bránia v splnení žiadosti.

Budeme udržiavať históriu auditov všetkých žiadostí o prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov s cieľom uchovávať o dodržiavaní regulačných požiadaviek.

Ako spoločnosť Cvent používa súbory cookie a podobné technológie?

Súbory cookie a webové majáky

Používame súbory cookie alebo podobné automatické technológie zhromažďovania údajov o tom, ako osoby interagujú s našimi Aplikáciami a zhromažďujeme určité informácie o ich vybavení, činnostiach a vzoroch prehľadávania, vrátane:

 • Podrobných informácií o vašich návštevách našich Aplikácií, napríklad množstvo času, ktorý strávite v našich Aplikáciách, webové lokality, ktoré ste navštívili pred alebo po našich Aplikáciách, zdroje a obsah, ku ktorým pristupujete a ktoré používate v našich Aplikáciách.
 • Informácie o vašom počítači a pripojení na internet, napríklad IP adresu, typ počítača, rozlíšenie obrazovky, jazyk, typ a verziu internetového prehliadača.

Nižšie sú uvedené technológie, ktoré používame na automatické zhromažďovanie údajov. Žiadnu z týchto technológií nepoužívame na zhromažďovanie údajov od obchodných kontaktov zákazníka na marketingové alebo reklamné účely.

 • Súbory cookie prehliadača.  Cookie je malý súbor nachádzajúci sa na pevnom disku počítača.  Webové prehliadače možno nastaviť tak, aby obmedzovali alebo úplne blokovali súbory cookie, konfigurovali nastavenia oznamovania súborov cookie a/alebo odstránili súbory cookie, ktoré sa už nachádzajú v prehliadači alebo zariadení.  Informácie o tom, ako to vykonať, sú uvedené v sekcii pomoc/referencie webového prehliadača. Obmedzenie určitých typov súborov cookie môže Zákazníkovi alebo obchodnému kontaktu zákazníka zabrániť v používaní niektorých častí našich Aplikácií, v závislosti od konfigurácie nastavení prehliadača.  Napríklad, registrácia na podujatie sa nedá úspešne dokončiť, ak sú blokované súbory cookie vo webovom prehliadači koncového používateľa. Pokiaľ nie je nastavenie prehliadača upravené tak, že bude odmietať súbory cookie, náš systém bude vydávať súbory cookie, keď prehliadač komunikuje s našimi Aplikáciami.  Ďalšie informácie o súboroch cookie a o tom, ako ich zablokovať, nájdete na stránke  www.allaboutcookies.org.
 • Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie.  Súbor cookie „relácie“ trvá len počas jednej relácie prehliadača a odstráni sa, keď používateľ zatvorí webový prehliadač. Súbory cookie relácie umožňujú prevádzkovateľom webových stránok prepájať činnosti používateľa počas relácie prehliadača.  „Trvalý“ súbor cookie zostáva v zariadení používateľa (aj keď je vypnuté), až kým neskončí jeho platnosť alebo nie je vymazaný.  Trvalý súbor cookie sa znova aktivuje, keď sa používateľ vráti na webovú stránku, ktorá odoslala súbor cookie. Trvalé súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť vaše správanie na webe pri návrate na webovú stránku alebo webovú lokalitu.

Ani jeden z týchto typov súborov cookie nemôže čítať ani pristupovať k iným súborom cookie ani k údajom z pevného disku používateľa. Okrem toho, ani jeden typ samotných týchto súborov cookie osobne neidentifikuje používateľa, avšak súbor cookie môže rozpoznať jednotlivý webový prehliadač alebo zariadenie používateľa prostredníctvom IP adresy, verzie prehliadača, operačného systému a ďalších informácií, a osoby, ktoré sa prihlásia do svojich účtov spoločnosti Cvent, budú individuálne identifikovateľné pre konkrétne aplikácie využívajúce súbory cookie relácie.

 • Webové majáky.  Stránky v našich Aplikáciách a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (označované tiež ako priehľadné súbory GIF, pixelové značky a jednopixelové súbory GIF).  Webové majáky sa odlišujú od súborov cookie v tom, že informácie sa neukladajú na váš pevný disk, ale sú neviditeľne vložené na webových stránkach alebo v e-maile.  Webové majáky nám umožňujú sledovať online pohyby používateľov webu – napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a ďalšie súvisiace štatistiky webovej lokality (napríklad zaznamenávať obľúbenosť určitého obsahu webovej lokality a overovať integritu systému a servera).  To umožňuje spoločnosti Cvent poskytovať webové stránky, ktoré sú prispôsobené preferenciám a záujmom používateľa.
 • Súbory flash cookie.  Niektoré funkcie našich služieb budú využívať lokálne úložisko, napríklad „súbory flash cookie“, na zhromažďovanie a uchovávanie informácií o vašich preferenciách a navigácii k našim webovým stránkam, z nich a na nich.  Súbory flash cookie nie sú spravované rovnakými nastaveniami prehliadača, aké sa používajú pre súbory cookie prehliadača. Ak nechcete, aby sa vo vašom počítači ukladali súbory flash cookie, môžete upraviť nastavenia prehrávača flash a zablokovať ukladanie súborov flash cookie pomocou nástrojov nachádzajúcich sa na paneli Website Storage Settings (Nastavenia ukladania webových údajov), ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze

V tejto chvíli nereagujeme na signály prehliadača typu „nesledovať“, keďže očakávame jednotný štandard, ktorý navrhnú regulačné orgány alebo odvetvie ochrany súkromia.  Spoločnosť Cvent sa úprimne zaoberá nezávislým právom osoby určovať, ako sa spracúvajú osobné údaje a naďalej monitoruje vývoj v tejto oblasti.

Informácie o tom, ako môžete upraviť nastavenia prehliadača na obmedzenie alebo zablokovanie súborov cookie a ďalších technológií sledovania nájdete nižšie v časti „Tretie strany - analytici.“

Reklama

Informácie, ktoré sme zhromaždili od našich Zákazníkov pochádzajúcich z miesta konania používame na jednoduchšie umiestňovanie reklám od našich Zákazníkov aplikácie Hospitality Cloud pre ich cieľovú skupinu používateľov.  Jeden príklad: poskytovatelia konferenčných priestorov nakúpia reklamy, ktoré sa selektívne prezentujú prostredníctvom Siete dodávateľov spoločnosti Cvent, aby sa stretli s projektantmi, ktorí mali vopred udelený minimálny počet obchodných stretnutí pre tohto poskytovateľa alebo konkurenčné miesta v cieľovej metropolitnej oblasti.  Aj keď nezverejníme osobné údaje na tieto účely, ak používateľ pochádzajúci z miesta konania klikne alebo inak reaguje na reklamu, inzerujúci Zákazník aplikácie Hospitality Cloud predpokladá, že používateľ pochádzajúci z miesta konania spĺňa jeho cieľové kritériá. Hoci využívame túto technológiu na inzerovanie pre Zákazníkov, nikdy neinzerujeme pre obchodné kontakty zákazníka.

Na zobrazovanie reklám, ktoré vás môžu zaujímať na iných webových stránkach, používame tiež tretie strany (napríklad služby LinkedIn, Google AdRoll, YouTube). Ďalšie informácie a možnosť ovládať vaše preferencie nájdete na adrese:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners

Ak sa nachádzate vo Švajčiarsku alebo v Európskej únii, kliknite sem

Externí analytici

Na zhromažďovanie informácií o používaní našich Aplikácií a na zlepšenie fungovania týchto Aplikácií využívame externých analytikov, vrátane služieb Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow a ďalšie.  Tieto informácie nám umožňujú vidieť celkové vzory používania Aplikácií, pomáhajú nám pri zaznamenávaní akýchkoľvek problémov, ktoré máte s týmito Aplikáciami, ukazujú nám, či je naša reklama efektívna alebo nie, a umožňujú nám používať reakcie na reklamy na optimalizáciu výkonnosti reklamy.  Služby Google Analytics, Adobe a Mixpanel používajú súbory cookie a iné podobné technológie na zhromažďovanie informácií o našich Aplikáciách a na nahlasovanie trendov webových lokalít našej spoločnosti, bez ukladania akýchkoľvek osobných údajov na platformy externých analytikov.  Ďalšie informácie nájdete nižšie alebo sa môžete odhlásiť z týchto postupov:

 • Kliknutím tu sa môžete odhlásiť zo služby Google Analytics. 
 • Kliknutím na tento odkaz sa môžete odhlásiť zo zhromažďovania a analýzy údajov spoločnosti Adobe o vašom používaní aplikácií. 
 • Na stránke https://mixpanel.com/optout/ sa môžete odhlásiť zo zásad služby Mixpanel. 
 • Program Mouseflow zhromažďuje informácie súvisiace s kliknutiami myši, pohybmi myši, rolovaním a/alebo stlačením tlačidla, nezhromažďuje však osobne identifikovateľné informácie v našom mene ani nesleduje zvyky prehliadania používateľov na iných webových stránkach, ktoré nepoužívajú Mouseflow.  Ďalšie informácie o praktikách Mouseflow nájdete na stránke http://mouseflow.com/privacy

Ako spoločnosť Cvent spracováva údaje od návštevníkov?

Spoločnosť Cvent spracúva údaje o návštevníkoch samostatne a oddelene od spôsobu, akým spracovávame údaje o obchodných kontaktoch zákazníka. Návštevou našich webových lokalít, návštevou marketingových podujatí spoločnosti Cvent alebo poskytnutím vašich osobných informácií Návštevníci súhlasia so zhromažďovaním, spracovaním a ukladaním svojich osobných informácií, ako je popísané v tejto časti.

Zhromaždené osobné údaje návštevníka

Spoločnosť Cvent zhromažďuje osobné údaje vrátane mena, titulu, poštovej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ID účtu sociálnych médií, firemných údajov (vrátane finančných a fakturačných pri zakúpení služieb spoločnosti Cvent), odpovedí na prieskumy, príspevkov na informačných nástenkách, diskusných príspevkov, zapojení do súťaží a propagačných ankiet. Tieto informácie používame na poskytovanie ďalších informácií o našich službách, vykonávanie výskumu, poskytovanie bielych kníh alebo kontaktu s vami po návšteve.

Zhromažďujeme údaje aj z externých zdrojov, ako sú verejné databázy, partneri spoločného marketingu a platformy sociálnych médií.  Napríklad, ak sa Návštevník rozhodne prepojiť svoj účet sociálnych médií so svojím účtom pre naše webové lokality, niektoré osobné údaje z účtu sociálnych médií budú zdieľané s našou spoločnosťou, čo môže zahŕňať osobné údaje, ktoré sú súčasťou profilu návštevníka alebo profilov jeho priateľov.

Ak sa rozhodnete tak urobiť, keď poskytnete referenciu, zhromažďujeme osobné informácie o vašich kontaktoch, napríklad:

 • Meno
 • Pracovný e-mail
 • Organizácia
 • Telefoné číslo
 • Mesto
 • PSČ

Ak nám poskytnete osobné údaje o svojich kontaktoch, použijeme tieto informácie len z dôvodu, na ktorý boli poskytnuté.

Ak sa domnievate, že nám niekto iný poskytol vaše osobné údaje a chceli by ste nás požiadať o jeho odstránenie z našej databázy, pošlite žiadosť na adresu https://www.cvent.com/gdpr-personal-data-request Okrem toho zhromažďujeme osobné údaje zo súborov cookie a podobných technológií na zhromažďovanie informácií o stránkach. Návštevníci, odkazy Návštevníci kliknú, informácie o webovom prehliadači návštevníkov, IP adresa návštevníkov a iné akcie Návštevníci môžu mať prístup na naše webové stránky. Ďalšie informácie o používaní týchto technológií a ich ovládaní nájdete v nižšie uvedenej časti Súbory cookie a podobné technológie.

Používanie zhromaždených osobných údajov návštevníka spoločnosťou Cvent

Spoločnosť Cvent spracúva osobné údaje Návštevníka za účelom:

 • analýzy prístupu k našim webovým lokalitám,
 • prispôsobenia vášho spôsobu prehliadania a prezentovania produktov alebo funkcií, ktoré môžu pre vás byť vhodnejšie,
 • identifikácie technických problémov webovej lokality,
 • zisťovania, vyšetrovania a odstraňovania podvodných alebo nezákonných aktivít,
 • posielania oznámení týkajúcich sa produktov, služieb alebo zmien zásad,
 • odpovedania na vaše otázky týkajúce sa produktov a služieb,
 • posielania informácií, ako sú oznámenia o produktoch, informačné letáky, biele stránky, ďalšie relevantné ponuky a nadchádzajúce propagačné akcie alebo podujatia (pred odoslaním marketingových e-mailov, podľa potreby a v závislosti od jurisdikcie, si vyžiadame a získame váš výslovný súhlas),
 • plánovania a hosťovania firemných podujatí spoločnosti Cvent, hostiteľských online fór a sociálnych sietí, ktorých sa môžu Návštevníci zúčastniť,
 • analyzovania, hodnotenia a identifikácie nových prospektov,
 • vytvárania prispôsobených reklamných, predajných a propagačných programov, a
 • účtovania našich služieb zákazníkom a posudzovania finančnej spôsobilosti potenciálnych zákazníkov, ktorí si môžu dovoliť riešenia spoločnosti Cvent.

Ak sa chcete odstrániť z komunikácie Cvent, kliknite sem: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Ukladanie osobných údajov návštevníka

Keď spracovávame osobné údaje Návštevníka na marketingové účely alebo so súhlasom Návštevníka, spracovávame údaje dovtedy, kým nás Návštevník nepožiada, aby sme prestali. Spravovanie žiadosti zvyčajne trvá zvyčajne maximálne 30 dní. Spoločnosť Cvent nebude uchovávať osobné údaje Návštevníka dlhšie, ako je zákonné obdobie uchovávania povolené v miestnych jurisdikciách, kde sú praktizované a poskytované služby spoločnosti Cvent. Uchovávame aj záznam, kedy nás Návštevníci požiadali, aby sme neposielali priamy marketing alebo nespracúvali údaje Návštevníkov na dobru neurčitú, aby sme mohli rešpektovať požiadavku Návštevníka v budúcnosti.

Zdieľanie údajov návštevníkov

Spoločnosť Cvent môže zdieľať informácie s externými zmluvnými poskytovateľmi služieb, ktorí zmluvne poskytujú služby v našom mene, ako aj s tretími stranami, ktoré predávajú služby spoločnosti Cvent ďalej.

Spoločnosť Cvent môže tiež spolupracovať s obchodnými partnermi na spoločnom ponúkaní produktov, služieb alebo iných programov, ako sú webové semináre alebo biele knihy, a príležitostne času môžeme zdieľať osobné údaje, ak si zakúpite alebo prejavíte záujem o akékoľvek takého spoločne ponúkané produkty alebo služby.

Spoločnosť Cvent bude zdieľať osobné údaje len tých Návštevníkov, ktorí navštívia marketingové podujatie spoločnosti Cvent s tretími stranami, ak a) Návštevník výslovne súhlasí, b) Návštevník povolí zosnímanie svojej menovky, alebo c) je to prípustné podľa platných zákonov.

Prístup, oprava alebo odstránenie údajov návštevníkov

Návštevníci majú rovnaké práva na prístup, opravu alebo odstránenie svojich osobných údajov, aké majú obchodné kontakty zákazníka, ako je uvedené v časti Aký má zákazník prístup, ako opraví alebo odstráni svoje údaje.

Súbory cookie a podobné technológie

Všetky postupy týkajúce sa súborov cookie a ich používania sú popísané v časti Ako spoločnosť Cvent používa súbory cookie a podobné technológieplatia aj pre Návštevníkov, ktorí interagujú s našimi webovými lokalitami.

Spravuje spoločnosť Cvent údaje o deťoch do 13 rokov?

Naše Aplikácie nie sú určené pre deti do 13 rokov. Osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov priamo nevyžadujeme ani nezhromažďujeme.  Ak máte menej ako 13 rokov, (i) nepoužívajte ani neposkytujte žiadne informácie v týchto Aplikáciách ani prostredníctvom žiadnej z ich funkcií, (ii) neregistrujte sa na používanie žiadnej z našich Aplikácií, (iii) neuskutočňujte žiadne nákupy prostredníctvom našich Aplikácií, (iv) nepoužívajte žiadne interaktívne funkcie ani funkcie verejných komentárov našich Aplikácií, ani nám neposkytujte žiadne informácie o sebe, vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy alebo akéhokoľvek zobrazovacieho mena alebo mena používateľa, ktoré budete používať. 

Kam prenáša spoločnosť Cvent údaje, ktoré spracováva?

Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ-USA a Švajčiarskom-USA

Cvent, Inc.; CrowdCompass, LLC; Cvent OnArrival, Inc.; Elite Meetings International, LLC; Lanyon Solutions, Inc.; Passkey International, Inc.; a StarCite, Inc., potvrdily, že dodržujú Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ-USA a Švajčiarskom-USA  Spoločnosť Cvent sa zaviazala, že všetky osobné údaje prijaté od členských štátov Európskej únie (EÚ) a Švajčiarska v závislosti od Štítu na ochranu osobných údajov podrobí platným princípom tohto Štítu.  Ďalšie informácie o Štítu na ochranu osobných údajov nájdete v Zozname štítu na ochranu osobných údajov ministerstva obchodu USA .

Spoločnosť Cvent je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ktoré dostáva, na základe rámca Štítu na ochranu osobných údajov, a následne presúva na tretiu stranu, ktorá koná v jej mene ako zástupca.  Spoločnosť Cvent dodržiava zásady Štítu na ochranu osobných údajov pre všetky ďalšie prenosy osobných údajov z EÚ a Švajčiarska, vrátane ustanovení o ďalšom prenose zodpovednosti.

Pokiaľ ide o osobné údaje prijaté alebo prenesené podľa Štítu na ochranu osobných údajov, spoločnosť Cvent podlieha regulačným právomociam Federálnej komisie pre obchod USA.  V určitých situáciách sa od spoločnosti Cvent môže vyžadovať, aby zverejnila osobné údaje v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia požiadaviek na národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva.

Ak máte aj naďalej obavy týkajúce sa ochrany alebo používania osobných údajov, ktoré sme uspokojivo nevyriešili, obráťte sa na nášho rozhodovateľa sporov (bezplatne), ktorým je tretia strana so sídlom v USA, na adrese  https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmienok, ktoré sú podrobnejšie popísané na webovej lokalite Štítu na ochranu osobných údajov https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, budete mať oprávnenie dovolávať sa záväzného zmierovacieho konania v prípade, že už boli vyčerpané ostatné postupy riešenia sporu. 

Cezhraničné prevody do krajín okrem EÚ alebo Švajčiarska

K osobným údajom môžu mať prístup pracovníci spoločnosti Cvent, ktorí poskytujú služby v ktorejkoľvek krajine, kde máme zariadenia alebo v ktorých spolupracujeme s poskytovateľmi služieb IT, vrátane Indie, Austrálie a Singapuru. To znamená, že budeme prenášať osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo USA. V takýchto prípadoch používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou na ochranu osobných údajov. Ak chcete získať kópiu alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Ako spoločnosť Cvent zabezpečuje údaje, ktoré spracováva?

Na ochranu osobných údajov v rámci našej organizácie používame rozličné organizačné, technické a administratívne opatrenia.  Dodržiavame všeobecne akceptované štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli zaslané, a to ako počas prenosu, tak aj po ich prijatí.{5}{6} Nanešťastie nemožno zaručiť 100 % bezpečnosť systému prenosu alebo uchovávania údajov.  Ak máte dôvod sa domnievať, že vaša komunikácia s nami už nie je bezpečná (napríklad, ak máte pocit, že bola ohrozená bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý môžete mať u nás), bezodkladne nás o tomto probléme informujte a kontaktujete nás podľa nižšie uvedenej časti „Kontaktné informácie.“

Čo sú produkty spoločnosti Cvent?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 • RegOnline by Cvent
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent

 

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient

Ako môže zákazník alebo návštevník spravovať svoje nastavenia e-mailových reklám?

Ak chcete aktualizovať svoje predvoľby e-mailov, aby ste prispôsobili témy, o ktoré máte najväčší záujem, alebo aby ste sa odhlásili z komunikácie v aplikácii Cvent, môžete tak urobiť tu:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Ako môžete kontaktovať spoločnosť Cvent alebo úradníka na ochranu údajov spoločnosti Cvent?

Podrobnosti o úlohe DPO alebo akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov týkajúcich sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Cvent získate od DPO na adrese [email protected] Rovnako neváhajte a obráťte sa na spoločnosť Cvent, pokiaľ potrebujete podrobné informácie o implementácii nášho programu ochrany osobných údajov na adrese:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Ako spoločnosť Cvent zverejňuje zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov?

Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme aktualizovať tak, aby odrážali zmeny našich informačných postupov. Všetky podstatné zmeny, ktoré urobíme, vám oznámime formou oznámenia na tejto webovej lokalite tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien zmeny alebo e-mailom (odoslaným na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte) sedem (7) dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien. Akékoľvek zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov však pre nových Návštevníkov, Zákazníkov a obchodné kontakty zákazníka nadobúdajú účinnosť ihneď po uverejnení. Odporúčame pravidelne kontrolovať túto stránku a sledovať najnovšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov.