Globálne zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti Cvent

Zhrnutie posledných zmien:

Čo je nové ku dňu 7. októbra 2020:

 • Pridanie produktu Virtual Attendee Hub® na zoznam produktov spoločnosti Cvent a vysvetlenie spracúvania osobných údajov v súvislosti s týmto produktom.
 • Aktualizácie týkajúce sa medzinárodného prenosu osobných údajov s ohľadom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý ruší platnosť štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Naposledy zmenené 7. októbra 2020

Úvod

Spoločnosť Cvent, Inc. a jej plne prevádzkované subjekty - Cvent Europe Ltd., Cvent Deutschland GmbH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, DoubleDutch, Inc., Cvent Nederland BV, Social Tables, Inc., Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. a StarCite, Inc. („Cvent“ nebo my“, „nám“), rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa chrániť ho prostredníctvom nášho súlade s týmito zásadami. 

Tieto zásady opisujú naše postupy v súvislosti s informáciami, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich softvérových platforiem a aplikácií Cvent Event Cloud a Hospitality Cloud (spoločne naše "Aplikácie"), ako aj postupy spoločnosti Cvent týkajúce sa ochrany súkromia vo vzťahu k používaniu webových stránok spoločnosti Cvent ( napríklad www.cvent.comwww.lanyon.com a ďalšie webové stránky Cvent, ktoré odkazujú na tieto pravidlá) a externé marketingové aktivity.

Tieto zásady popisujú tiež vaše práva na ochranu údajov vrátane práva namietať proti niektorému spracovaniu spoločnosťou Cvent. Tieto zásady sa nevzťahujú na informácie zhromažďované žiadnou treťou stranou, a to ani prostredníctvom akejkoľvek aplikácie alebo obsahu tretej strany (vrátane reklamy), ktoré sú prístupné z našich aplikácií alebo webových lokalít alebo sú s nimi prepojené.

Obsah

 1. Ste zákazník, zákaznícky obchodný kontakt alebo návštevník?
 2. Aké typy osobných údajov naši zákazníci zhromažďujú?
 3. Ako naši zákazníci zhromažďujú osobné údaje?
 4. Ako naši zákazníci osobné údaje používajú?
 5. Používa spoločnosť Cvent osobné údaje zhromaždené našimi zákazníkmi?
 6. Ako spoločnosť Cvent zhromažďuje a spracováva osobné údaje od našich Zákazníkov a ich Zákazníckych obchodných kontaktov?
 7. Aký je pre spoločnosť Cvent právny základ, aby mohla spracovávať osobné údaje z EHP?
 8. Ako dlho spoločnosť Cvent osobné údaje zhromaždené našimi zákazníkmi uchováva?
 9. Ako môže Zákaznícky obchodný kontakt kontaktovať, opravovať alebo mazať svoje osobné údaje?
 10. Ako môže Zákazník kontaktovať, opravovať alebo mazať svoje osobné údaje?
 11. Ako spoločnosť Cvent používa cookies a podobné technológie?
 12. Ako spoločnosť Cvent spracováva údaje od návštevníkov?
 13. Ako spoločnosť Cvent spracováva informácie detí mladších ako 16 rokov?
 14. Kam spoločnosť Cvent prenáša spracované údaje?
 15. Ako spoločnosť Cvent spracované údaje zabezpečuje?
 16. Aké sú produkty spoločnosti Cvent?
 17. Ako môže zákazník alebo návštevník spravovať svoje e-mailové predvoľby Cvent?
 18. Ako môžete kontaktovať spoločnosť Cvent alebo úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Cvent?
 19. Ako spoločnosť Cvent zverejňuje zmeny svojich zásad ochrany osobních údajů?

Ste zákazník, obchodný kontakt zákazníka alebo návštevník?

Tieto zásady sa vzťahujú na nasledujúcu klasifikáciu osôb, ktoré pôsobia so spoločnosťou Cvent:

 • ZÁKAZNÍCI : Zákazníci sú jednotlivci, ktorí sú zamestnancami alebo spolupracovníkmi priamych zákazníkov spoločnosti Cvent (napríklad projektanti podujatí, cestovní nákupcovia a poskytovatelia konferenčných priestorov), vrátane personálu zákazníka, ktorému je pridelené prihlasovacie ID a je oprávnený pristupovať k našim Aplikáciám a používať ich podľa aktívnej dohody so spoločnosťou Cvent alebo podľa dočasnej hodnotiacej licencie, ak je k dispozícii. Okrem toho medzi zákazníkov patria aj osoby, ktoré sa samy zaregistrujú na prístup k našim aplikáciám.
 • ZÁKAZNICKÉ OBCHODNÍ KONTAKTY: Zákaznické obchodní kontakty jsou jednotlivci, kteří s našimi zákazníky komunikují prostřednictvím našich aplikací. Sú to súčasní a potenciálni klienti našich Klientov, členovia, účastníci, sponzori, vystavovatelia, marketingoví partneri, hoteloví hostia alebo iné obchodné kontakty. Napríklad, medzi obchodné kontakty zákazníka patria osoby, ktoré sa zaregistrujú na podujatie organizované Zákazníkom, stiahnu si mobilnú aplikáciu pre toto podujatie, vyplnia online prieskum alebo uskutočnia hotelovú rezerváciu pomocou jednej z Aplikácií spoločnosti Cvent.  
 • NÁVŠTEVNÍCI: Jednotlivci a potenciálni zákazníci, ktorí vykonávajú činnosť na našich webových stránkach (napríklad si čítajú informácie o produktoch a službách spoločnosti Cvent, sťahujú si biele knihy alebo sa zaregistrujú na on-line demo verziu), ako aj tí, ktorí navštívia marketingové akcie spoločnosti Cvent (napríklad Cvent CONNECT®, živé udalosti a webináre spoločnosti Cvent) a s ktorými sa stretávame na veľtrhoch alebo sa o nich dozvedáme prostredníctvom odporúčaní tretích strán alebo iných externých zdrojov. 

Aký typ osobných údajov zhromažďujú naši zákazníci?

Naše Aplikácie sú flexibilné a umožňujú našim Zákazníkom zhromažďovať rôzne osobné priamo alebo nepriamo o ich obchodných kontaktoch zákazníka, vrátane mena, organizácie, titulu, poštovej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, faxového čísla, ID účtu sociálnych médií, čísla kreditnej alebo debetnej karty a ďalšie informácie, napríklad, stravovacie preferencie, záujmy, názory, aktivity, vek, pohlavie, vzdelanie a povolanie. Odporúčame obchodným kontaktom zákazníka, aby si prečítali zásady ochrany osobných údajov Zákazníkov, aby porozumeli, aké údaje zhromažďujú.

Podrobnejší zoznam našich aplikácií nájdete v časti „Aké sú produkty spoločnosti Cvent“ na konci týchto zásad ochrany osobných údajov. Používanie osobných údajov spoločnosťou Cvent zhromažďovaných prostredníctvom našich aplikácií je obmedzené na účely poskytovania služieb, pre ktoré klient spoločnosť Cvent najal, za účelom zlepšenia našich služieb alebo ako je vyžadované zákonom.

Ak nesúhlasíte s našimi zásadami a postupmi, môžete sa rozhodnúť nepoužívať naše Aplikácie.

Ako naši zákazníci zhromažďujú osobné údaje?

Zákazníci môžu osobné údaje zhromažďovať pomocou našich prispôsobiteľných aplikácií rôznymi spôsobmi tak, ako je uvedené v príkladoch nižšie. Odporúčame obchodným kontaktom zákazníka, aby si prečítali zásady ochrany osobných údajov Zákazníkov, aby porozumeli ich postupom zhromažďovania osobných údajov.

 • Keď obchodné kontakty zákazníka dobrovoľne a explicitne zadajú osobné údaje do našich Aplikácií.
 • Keď naši zákazníci zadajú obchodné kontakty zákazníka do našich Aplikácií, keď je to povolené, vrátane prípadov, že majú oprávnený obchodný záujem alebo získajú výslovný súhlas obchodného kontaktu zákazníka.
 • Automaticky, ako obchodné kontakty zákazníka interagujú s našimi Aplikáciami, pričom využívajú bežne používané technológie zhromažďovania údajov, napríklad súbory cookie. Ďalšie informácie o týchto technológiách nájdete v nižšie uvedenej časti s názvom „Ako spoločnosť Cvent používa súbory cookie a podobné technológie?“

Ako naši zákazníci používajú osobné údaje?

Ak sa obchodný kontakt zákazníka rozhodne využívať naše Aplikácie na obchodovanie so Zákazníkom (napríklad zaregistruje alebo zapíše sa na podujatie, odpovie na online prieskum, si stiahne mobilnú aplikáciu alebo odošle či odpovie na Žiadosť o predloženie návrhov („ŽPN“)), všetky údaje, ktoré poskytne v súvislosti s touto transakciou, budú prenesené Zákazníkovi a budú pod jeho kontrolou.

Zákazníci budú mať tiež prístup k údajom (vrátane osobných údajov a údajov o používaní Aplikácie) týkajúcim sa toho, ako obchodný kontakt zákazníka interaguje s Aplikáciami, ktoré oni používajú. Zákazníci sa v takom prípade správajú voči zákazníckemu obchodnému kontaktu ako prevádzkovatelia údajov podľa zákonov o ochrane údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP").  Preto spoločnosť Cvent nemôže prevziať a nepreberá zodpovednosť za postupy Zákazníkov v oblasti ochrany osobných údajov.

Informačné postupy našich Zákazníkov sa riadia ich zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame obchodným kontaktom zákazníka, aby si prečítali zásady ochrany osobných údajov Zákazníkov, aby porozumeli ich zásadám a postupom.

Používa spoločnosť Cvent osobné údaje zhromaždené našimi zákazníkmi?

Spoločnosť Cvent používa osobné údaje obchodných kontaktov zákazníka výhradne na účely poskytovania služieb, na ktorých sa s nami naši Zákazníci zmluvne dohodli prostredníctvom našich Aplikácií, ako je uvedené nižšie, na účely zlepšenia našich služieb alebo v rozsahu, aký vyžaduje alebo dovoľuje zákon. Spoločnosť Cvent nepredáva osobné údaje našich obchodných kontaktov.

Ako Cvent zhromažďuje a spracúva osobné údaje od našich zákazníkov a ich obchodných kontaktov?

Zhromažďujeme osobné údaje od našich Zákazníkov, aby sme uľahčili komunikáciu a dodanie Aplikácií, o ktoré majú naši Zákazníci záujem alebo ktoré nám poskytli. Môžeme napríklad zhromažďovať kontaktné údaje Zákazníkov, či už prostredníctvom zmluvy, využívania našich služieb, formuláru na našich webových stránkach, otázok zaslaných našim zástupcom v čete, interakcie s naším predajným tímom alebo zákazníckou podporou, prihlásenia sa na podujatie alebo odpovede na jeden z našich prieskumov alebo marketingových e-mailov. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o kreditnej karte (napr. číslo kreditnej karty a dátum vypršania platnosti, fakturačná adresa atď.) alebo iné obvyklé bankové informácie potrebné na účely fakturácie a platby.

Môžeme zaznamenávať telefonické hovory zákazníka na náš tím služieb zákazníkom za oprávnené obchodné záujmy súvisiace s poskytovaním zákazníckej podpory, dodržiavaním zákonov, školenia a zabezpečenia kvality. Takéto záznamy uchovávame do 90 dní od dátumu záznamu s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na účely vykonania zmluvy alebo ďalšieho školenia zamestnancov.

My a naši dodávatelia zhromažďujeme informácie o používaní zákazníkov o tom, ako naši zákazníci pracujú s našimi aplikáciami. Zahŕňa to, ktoré webové stránky navštívite, na čo kliknete, keď vykonávate určité akcie, akú jazykovú preferenciu máte, čo kupujete, atď..

Spracúvame osobné údaje Zákazníka a ich Zákazníckych obchodných kontaktov nasledujúcim spôsobom:

 • Poskytujeme ich našim dcérskym spoločnostiam a pobočkám za účelom poskytovania služieb našim Zákazníkom a ich obchodnými kontaktom zákazníka.
 • Pre oznamovanie dodávateľom, poskytovateľom služieb a iným tretím stranám, pokiaľ je to primerane potrebné alebo rozumné, aby títo poskytovali, udržiavali a podporovali naše aplikácie, napr. Spracovateľom platieb a poskytovateľom dátových centier alebo webhostingu. Spoločnosť Cvent nezdieľa, nepredáva ani si nevymieňa s týmito tretími stranami žiadne údaje za účelom reklamy.
 • Pre dodanie služieb, o ktorých sa s nami zákazník zmluvne dohodol, že ich budeme poskytovať prostredníctvom našich aplikácií. Medzi niektoré príklady patria:
  • Ak sa obchodný kontakt zákazníka pomocou jednej z našich Aplikácií zaregistruje na podujatie, prostredníctvom ich uvedenej e-mailovej adresy im odošleme informácie a oznámenia týkajúce sa tohto podujatia.
  • Ak obchodný kontakt zákazníka pomocou niektorej z našich Aplikácií zaplatí poplatky za podujatie alebo za iné produkty a služby s použitím svojej kreditnej karty, údaje o kreditnej karte postúpime spracovateľom platobných kariet, aby sme potvrdili platobné informácie a zrealizovali transakcie.
  • Pokiaľ Zákazník predloží ŽPN poskytovateľovi konferenčných priestorov vedenému v Cvent Supplier Network alebo obchodnému kontaktu zákazníka podľa pokynov Zákazníka, spoločnosť Cvent kontaktuje toto miesto, správcovskú spoločnosť alebo obchodný kontakt zákazníka a uvedie informácie, ktoré zahŕňajú osobné údaje, potrebné na reakciu na ŽPN.
  • Keď Zákazník alebo obchodný kontakt zákazníka použije svoje poverenia pre sociálne médiá na zdieľanie informácií na svojej platforme sociálnych médií alebo na prihlásenie do jednej z našich Aplikácií, zdieľame informácie s jeho poskytovateľom sociálnych médií. Informácie, ktoré zdieľame, sa budú riadiť pravidlami ochrany osobných údajov stránok týchto sociálnych médií. 
  • Na sprístupnenie informácií organizátorom podujatí, vystavovateľom alebo iným účastníkom na základe pokynov Zákazníka alebo súhlasu od obchodného kontaktu zákazníka, napríklad udelením súhlasu s tým, aby vystavovateľ zosnímal menovku a zdieľal tak ich kontaktné údaje, udelením súhlasu s obdržaním informácií o vystavovateľovi kliknutím alebo aktívnym súhlasom so zdieľaním informácií v mobilnej aplikácii Cvent (ako sú meno, kontaktné údaje, profilový obrázok, odpovede na ankety, funkcia „Otázky a odpovede“, komentáre, správy, odpovede na prieskumy atď.).
 • Poskytujeme ich tretej strane v prípade zlúčenia, odpredaja, reštrukturalizácie, rekapitalizácie, reorganizácie, likvidácie alebo iného predaja či prevodu niektorých alebo všetkých aktív spoločnosti Cvent, či už ako pokračujúca fungujúca firma alebo ako súčasť konkurzu, likvidácie alebo podobného konania, počas ktorých osobné údaje, ktoré spoločnosť Cvent uchováva o Návštevníkoch, Zákazníkoch a obchodných kontaktoch zákazníka, patria medzi prenášané aktíva.
 • Pre naše interné obchodné účely, ktoré zahŕňajú správu prístupu a používanie našich aplikácií, analýzu dát, bezpečnú identifikáciu zákazníkov po prihlásení sa do aplikácie, vylepšenie alebo modifikáciu našich aplikácií, určenie účinnosti našich propagačných kampaní, fakturáciu za služby a prevádzku nášho podniku.
 • Keďže sa domnievame, že je potrebné alebo vhodné:  (a) podľa platných zákonov vrátane zákonov mimo vašej krajiny pobytu, (b) ako reakciu na požiadavky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo vašej krajiny pobytu, a (c) na ochranu alebo identifikáciu podvodných transakcií.
 • Na iné účely, keď obchodné kontakty zákazníka poskytnú výslovný súhlas.

Zhromažďujeme a anonymizujeme informácie o (i) Zákazníkoch a obchodných kontaktoch zákazníka, a (ii) používaní našich Aplikácií s cieľom vylepšiť naše Aplikácie a vytvoriť referenčné a ďalšie obchodné spravodajské produkty. Žiadne zo súhrnných a anonymizovaných informácií neobsahuje osobné údaje (t. j. neidentifikuje žiadnu osobu).

Aký je právny základ pre spoločnosť Cvent na spracovanie osobných údajov z EHP?

V prípadoch osôb, ktoré sú z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), náš právny základ na zhromažďovanie a používanie osobných údajov závisí od charakteru spracúvania a jeho okolností. V prípadoch, keď sme sprostredkovateľom pre našich Zákazníkov, môže byť naším právnym základom plnenie zmluvy alebo súhlas. V prípadoch, keď sme prevádzkovateľom údajov, je naším právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem, keď spracúvanie prebieha v našich legitímnych záujmoch alebo legitímnych záujmoch Zákazníka a tieto záujmy nie sú prevýšené záujmami ochrany údajov, základnými právami alebo slobodami jednotlivca. Tieto záujmy majú poskytovať jednotlivcom prístup k Aplikáciám a funkciám týchto Aplikácií, odosielať im informácie, ktoré si vyžiadali, zaistiť bezpečnosť našich Aplikácií prostredníctvom našej snahy zabrániť neoprávneným alebo škodlivým konaniam alebo presadzovať dodržiavanie našich zmluvných podmienok, zmlúv a ďalších zásad. 

Ako používa spoločnosť Cvent osobné údaje zhromaždené našimi zákazníkmi?

Pokiaľ nie je v zmluve s naším Zákazníkom uvedené inak, údaje spracúvame do uplynutia 90 dní od ukončenia zmluvy, pričom po uplynutí tejto lehoty ich odstránime z nášho výrobného prostredia. Do 13 mesiacov odstránime údaje z našich záložných médií.

Ako môže obchodný kontakt zákazníka nadviazať prístup, opraviť alebo vymazať svoje osobné údaje?

V rôznych krajinách vrátane krajín v EHP aj v niektorých štátoch USA majú obchodné kontakty zákazníka na základe žiadosti právo na prístup k svojim osobným údajom a v prípade potreby právo na ich úpravu, výmaz alebo obmedzenie. Obchodné kontakty zákazníka môžu tiež požiadať, aby im boli poskytnuté niektoré typy ich osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte. 

Keď spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas odobrať. Pozrite si sekciu kontaktov Cvent nižšie. Odobratie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odobratím. Zákaznícke obchodné kontakty v rámci EHP majú tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov v krajine, kde žijú, alebo kde pracujú - aj keď dúfame, že vám pri akýchkoľvek otázkach alebo obavách týkajúcich sa používania vašich osobných údajov môžeme poskytnúť pomoc.

Spoločnosť Cvent spracúva údaje o obchodných kontaktoch zákazníka pod dohľadom našich Zákazníkov, pričom osobné údaje, ktoré spracúvame, priamo nespravujeme ani vlastníme. Zákazníci sú zodpovední za dodržiavanie akýchkoľvek nariadení alebo zákonov vyžadujúcich oznámenie, zverejnenie alebo získanie súhlasu pred prenosom údajov do spoločnosti Cvent na účely spracovania. Akýkoľvek obchodný kontakt zákazníka, ktorý sa snaží získať prístup, vykonať opravu alebo odstrániť údaje, musí svoj dopyt smerovať Zákazníkovi. Pokiaľ zákazník požiada spoločnosť Cvent o odstránenie osobných údajov zákazníckeho obchodného kontaktu, aby vyhovel predpisom o ochrane údajov, spoločnosť Cvent túto žiadosť spracuje v rámci časového obdobia vyžadovaného platnou smernicou alebo zákonom.

Vašej žiadosti o zmenu údajov nevyhovieme, ak sa domnievame, že by zmena mohla porušiť akýkoľvek zákon alebo právna požiadavka alebo by spôsobila, že by údaje boli nesprávne. V takýchto prípadoch budeme Zákazníka informovať o právnych povinnostiach, ktoré nám bránia v splnení žiadosti. 

Ako môže Zákazník získať prístup k svojim osobným dátam, opravovať ich alebo ich mazať?

Zákazníci majú rovnaké práva na prístup, opravu alebo odstránenie svojich osobných údajov, ako je uvedené vyššie.

Každý Zákazník môže získať prístup k svojim údajom alebo údajom svojich zákazníckych obchodných kontaktov, opravovať ich alebo ich vymazať tak, že podá žiadosť na našich webových stránkach na adrese https://www.cvent.com/personal-data-requests. Spoločnosť Cvent túto žiadosť spracuje v rámci časového obdobia vyžadovaného platnou smernicou alebo zákonom.

Žiadosti o zmenu údajov nemožno vyhovieť v prípade, ak sa domnievame, že by zmena porušila akýkoľvek zákon alebo právnu požiadavku alebo spôsobila nesprávnosť informácií. V takýchto prípadoch budeme Zákazníka informovať o právnych povinnostiach, ktoré nám bránia v splnení žiadosti.

Budeme udržiavať históriu auditov všetkých žiadostí o prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov s cieľom uchovávať o dodržiavaní regulačných požiadaviek.

Obyvatelé státu Kalifornie

Ak ste rezidentom štátu Kalifornia, kalifornský zákon vám poskytuje konkrétne práva týkajúce sa vašich osobných údajov, vrátane práva požadovať, aby sme vám poskytli určité informácie o našom zhromažďovania a použitia vašich osobných údajov za posledných 12 mesiacov; právo požiadať o odstránenie všetkých vašich osobných údajov, ktoré sme od vás zhromaždili, s výhradou určitých výnimiek; a právo odhlásiť sa z predaja vašich osobných údajov. Ak chcete túto žiadosť podať, kliknite sem a odošlite webový formulár, zavolajte na číslo 1-833-455-0249 alebo pošlite list na adresu:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102
 

Upozorňujeme, že sme povinní každý rok reagovať iba na dve takéto žiadosti na jednotlivca. Ak uplatníte svoje práva v súlade s kalifornským zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo nebyť diskriminovaní.

Spoločnosť Cvent mohla za uplynulých 12 mesiacov zhromaždiť o obyvateľoch štátu Kalifornia nasledujúce údaje:

 • Identifikátory, ako je meno, poštová adresa, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa alebo iné podobné identifikátory. 
 • Kategórie osobných údajov opísané v bode (e) Občianskeho zákonníka štátu Kalifornia Časť 1798.80.
 • Charakteristika chránených klasifikáciou podľa kalifornského alebo federálneho práva.
 • Obchodné informácie, vrátane záznamov o zakúpených alebo zvažovaných produktoch alebo službách.
 • Informácie o aktivite na internete alebo iné elektronické sieti.
 • Údaje geolokace.
 • Audio a vizuálne informácie, ako sú záznamy hovorov zákazníckych služieb a fotografie.
 • Profesionálne informácie alebo informácie súvisiace so zamestnaním.
 • Informácie o vzdelaní
 • Závery vychádzajúce z akejkoľvek z vyššie uvedených informácií.

Tieto informácie sú zhromažďované a použité na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Spoločnosť Cvent mohla počas 12 mesiacov bezprostredne pred zverejnením tejto aktualizovanej zásady ochrany osobných údajov zverejniť kontaktné údaje zákazníka, návštevníka, mená, názvu alebo firmy na hostiteľských miestach (napr. V reštaurácii alebo hoteli) alebo na marketingových akciách spoločnosti Cvent. Pokiaľ si Zákazník alebo návštevník želá, aby jeho údaje boli z tohto typu zverejnenia vylúčené, môže odoslať žiadosť kliknutím sem. Spoločnosť Cvent mohla zverejniť ktorúkoľvek z vyššie uvedených kategórií osobných údajov na základe súhlasu jednotlivca alebo na základe písomnej zmluvy s poskytovateľom služieb za účelom podnikania za 12 mesiacov bezprostredne pred zverejnením týchto aktualizovaných zásad ochrany osobných údajov.

Ako spoločnosť Cvent používa súbory cookie a podobné technológie?

Súbory cookie a webové majáky

My a naši dodávatelia používame súbory cookie alebo podobné technológie pre automatický zber dát, keď jednotlivci komunikujú pomocou našich aplikácií, aby sme zhromažďovali určité informácie o ich vybavenie, prehliadanie internetu a návykoch, vrátane:

 • Podrobných informácií o vašich návštevách našich Aplikácií, napríklad množstvo času, ktorý strávite v našich Aplikáciách, webové lokality, ktoré ste navštívili pred alebo po našich Aplikáciách, zdroje a obsah, ku ktorým pristupujete a ktoré používate v našich Aplikáciách.
 • Informácie o vašom počítači a pripojení na internet, napríklad IP adresu, typ počítača, rozlíšenie obrazovky, jazyk, typ a verziu internetového prehliadača. 

Nižšie sú uvedené technológie, ktoré používame na automatické zhromažďovanie údajov. Žiadnu z týchto technológií na zber informácií od zákazníckych obchodných kontaktov nepoužívame na účely marketingu či reklamy.

 • Súbory cookie prehliadača.  Cookie je malý súbor nachádzajúci sa na pevnom disku počítača.  Webové prehliadače možno nastaviť tak, aby obmedzovali alebo úplne blokovali súbory cookie, konfigurovali nastavenia oznamovania súborov cookie a/alebo odstránili súbory cookie, ktoré sa už nachádzajú v prehliadači alebo zariadení.  Informácie o tom, ako to vykonať, sú uvedené v sekcii pomoc/referencie webového prehliadača. Obmedzenie určitých typov súborov cookie môže Zákazníkovi alebo obchodnému kontaktu zákazníka zabrániť v používaní niektorých častí našich Aplikácií, v závislosti od konfigurácie nastavení prehliadača.  Napríklad, registrácia na podujatie sa nedá úspešne dokončiť, ak sú blokované súbory cookie vo webovom prehliadači koncového používateľa. Pokiaľ nie je nastavenie prehliadača upravené tak, že bude odmietať súbory cookie, náš systém bude vydávať súbory cookie, keď prehliadač komunikuje s našimi Aplikáciami.  Ďalšie informácie o súboroch cookie a ako ich vypínať pozri www.allaboutcookies.org.
 • Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie.  Súbor cookie „relácie“ trvá len počas jednej relácie prehliadača a odstráni sa, keď používateľ zatvorí webový prehliadač. Súbory cookie relácie umožňujú prevádzkovateľom webových stránok prepájať činnosti používateľa počas relácie prehliadača.  „Trvalý“ súbor cookie zostáva v zariadení používateľa (aj keď je vypnuté), až kým neskončí jeho platnosť alebo nie je vymazaný.  Trvalý súbor cookie sa znova aktivuje, keď sa používateľ vráti na webovú stránku, ktorá odoslala súbor cookie. Trvalé súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť vaše správanie na webe pri návrate na webovú stránku alebo webovú lokalitu.

Žiadny z týchto súborov cookie nemôže čítať iné súbory cookie alebo k dáta z pevného disku používateľa alebo k nim pristupovať. Ďalej žiadny z týchto súborov cookie sám o sebe neidentifikuje používateľa, je však schopný rozoznať konkrétny webový prehliadač alebo zariadenie používateľa pomocou IP adresy, verziu prehliadača, operačný systém a ďalšie informácie a jednotlivci, ktorí sa prihlásia k svojim účtom spoločnosti Cvent, budú jednotlivo identifikovateľné vzhľadom ku konkrétnym aplikáciám používajúcim cookie pre reláciu.

Naša webová lokalita používa trvalé súbory cookie, medzi ktoré patria nevyhnutné, výkonnostné a marketingové súbory cookie. Dĺžka životnosti našich funkčných súborov cookie je 12 mesiacov, výkonnostné súbory cookie môžu mať životnosť od 24 hodín do 24 mesiacov a marketingové súbory cookie zas od 12 do 24 mesiacov.

 • Webové majáky.  Stránka v našich aplikáciách a naše e-maily obsahujú malé elektronické súbory známe ako webové beacons (tiež označované ako clear gifs, pixel tags a single-pixel gifs).  Webové majáky sa odlišujú od súborov cookie v tom, že informácie sa neukladajú na váš pevný disk, ale sú neviditeľne vložené na webových stránkach alebo v e-maile.  Webové majáky nám umožňujú sledovať online pohyby používateľov webu – napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a ďalšie súvisiace štatistiky webovej lokality (napríklad zaznamenávať obľúbenosť určitého obsahu webovej lokality a overovať integritu systému a servera).  To umožňuje spoločnosti Cvent poskytovať webové stránky, ktoré sú prispôsobené preferenciám a záujmom používateľa.
 • Súbory flash cookie.  Niektoré funkcie našich služieb používajú na zhromažďovanie a ukladanie údajov o vašich preferenciách a vstupu na naše webové stránky a ich opúšťanie miestnej úložiska, napr. Súbory "Flash cookies".  Súbory flash cookie nie sú spravované rovnakými nastaveniami prehliadača, aké sa používajú pre súbory cookie prehliadača. Ak nechcete, aby sa Flash cookies ukladali do vášho počítača, môžete zmeniť nastavenie svojho Flash Player a zablokovať uloženie Flash cookies pomocou nástrojov obsiahnutých na paneli Nastavenie úložisko webových stránok, ktorý je dostupný na nasledovnom odkazu

V tejto chvíli nereagujeme na signály prehliadača typu „nesledovať“, keďže očakávame jednotný štandard, ktorý navrhnú regulačné orgány alebo odvetvie ochrany súkromia.  Spoločnosť Cvent sa úprimne zaoberá nezávislým právom osoby určovať, ako sa spracúvajú osobné údaje a naďalej monitoruje vývoj v tejto oblasti.

Informácie o tom, ako upraviť nastavenia vášho prehliadača, aby ste obmedzili alebo zrušili cookies a ďalšie technológie sledovania, nájdete v nižšie uvedenej časti „Poskytovatelia tretích strán pre analytické služby.“

Reklama

Využívame informácie zhromaždené od našich zákazníkov, aby sme mohli zobrazovať reklamy od zákazníkov našej aplikácie Hospitality Cloud cieľovému publiku užívateľov, a to prostredníctvom našej siete alebo našich poskytovateľov inzertných služieb.  Jeden príklad: poskytovatelia konferenčných priestorov nakúpia reklamy, ktoré sa selektívne prezentujú prostredníctvom Siete dodávateľov spoločnosti Cvent, aby sa stretli s projektantmi, ktorí mali vopred udelený minimálny počet obchodných stretnutí pre tohto poskytovateľa alebo konkurenčné miesta v cieľovej metropolitnej oblasti.  Aj keď nezverejníme osobné údaje na tieto účely, ak používateľ pochádzajúci z miesta konania klikne alebo inak reaguje na reklamu, inzerujúci Zákazník aplikácie Hospitality Cloud predpokladá, že používateľ pochádzajúci z miesta konania spĺňa jeho cieľové kritériá. Hoci my a naši Zákazníci na Hospitality Cloud využívame túto technológiu na inzerciu zákazníkom, nikdy nepoužívame údaje svojich Zákazníkov na inzerciu obchodným kontaktom zákazníka.

Využívame tiež tretie strany (ako sú LinkedIn, Google AdRoll, YouTube), aby sme zobrazovali reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať, na iných webových stránkach. Ďalšie informácie a možnosť ovládať vaše preferencie nájdete na adrese:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/ads/preferences/
https://twitter.com/settings/personalization
https://www.quora.com/optout

Ak sa nachádzate vo Švajčiarsku alebo v Európskej únii, kliknite sem

Externí analytici

Využívame poskytovateľa tretích strán pre analytické služby, vrátane spoločností Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow a ďalších, aby sme zhromažďovali údaje o používaní našich aplikácií a webových stránok a aby sme zlepšovali spôsob ich fungovania.  Tieto informácie nám umožňujú vidieť celkové vzory používania Aplikácií, pomáhajú nám pri zaznamenávaní akýchkoľvek problémov, ktoré máte s týmito Aplikáciami, ukazujú nám, či je naša reklama efektívna alebo nie, a umožňujú nám používať reakcie na reklamy na optimalizáciu výkonnosti reklamy.  Služby Google Analytics, Adobe a Mixpanel používajú súbory cookie a iné podobné technológie na zhromažďovanie informácií o našich Aplikáciách a na nahlasovanie trendov webových lokalít našej spoločnosti, bez ukladania akýchkoľvek osobných údajov na platformy externých analytikov.  Ďalšie informácie nájdete nižšie alebo sa môžete odhlásiť z týchto postupov:

 • Kliknutím tu sa môžete odhlásiť zo služby Google Analytics. 
 • Kliknutím na tento odkaz sa môžete odhlásiť zo zhromažďovania a analýzy údajov spoločnosti Adobe o vašom používaní aplikácií. 
 • Na stránke https://mixpanel.com/optout/ sa môžete odhlásiť zo zásad služby Mixpanel. 
 • Program Mouseflow zhromažďuje informácie súvisiace s kliknutiami myši, pohybmi myši, rolovaním a/alebo stlačením tlačidla, nezhromažďuje však osobne identifikovateľné informácie v našom mene ani nesleduje zvyky prehliadania používateľov na iných webových stránkach, ktoré nepoužívajú Mouseflow.  Ďalšie informácie o praktikách Mouseflow nájdete na stránke http://mouseflow.com/privacy

Ako spoločnosť Cvent spracováva údaje od návštevníkov?

Spoločnosť Cvent spracúva údaje o návštevníkoch samostatne a oddelene od spôsobu, akým spracovávame údaje o obchodných kontaktoch zákazníka. Návštevou našich webových lokalít, návštevou marketingových podujatí spoločnosti Cvent alebo poskytnutím vašich osobných informácií Návštevníci súhlasia so zhromažďovaním, spracovaním a ukladaním svojich osobných informácií, ako je popísané v tejto časti.

Zhromaždené osobné údaje návštevníka

Spoločnosť Cvent zhromažďuje osobné údaje vrátane mena, titulu, poštové adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ID účtu na sociálnych médiách, informácií o spoločnosti (vrátane finančných a fakturačných informácií pri nákupe služieb spoločnosti Cvent), odpovede z prieskumov, príspevky na paneloch , chatovej správy, súťažné príspevky a propagačné ankety. Tieto informácie o návštevníkoch môžeme zhromažďovať prostredníctvom formulára na našich webových stránkach, dotazov odoslaných nášmu chatovému agentovi, interakciu s naším predajným alebo zákazníckym tímom, pri registrácii na akciu alebo prostredníctvom odpovede na jeden z našich prieskumov alebo marketingových e-mailov. Tieto informácie používame na poskytovanie ďalších informácií o našich službách, vykonávanie výskumu, poskytovanie bielych kníh alebo kontaktu s vami po návšteve.

Tiež zhromažďujeme osobné údaje zo zdrojov tretích strán, ako sú verejné databázy, marketingoví partneri a platformy sociálnych médií.  Napríklad, ak sa Návštevník rozhodne prepojiť svoj účet sociálnych médií so svojím účtom pre naše webové lokality, niektoré osobné údaje z účtu sociálnych médií budú zdieľané s našou spoločnosťou, čo môže zahŕňať osobné údaje, ktoré sú súčasťou profilu návštevníka alebo profilov jeho priateľov.

Ak tak urobíte, poskytnete ak odkaz, zhromažďujeme osobné údaje o vašich kontaktoch, napríklad:

 • Jméno
 • Pracovný e-mail
 • Organizácia
 • Telefoné číslo
 • Mesto
 • PSČ

Ak nám poskytnete osobné údaje o svojich kontaktoch, použijeme tieto informácie len z dôvodu, na ktorý boli poskytnuté.

Ak sa domnievate, že nám niekto poskytol vaše osobné údaje a chceli by ste nás požiadať o ich odstránenie z našej databázy, odošlite prosím žiadosť na https://www.cvent.com/personal-data-requests. Okrem toho spoločne s našimi poskytovateľmi analytických služieb zhromažďujeme osobné údaje zo súborov cookie a podobných technológií s cieľom zhromažďovať informácie o tom, ktoré stránky si návštevníci prezreli, na ktoré odkazy klikli, ako aj informácie o webových prehliadačoch návštevníkov, IP adresy návštevníkov a informácie o iných úkonoch, ktoré návštevníci môžu pri prístupe na naše webové stránky vykonať. Ďalšie informácie o používaní týchto technológií a ich správe nájdete v nižšie uvedenej časti „Cookie a podobné technológie“.

Používanie zhromaždených osobných údajov návštevníka spoločnosťou Cvent

Spoločnosť Cvent spracúva osobné údaje Návštevníka za účelom:

 • analýzy prístupu k našim webovým lokalitám,
 • prispôsobenia vášho spôsobu prehliadania a prezentovania produktov alebo funkcií, ktoré môžu pre vás byť vhodnejšie,
 • identifikácie technických problémov webovej lokality,
 • zisťovania, vyšetrovania a odstraňovania podvodných alebo nezákonných aktivít,
 • posielania oznámení týkajúcich sa produktov, služieb alebo zmien zásad,
 • odpovedania na vaše otázky týkajúce sa produktov a služieb,
 • Zasielať vám informácie, ako sú oznámenia o produktoch, informačné bulletiny, bielej knihy, ďalšie relevantné ponuky a nadchádzajúce propagačné akcie alebo udalosti (pred odoslaním marketingových e-mailov si v prípade potreby, v závislosti na jurisdikcii, vyžiadame a získame váš výslovný súhlas);
 • plánovania a hosťovania firemných podujatí spoločnosti Cvent, hostiteľských online fór a sociálnych sietí, ktorých sa môžu Návštevníci zúčastniť,
 • Analyzovať a identifikovať nové potencionálnych klientov;
 • vytvárania prispôsobených reklamných, predajných a propagačných programov, a
 • účtovania našich služieb zákazníkom a posudzovania finančnej spôsobilosti potenciálnych zákazníkov, ktorí si môžu dovoliť riešenia spoločnosti Cvent.

Pokiaľ chcete odber marketingových oznámení spoločnosti Cvent zrušiť, kliknite sem: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Ukladanie osobných údajov návštevníka

Keď spracovávame osobné údaje Návštevníka na marketingové účely alebo so súhlasom Návštevníka, spracovávame údaje dovtedy, kým nás Návštevník nepožiada, aby sme prestali. Implementácia vašej žiadosti zvyčajne trvá až 30 dní, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako vyžadujú platné zákony. Spoločnosť Cvent nebude uchovávať osobné údaje návštevníkov dlhšie, než je doba uchovávania povolená zákonom v miestnych jurisdikciách, kde spoločnosť Cvent ponúka a poskytuje svoje služby. Uchovávame aj záznam, kedy nás Návštevníci požiadali, aby sme neposielali priamy marketing alebo nespracúvali údaje Návštevníkov na dobru neurčitú, aby sme mohli rešpektovať požiadavku Návštevníka v budúcnosti.

Zdieľanie údajov návštevníkov

Spoločnosť Cvent môže zdieľať informácie s externými zmluvnými poskytovateľmi služieb, ktorí zmluvne poskytujú služby v našom mene, ako aj s tretími stranami, ktoré predávajú služby spoločnosti Cvent ďalej.

Spoločnosť Cvent môže tiež spolupracovať s obchodnými partnermi na spoločnom ponúkaní produktov, služieb alebo iných programov, ako sú webové semináre alebo biele knihy, a príležitostne času môžeme zdieľať osobné údaje, ak si zakúpite alebo prejavíte záujem o akékoľvek takého spoločne ponúkané produkty alebo služby.

Spoločnosť Cvent bude zdieľať osobné údaje len tých Návštevníkov alebo Zákazníkov, ktorí navštívia marketingové podujatie spoločnosti Cvent s tretími stranami, ak a) Návštevník vyjadrí výslovný súhlas, b) Návštevník povolí zosnímanie svojej menovky, c) to je prípustné v zmysle platných zákonov.

Prístup, oprava alebo odstránenie údajov návštevníkov

Návštevníci majú rovnaké práva na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie ako naše zákaznícke obchodné kontakty, ako je uvedené v časti „Ako môže zákazník získať prístup k osobným údajom, vykonať opravu alebo vymazanie?

Každý Návštevník, ktorý chce získať prístup k svojim údajom, opraviť ich alebo ich vymazať, tak môže urobiť odoslaním žiadosti na našej webovej lokalite na adrese https://www.cvent.com/personal-data-requests. Spoločnosť Cvent túto žiadosť spracuje do 30 dní.

Vašej žiadosti o zmenu údajov nevyhovieme, ak sa domnievame, že by zmena mohla porušiť akýkoľvek zákon alebo právna požiadavka alebo by spôsobila, že by údaje boli nesprávne. V takýchto prípadoch budeme Návštevníka informovať o právnych povinnostiach, ktoré nám bránia v splnení žiadosti. 

Budeme udržiavať históriu auditov všetkých žiadostí o prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov s cieľom uchovávať o dodržiavaní regulačných požiadaviek.

Obyvatelé státu Kalifornie

Ak ste návštevníkom a obyvateľom štátu Kalifornia, kalifornský zákon vám udeľuje konkrétne práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Všetky postupy opísané v časti pre obyvateľov štátu Kalifornia Ako môže Zákazník kontaktovať, opravovať alebo mazať svoje osobné údaje?“ platí aj pre návštevníkov Kalifornie.

Súbory cookie a podobné technológie

Všetky postupy týkajúce sa súborov cookie a ich používania sú popísané v časti Ako spoločnosť Cvent používa súbory cookie a podobné technológieplatia aj pre Návštevníkov, ktorí interagujú s našimi webovými lokalitami.

Ako spoločnosť Cvent spracováva informácie detí mladších ako 16 rokov?

Žiadna z našich Aplikácií nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov. Od detí mladších ako 16 rokov vedome nezhromažďujeme ani priamo nepožadujeme osobné údaje. Ak zistíme, že sme neúmyselne zhromaždili osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov, vymažeme ich čo najskôr.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na postupy našich zákazníkov, s ktorými môže interagovať vaše dieťa. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady pre Zákazníkov, aby ste určili ich vhodnosť pre vaše dieťa, vrátane ich postupov zhromažďovania a používania údajov.

Kam prenáša spoločnosť Cvent údaje, ktoré spracúva?

V záujme zjednodušenia našich obchodných postupov a poskytovania služieb je možné k osobným údajom získať prístup alebo ich zhromažďovať, prenášať a ukladať v USA alebo iných krajinách, v ktorých pôsobíme, vrátane krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Osobné údaje môžu byť dostupné zamestnancom spoločnosti Cvent, ktorí poskytujú služby v ktorejkoľvek krajine, kde máme zariadení alebo v ktorej pre nás pracujú poskytovatelia IT služieb, vrátane Indie, Austrálie a Singapuru. V prípadoch, keď osobné údaje prenášame do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo USA, využívame prostriedky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Ak chcete získať kópiu alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Poznámka o nedávnom zrušení platnosti štítu na ochranu údajov medzi EÚ a USA

Dňa 16. júla 2020 Súdny dvor Európskej únie zrušil platnosť štítu na ochranu údajov medzi EÚ a USA, ktorý je jedným z kľúčových mechanizmov na zákonný prenos osobných údajov z Európskej únie do USA. Pred týmto rozsudkom spoločnosť Cvent a niektoré jej dcérske spoločnosti potvrdzovali, že dodržujú zásady štítu na ochranu údajov medzi EÚ a USA v súvislosti s prenosom osobných údajov z EHP do USA.

V tomto rozsudku Súdny dvor potvrdil, že ďalšou hlavnou metódou na primeranú ochranu prenosu osobných údajov sú „štandardné zmluvné doložky“ (ŠZD), ktoré zostávajú aj naďalej v platnosti. V nadväznosti na tento rozsudok spoločnosť Cvent pre svojich Zákazníkov sprístupnila podpísanú kópiu súčasných štandardných zmluvných doložiek EÚtu. Zákazníkov žiadame, aby podpísali náš najnovší dodatok o spracúvaní údajov a poslali nám ho späť

Ako spoločnosť Cvent zabezpečuje údaje, ktoré spracováva?

Na ochranu osobných údajov v rámci našej organizácie používame rozličné organizačné, technické a administratívne opatrenia.  Dodržiavame všeobecne akceptované štandardy na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli zaslané, a to ako počas prenosu, tak aj po ich prijatí.{5}{6} Nanešťastie nemožno zaručiť 100 % bezpečnosť systému prenosu alebo uchovávania údajov.  Ak máte dôvod sa domnievať, že vaša komunikácia s nami už nie je bezpečná (napríklad, ak máte pocit, že bola ohrozená bezpečnosť akéhokoľvek účtu, ktorý môžete mať u nás), bezodkladne nás o tomto probléme informujte a kontaktujete nás podľa nižšie uvedenej časti „Kontaktné informácie.“

Aké sú produkty spoločnosti Cvent?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 •  
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings
 • Social Tables
 • Virtual Attendee Hub®

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass by Cvent
 • QuickMobile by Cvent
 • DoubleDutch od Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient
 • Social Tables

Ako môže zákazník alebo návštevník spravovať svoje nastavenia e-mailových reklám?

Ak chcete aktualizovať svoje predvoľby e-mailov, aby ste prispôsobili témy, o ktoré máte najväčší záujem, alebo aby ste sa odhlásili z komunikácie v aplikácii Cvent, môžete tak urobiť tu:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement.

Ako môžete kontaktovať spoločnosť Cvent alebo úradníka na ochranu údajov spoločnosti Cvent?

Ohľadom podrobností o úlohe úradníka pre ochranu údajov alebo akýchkoľvek iných otázok týkajúcich sa ochrany súkromia spoločnosti Cvent kontaktujte prosím úradníka pre ochranu údajov na adrese [email protected].  Rovnako neváhajte a obráťte sa na spoločnosť Cvent, pokiaľ potrebujete podrobné informácie o implementácii nášho programu ochrany osobných údajov na adrese:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Ako spoločnosť Cvent zverejňuje zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov?

Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme priebežne aktualizovať, aby zodpovedali zmenám našich postupov pre nakladanie s údajmi. Všetky podstatné zmeny, ktoré urobíme, vám oznámime formou oznámenia na tejto webovej lokalite tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien zmeny alebo e-mailom (odoslaným na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte) sedem (7) dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien. Akékoľvek zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov však pre nových Návštevníkov, Zákazníkov a obchodné kontakty zákazníka nadobúdajú účinnosť ihneď po uverejnení. Odporúčame pravidelne kontrolovať túto stránku a sledovať najnovšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov.