Cvent globala integritetspolicy

Cvent globala integritetspolicy

Sammanfattning av de senaste ändringarna:

Vad är nytt från och med 2019-02-20

 • Så här uppdaterar du dina e-postinställningar.
 • Korrigering av namnet Cvent Germany GmBH.
 • Förtydligande gällande kvarhållandeperioden specifikt för inspelade kundtjänstsamtal.
 • Förtydligande gällande insamling och användning av kunders och företagskunders personuppgifter.

Senast ändrad 2019-02-20

Inledning

Cvent, Inc., och dess helägda enheter Cvent Europe Ltd., Cvent Germany GmBH, Cvent Canada Inc., Cvent Australia PTY Limited, Cvent Singapore PTE Limited, Cvent India Private Limited, Lanyon Solutions, Inc., Passkey International, Inc. och StarCite, Inc. ("Cvent" eller  "Vi", "oss"), respekterar din integritet och vi är engagerade i att skydda din integritet genom vår överensstämmelse med denna policy.

Denna policy beskriver våra metoder i samband med den information som vi samlar in via vår programvaruplattformar Cvent Event Cloud och Hospitality Cloud och applikationer (kollektivt våra ”Applikationer”) samt Cvent:s integritetspraxis i förhållande till användningen av Cvent:s webbplatser (som www.cvent.com, www.lanyon.com och andra Cvent-webbplatser som länkar till denna policy) och externa marknadsföringsaktiviteter.

Denna policy beskriver också dina rättigheter angående dataskydd , inklusive rätten att framföra invändningar mot några av Cvent:s behandlingar. Policyn gäller inte information som samlats in av någon tredje part, inklusive genom någon tredje part applikation eller innehåll (inklusive annonsering) som länkar till eller är åtkomlig från våra applikationer eller webbplatser.

Innehållsförteckning

Är du kund, affärskontakt eller besökare?

Vilka typer av personuppgifter samlar våra kunder in?

Hur samlar våra kunder in personuppgifter?

Hur använder våra kunder personuppgifter?

Använder eller säljer Cvent personuppgifter som samlats in av våra kunder?

Hur samlar Cvent in och hanterar personuppgifter från våra kunder och deras företagskunder?
Vad är den rättsliga grunden för Cvent att behandla personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Hur länge kvarhåller Cvent personuppgifter som samlats in av våra kunder?
Hur kommer en företagskund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?

Hur kommer en kund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?
Hur använder Cvent kakor och liknande tekniker?

Hur behandlar Cvent data från besökare?

Behandlar Cvent information om barn under 13 år?

Vart överför Cvent data som den behandlar?

Hur säkerställer Cvent de data som behandlas?

Vad är Cvent:s produkter?

Hur gör en kund eller besökare för att hantera sina e-postinställningar för Cvent?

Hur kontaktar du Cvent eller Cvent:s dataskyddsansvarige (DPO)?

Hur publicerar Cvent ändringar i sin integritetspolicy?

Är du kund, affärskontakt eller besökare?

Denna policy gäller följande klassificering av individer som interagerar med Cvent:

Vilka typer av personuppgifter samlar våra kunder in?

Våra applikationer är flexibla och tillåter våra kunder att samla in en mängd olika personuppgifter från och om deras företagskontakter, inklusive namn, organisation, titel, postadress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, konto-ID till social media, kredit- eller betalkortnummer och annan information inklusive men inte begränsat till kostpreferenser, intressen, åsikter, aktiviteter, ålder, kön, utbildning och yrke.

För en mer detaljerad lista över våra applikationer, hänvisas du till avsnittet ”Vad är Cvent:s produkter” i slutet av denna integritetspolicy. Cvent:s användning av personuppgifter insamlade via våra applikationer ska vara begränsad med ändamålet att tillhandahålla den tjänst som våra kunder har engagerat Cvent.

Om du inte samtycker till våra policyer och metoder, har du valet att inte använda våra applikationer.

Hur samlar våra kunder in personuppgifter?

 • När företagskunder frivilligt och explicit anger personuppgifter i våra applikationer.
 • När våra kunder anger företagskunder i våra applikationer, när så de tillåts, inklusive genom att ha ett legitimt affärsintresse eller erhåller explicit samtycke från en företagskund.
 • Automatiskt, då företagskunder interagerar med våra applikationer, använder vi vanligtvis informationstekniker för insamlande som kakor. För ytterligare information om dessa tekniker, se avsnittet nedan med titelnHur använder Cvent kakor och liknande tekniker?”.

Hur använder våra kunder personuppgifter?

Om en företagskund väljer att använda våra applikationer för att genomföra affärer med en kund (till exempel: registrera sig för en händelse, svara på en undersökning online, eller hämta hem en mobilapplikation), kommer all information du tillhandahåller i samband med denna interaktion att överföras till och vara under kundens kontroll.

Kunderna kommer också att ha åtkomst till information (inklusive personuppgifter och användningsdata för applikation) relaterad till hur företagskunden interagerar med applikationer som de använder. I sådant fall, agerar kunden som personuppgiftsansvarig mot företagskunden, inom ramen för Europeiska ekonomiska samarbetsområdets ("EEA") dataskyddslagar.  Därför kan Cvent inte och tar inte ansvar för våra kunders integritetsrutiner.

Informationspraxis för våra kunder regleras av deras integritetspolicy. Vi uppmuntrar företagskunder att granska kundens integritetspolicy för att förstå deras handlingar och rutiner.

Använder eller säljer Cvent personuppgifter som samlats in av våra kunder?

Cvent använder inte personuppgifter i våra kontakter med företagskunder i något annat syfte än att tillhandahålla tjänster som våra kunder har avtalat sig till att tillhandahålla genom våra applikationer, som noteras nedan eller enligt lag. Cvent säljer inte våra företagskunders personuppgifter.

Hur samlar Cvent in och hanterar personuppgifter från våra kunder och deras företagskunder?

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder för att underlätta kommunikation och leverans av de applikationer som kunderna är intresserade av eller som vi enligt avtal ska leverera. Vi kan exempelvis samla in kundens kontaktinformation genom upprättandet av ett avtal, användandet av våra tjänster, ett formulär på vår webbplats, interaktion med vårt försäljningsteam eller kundtjänstteam, registrering till ett evenemang eller då kunden svara på en av våra undersökningar eller marknadsföringsmeddelanden. Vi kan också samla in kreditkortsuppgifter (t.ex. kreditkortsnummer och utgångsdatum, faktureringsadress, osv.) eller annan bankinformation som krävs för fakturering och betalning.

Vi kan spela in kunders telefonsamtal till kundtjänst för legitima affärsintressen relaterade till att tillhandahålla kundstöd, efterlevnad av lagar, utbildning och kvalitetssäkring. Sådana inspelningar behålls i 90 dagar efter inspelningsdatumet.

Vi samlar information om hur våra kunder interagerar med våra applikationer. Detta inkluderar vilka webbsidor du besöker, vad du klickar på, när du utför vissa handlingar, vilka språkinställningar du har, vad du köper och så vidare.

Vi hanterar kundernas och deras företagskunders personuppgifter på följande sätt:

 • Att tillhandahålla våra dotterbolag och samarbetspartners i syfte att tillhandahålla tjänster till våra kunder och deras företagskunder.
 • Att dela med till leverantörer, tillhandahållare av tjänster och andra tredje parter som är rimligt nödvändiga eller försiktig att tillhandahålla, upprätthålla och stödja våra applikationer för våra kunder och deras företagskunder, som exempelvis betalningsförfaranden och leverantörer av dataanalys samt datacenter eller webbhotell. Cvent delar inte, säljer eller handlar någon information med sådana tredje parter för marknadsföringsändamål.
 • Att leverera de applikationer som vår kund har avtalat sig att tillhandahålla. Några exempel är:
  • Om en företagskund använder en av våra applikationer för att registrera sig för en händelse, kommer vi att använda den angivna e-postadressen för att skicka informationen och meddelanden som relateras till den händelsen.
  • Om en företagskund använder en av våra applikationer till att betala registreringsavgifter för en händelse eller andra produkter och tjänster genom att använda kreditkort, skickas informationen vidare till behandling av kortet för att validera betalningsinformationen och slutföra transaktionerna.
  • När en kund lämnar en RFP (förslagsförfrågan) till en leverantör av mötesplats som är upptagen på Cvent:s nätverk över leverantörer eller till en företagskund enligt kundens anvisningar, kommer Cvent att kontakta den platsen, förvaltningsbolaget eller företagskunden och avslöja den information som krävs för att den ska kunna svara på RFP, som innehåller personuppgifter.
  • När en kund företagskund använder sin identifieringsinformation för sociala medier för att dela information på sin sociala medieplattform eller logga in i en av våra applikationer, delar vi information med deras leverantör av sociala mediekonton. Informationen vi delar kommer att styras av den sociala medieplatsens integritetspolicy.
 • Leverera till en tredje part i händelse av en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överlåtelse av några eller alla av Cvent:s tillgångar, oavsett om det är i gång varande företag eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfaringssätt,  i vilket personlig information som innehas av Cvent om våra besökare, kunder och slutanvändare är bland de överförda tillgångarna.
 • För interna företagsändamål som inkluderar att administrera åtkomst och användning av våra applikationer, dataanalys, säker identifiering av kunder vid inloggning till en applikation, förbättra eller ändra våra applikationer, fastställa effektiviteten hos en marknadsföringskampanj , fakturera för tjänster och driva vår verksamhet.
 • Som vi anser vara nödvändig eller lämplig:  (a) enligt gällande lag, inklusive lagar utanför ditt hemland; (b) att besvara på förfrågningar från statliga verk och regeringsmyndigheter, inklusive statliga verk och regeringsmyndigheter utanför ditt hemland; och (c) att skydda mot eller identifiera bedrägliga transaktioner.
 • För andra ändamål när företagskunder ger explicit samtycke.

Vi sammanställer och anonymiserar information om (i) kunder och företagskunder, och (ii) användningen av våra applikationer för att förbättra dessa och att skapa referenspunkter och andra affärsintelligensprodukter. Ingen av de samlade och anonymiserade uppgifterna innehåller personuppgifter (det vill säga, identifierar ingen enskild person).

Vad är den rättsliga grunden för Cvent att behandla personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

För personer som är från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), kommer vår rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter vara vårt legitima intresse där behandlingen ligger i vårt, eller en tredje parts, legitima intressen och inte åsidosätts av individens dataskyddsintressen, eller grundläggande rättigheter och friheter. Dessa ska ge individer åtkomst till applikationer och funktioner a Applikationerna; skicka dem information som de har begärt; för att säkerställa säkerheten i våra applikationer genom att försöka förhindra obehöriga eller skadliga aktiviteter; eller, att genomdriva överensstämmelse med våra användarvillkor, kontrakt och annan policy. I vissa EES-länder är vi beroende av samtycke som en rättslig grund för att använda data för marknadsföring.

Hur länge kvarhåller Cvent personuppgifter som samlats in av våra kunder?

Där behandlar vi personuppgifter för legitima affärsintressen som beskrivs i avsnitt ”Använder eller säljer Cvent personuppgifter som samlas in av våra kunder”, om inget annat uppges i vårt kontrakt med vår kund, kas vi behandla data upp till 90 dagar efter kontraktets upphörande, vid vilken tidpunkt vi tar bort dem från vår produktionsmiljö. Inom 13 månader tar vi bort data från vårt medium för säkerhetskopiering.

 

Hur kommer en företagskund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?

I olika länder, inklusive länder inom EES,  har företagskunder på begäran rätt att få åtkomst till sina personuppgifter och, om nödvändigt, ändra, radera eller begränsa dem. Företagskunder kan också begära att vissa typer av personuppgifter levereras till dem, eller till en annan organisation som de nominerar, i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Där vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke. Se Cvent:s kontaktavsnitt nedan. Återkallandet av samtycke ska inte påverka lagen om behandling baserat på samtycke innan den återkallas. Företagskunder har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd i det land där de bor, eller där de arbetar – även om vi hoppas att vi kan hjälpa till med eventuella frågor eller oro över vår användning av dina personuppgifter.

Cvent behandlar företagskunders data under ledning av våra kunder och har ingen direkt kontroll eller ägande av de personuppgifter vi behandlar. Kunderna är ansvariga för att följa bestämmelser eller lagar som kräver tillkännagivande, avslöjande eller inhämta samtycke innan de överför data till Cvent för bearbetningsändamål. Alla företagskunder som syftar till att komma åt, korrigera eller radera data, ska rikta deras förfrågan till kunden. Om kunden begär att Cvent ska ta bort personuppgifter från en företagskund för att följa dataskyddsförordningar, kommer Cvent att behandla denna begäran inom 30 dagar.

Vi kan inte ta emot en begäran om att ändra information som vi misstänker skulle vara en överträdelse mot lagen eller lagkravet eller orsaka att informationen skulle bli felaktig. I sådana fall informerar vi kunden om de lagliga skyldigheter som hindrar oss från att uppfylla förfrågan.

Hur kommer en kund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?

Besökare har samma rätt att få tillgång till, korrigera eller radera sina personuppgifter som företagskunder på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Hur kommer en företagskund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?”.

Varje kund som vill komma åt, korrigera eller radera data kan göra det genom att skicka in en förfrågan via vår hemsida på https://www.cvent.com/gdpr-personal-data-request. Cvent kommer att behandla denna begäran inom 30 dagar.

Vi kan inte ta emot en begäran om att ändra information som vi misstänker skulle vara en överträdelse mot lagen eller lagkravet eller orsaka att informationen skulle bli felaktig. I sådana fall informerar vi kunden om de lagliga skyldigheter som hindrar oss från att uppfylla förfrågan.

Vi kommer att kvarhålla en revisionshistorik om eventuella förfrågningar om åtkomst, korrigering eller radering av personlig information för att upprätthålla en registrering av överensstämmelse med lagstadgade krav.

Hur använder Cvent kakor och liknande tekniker?

Kakor och webbsignaler

Vi använder kakor eller liknande tekniker för automatiska datainsamling från individer som interagerar med våra applikationer för att samla in viss information om deras utrustning, åtgärder och mönster i besöken på internet, inklusive:

 • Detaljer om dina besök på våra applikationer. Till exempel datum och tid som du har haft åtkomst till våra applikationer, hur lång tid du tillbringar på våra applikationer, webbplatser som länkade till våra applikationer eller som du länkades till från våra applikationer, resurser och innehåll som du har åtkomst till och användning av applikationerna.
 • Information om din dator och internetanslutning, till exempel din IP-adress, datortyp, skärmupplösning, språk, webbläsartyp och version.

Nedan hittar du de tekniker som vi använder för automatisk datainsamling. Vi använder ingen av dessa tekniker för att samla in information från företagskunder för marknadsföring eller reklamändamål.

 • Webbläsarkakor.  En kaka är en liten fil placerad på en dators hårddisk.  Webbläsare kan konfigureras för att begränsa eller helt blockera kakor, konfigurera inställningar för kaka med meddelanden och/eller att radera kakor som redan finns i webbläsaren eller enheten.  Information om hur man utför detta anges i webbläsarens hjälp-/referensavsnitt. Genom att begränsa eller inskränka vissa typer av kakor, kan också hindra en kund eller företagskund från att använda vissa delar av våra applikationer beroende på hur inställningarna för webbläsaren är konfigurerade.  Till exempel, kan registrering av händelse inte slutföras om kakor är inaktiverade i en webbläsare. Om inte webbläsarinställningen har justerats så att den nekar kakor, kommer vårt system att utfärda kakor när webbläsaren interagerar med våra applikationer.  Mer information om kakor och hur du inaktiverar dem finns i www.allaboutcookies.org.
 • Sessionskakor och permanenta kakor.  En "sessionskaka" varar endast för en enda webbläsarsession och raderas när användaren stänger webbläsaren. Sessionskakor tillåter operatörer av webbplatsen länka en användares åtgärder under en webbläsarsession.  En "permanent" kaka förblir kvar på användarens enhet (även när den är avstängd) tills den löper ut eller raderas.  En permanent kaka kommer att åter aktiveras när en användare återvänder till webbplatsen som skickade kakan. Vi använder permanenta kakor för att hjälpa till att anpassa din webbläsarupplevelse när du återvänder till en webbsida eller vår webbplats.

Ingen av dessa kakor kan läsa eller komma åt andra kakor eller data från en användares hårddisk. Dessutom, kan inga av dessa kakor i sig själva personligen identifiera en användare; emellertid känner en kaka igen en användares enskilda webbläsare eller enhet via en IP-adress, webbläsarens version, operativsystem och annan information, och  personer som loggar in till sina Cvent-konton blir individuellt identifierbara för vissa applikationer med hjälp av sessionskakor.

 • Webbsignaler.  Sidor på våra applikationer och våra e-postmeddelanden innehåller små elektroniska filer som benämns webbsignaler (även kallade clear gifs, pixeltaggar och en enda pixel gifs).  Webbsignaler skiljer sig från kakor i det att informationen inte lagras på hårddisken, men är osynligt inbäddad på webbsidor eller i e-post.  Webbsignaler gör det möjligt att spåra online-rörelser hos webbanvändarna - till exempel att räkna hur många användare som har besökt sidorna eller öppnat ett e-postmeddelande och annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrerar populariteten för visst innehåll på en webbplats och verifieringssystem och integriteten på servern).  Detta gör att Cvent kan erbjuda en upplevelse på webbplatsen som är mer skräddarsydd för våra användare och intressen.
 • Flashkakor  Vissa funktioner i våra tjänster kan använda lokal lagring, till exempel ”Flashkakor”. Dessa kan samla in och lagra information om dina inställningar och navigering till, från och på våra webbplatser.  Flashkakor hanteras inte av samma webbläsarinställningar som används för webbläsarkakor. Om du inte vill att Flashkakor ska lagras på din dator, kan du justera inställningarna för din Flash-spelare för att blockera lagring av Flashkakan genom att använda verktygen i inställningspanelen för webbplatsens lagring på följande länk

Vid denna tidpunkt svarar vi inte på webbläsarens "spåra inte"-signaler, eftersom vi väntar på en enhetlig standard som framförs av tillsynsmyndigheter eller integritetspolicy på branschnivå.  Cvent anser på allvar att en oberoende person har rätt att bestämma hur dennes personuppgifter behandlas och vi fortsätter att övervaka utvecklingen på detta område.

Du kan lära dig hur du kan justera webbläsarens inställningar för att begränsa eller inaktivera kakor och andra tekniker för att spåra genom att besöka avsnittet nedan, med titeln "Leverantörer av tredjepartsanalys."

Annonsering

Vi kan använda informationen som vi har samlat in från dig på vår plats för att vi ska kunna visa annonser från våra Hospitality Cloud-kunder till deras användarmålgrupper.  Som ett exempel, köper leverantörer av mötesplatser annonser som presenteras selektivt via Cvent:s leverantörsnätverk för att möta planerare som tidigare har tilldelat en minimum volym av mötesaffärer till den leverantören eller till konkurrerande platser i det målriktade huvudstadsområdet.  Trots att vi inte yppar/avslöjar personlig information för dessa ändamål, om källanvändaren på platsen klickar på eller på annat sätt interagerar med en annons, antar den annonserande Hospitality Cloud-kunden att källanvändaren  på platsen uppfyller dennes målkriterier, Medan vi utnyttjar denna teknik för att annonsera till kunder, annonserar vi aldrig till våra företagskunder.

Vi använder oss också av tredjepartskunder (som LinkedIn, Google AdRoll, YouTube) för att betjäna annonser som kan vara av intresse för dig på andra webbplatser. För mer information och förmåga att styra dina inställningar, besök:

http://preferences-mgr.truste.com,
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and 
http://www.aboutads.info/
https://policies.google.com/privacy/partners

Om du befinner dig i Schweiz eller EU klickar du här

Leverantörer av tredjepartsanalys

Vi använder leverantörer av tredjepartsanalys, inklusive Google, Adobe, Mixpanel, Mouseflow och andra, för att samla in information om din användning av applikationerna, vilket gör att vi kan förbättra hur dessa applikationer fungerar.  Informationen tillåter oss att se de övergripande användningsmönstren på applikationerna, hjälper oss att registrera eventuella problem du kan ha med applikationerna, och visar oss huruvida vår annonsering är effektiv eller inte och tillåter oss att använda svaren på annonser för att optimera annonsresultatet.  Google Analytics, Adobe och Mixpanel använder kakor och andra liknande tekniker för att samla in information om användning av våra applikationer och rapportera trenderna på webbplatsen till oss utan att lagra personuppgifter på externa plattformar till leverantörer av tredjepartsanalys.  Se nedan för mer information, eller för att avbryta dessa metoder:

 • Du kan välja bort Google Analytics genom att klicka här
 • Du kan välja bort Adobes datainsamling och analys om din användningen av tjänsterna genom att klicka på den här länken
 • Du kan välja bort Mixpanels metoder genom att besöka https://mixpanel.com/optout/
 • Mouseflow samlar in information relaterad till musklickar, musrörelser, scrollar/beteenden och/eller aktivitet i tangenttryckning, men samlar inte in personligt identifierbar information åt våra vägnar eller spårar användarnas surfvanor på andra webbplatser som inte använder Mouseflow.  Du kan lära dig mer om Mouseflows metoder genom att besöka http://mouseflow.com/privacy

Hur behandlar Cvent data från besökare?

Cvent behandlar besökardata separat och tydligt från hur vi behandlar kundens och företagskundens data . Genom att besöka våra webbplatser, deltar i Cvent-marknadsföringshändelser eller tillhandahålla oss personliga uppgifter, samtycker besökare till insamling, behandling och lagring av deras personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt.

Insamlade personuppgifter från besökaren

Cvent samlar in personuppgifter inklusive namn, titel, postadress, e-postadress, telefonnummer, konto-ID för social media, företagsinformation (inklusive finansiell och faktureringsinformation vid inköp av Cvent-tjänster), enkäter, svar, anslagstavlor för meddelande, tävlingsanmälningar och marknadsföringsförfrågningar. Vi använder denna information för att ge dig ytterligare information om våra tjänster, utföra forskning, tillhandahålla vitbok eller kontakta dig efter ditt besök.

Vi hämta också personuppgifter från tredjepartskällor, såsom offentliga databaser, gemensamma partners för marknadsföring och sociala medieplattformar.  Till exempel, om en besökare på en webbplats väljer att ansluta sitt sociala media-konto till våra hennes konto på våra webbplatser, kommer viss personlig information från det sociala mediekontot att delas med oss. Detta kan innefatta personuppgifter som är en del av besökarens profil eller hennes vänners profiler.

Om du, när du tillhandahåller en referens, väljer att göra detta samlar vi in personlig information om dina kontakter såsom:

 • Namn
 • E-postadress till arbetet
 • Organisation
 • Telefonnummer
 • Bostadsort
 • Postnummer

När du tillhandahåller oss med personlig information om dina kontakter kommer vi endast att använda denna information i det specifika syfte för vilken den tillhandahållits.

Om du tror att någon har tillhandahållit oss din personliga information och vill begära att den tas bort från vår databas, skicka en begäran viahttps://www.cvent.com/gdpr-personal-data-request Dessutom samlar vi in ​​personuppgifter från kakor och liknande tekniker för att samla information om sidorna som besökares tittar på, länkar som besökaren klickar på, besökares webbläsarinformation, besökares IP-adress och andra åtgärder som besökare kan ta när de besöker våra webbplatser. För mer information om användningen av dessa tekniker och hur man styr dem, se avsnittet ”Kakor och liknande teknik” nedan.

Cvent:s användning av besökarens insamlade personuppgifter

Cvent behandlar besökarens personuppgifter för att:

 • Analysera hur våra webbplatser är åtkomliga;
 • Anpassa din surfupplevelse och presentera produkter eller funktioner som kan vara mer passande för dig;
 • Identifiera webbplatsens tekniska problem;
 • Upptäcka, utreda och åtgärda bedräglig eller olaglig verksamhet;
 • Överför meddelanden relaterade till produkt-, service- eller policyändringar;
 • Svara på dina produkt- och serviceförfrågningar;
 • Skicka information som produktmeddelanden, nyhetsbrev, vitbok, andra relevanta erbjudanden och kommande kampanjer eller evenemang (där så krävs, beroende av jurisdiktion, kommer vi att söka och erhålla ditt explicita samtycke, innan vi skickar marknadsföringsmeddelanden via e-post till dig).
 • Planera och vara värd för Cvent-företagsevenemang, forum på nätet och sociala nätverk där besökare kan delta;
 • Analysera, värdera och identifiera framtidsperspektiv;
 • Skapa skräddarsydda annonser, försäljning och marknadsföringsprogram; och
 • Skicka fakturor till kunder för våra tjänster och bedöm de potentiella kundernas finansiella förmåga att ha råd med lösningar från Cvent.

Om du vill avregistrera dig från kommunikation om Cvent, klicka här: https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Lagring av besökarens personuppgifter

När vi behandlar besökares personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med besökarens samtycke behandlar vi data tills besökaren ber oss att upphöra. Det tar vanligtvis upp till 30 dagar att genomföra din begäran. Cvent kommer inte att behålla besökarens personuppgifter längre än den lagstadgade kvarhållandeperioden som tillåts i de lokala jurisdiktioner där Cvent-tjänster marknadsförs och tillhandahålls. Vi registrerar också när besökare har bett oss att inte skicka direktmarknadsföring eller att behandla besökaruppgifter på obestämd tid, så att vi kan respektera besökarens begäran i framtiden.

Dela besökares data

Cvent kan dela information med tredje parts leverantör av tjänster som är kontrakterade att tillhandahålla tjänster på vår vägnar, samt tredje part som säljer Cvent-tjänster.

Cvent kan också engagera sig med affärspartners för att gemensamt erbjuda produkter, tjänster eller andra program som webbinarier eller vitböcker från tid till annan, och vi kan dela personuppgifter om du köper eller visar intresse för alla produkter eller tjänster som erbjuds gemensamt.

Cvent delar endast personuppgifter om besökare som deltar i en Cvent-marknadsföringshändelse med tredje parter om a) besökaren explicit samtycker, b) besökaren tillåter att deras märke scannas, eller c) det är tillåtet enligt gällande lag

Åtkomst, korrigering eller borttagning av besökardata

Besökare har samma rätt att få tillgång till, korrigera eller radera sina personuppgifter som våra kunder på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Hur kommer en kund åt, korrigerar eller raderar sina personuppgifter?”.

Kakor och liknande tekniker

Alla metoder relaterade till kakor och deras användning som beskrivs i avsnittet ”Hur använder Cvent kakor och liknande tekniker gäller också för besökare när de interagerar med våra webbplatser.

Behandlar Cvent information om barn under 13 år?

Våra applikationer är inte avsedda för barn under 13 år. Vi begär inte direkt eller samlar in personuppgifter från barn under 13 år.  Om du är under 13, ska du inte (i) använda eller tillhandahålla någon information om dessa applikationer på eller via någon av dess funktioner, (ii) registrera dig för att använda någon av våra applikationer, (iii) göra inköp via våra applikationer, (iv) använda någon av de interaktiva eller offentliga kommentarsfunktionerna på våra applikationer eller ge någon information om dig själv till oss, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller eventuellt skärmnamn eller användarnamn som du använder. 

Vart överför Cvent data som den behandlar?

EU-U.S. och Schweiz-USA Privacy Shield

Cvent, Inc.; CrowdCompass, LLC; Cvent OnArrival, Inc.; Elite Meetings International, LLC; Lanyon Solutions, Inc.; Passkey International, Inc.; och StarCite, Inc., har certifierat att de följer principerna i EU-USA och Schweizisk-US Privacy Shield.  Cvent har åtagit sig att låta alla personuppgifter som mottas från EU:s medlemsländer, Storbritannien och Schweiz skyddas i enlighet med ramarna för skydd av personuppgifter, till ramverkets tillämpliga principer.  Om du vill veta mer om Privacy Shield Framework, besök Amerikanska handelsdepartementet för listan integritetsskydd.

Cvent ansvarar för behandling av personuppgifter som den får motta, enligt Privacy Shield Framework, och därefter överföringar till en tredje part som agerar som agent å  dess vägnar.  Cvent följer principen om integritetsskydd för all vidareöverföring av personuppgifter från EU, Storbritannien och Schweiz, inklusive bestämmelser om ansvar för överföring.

Med hänsyn till personuppgifter mottagna eller överförda i enlighet med Privacy Shield Framework, är Cvent föremål för lagstadgad verkställighet av myndighet som US Federal Trade Commission (myndigheten för handel) har.  I vissa situationer kan Cvent vara skyldig att yppa personuppgifter som svar på lagliga krav från myndigheter, bland annat för att uppfylla krav på nationell säkerhets- eller brottsbekämpning.

Om du har olösta frågor gällande integritet eller dataanvändning som vi inte har tagit upp på ett tillfredsställande sätt, ska du kontakta vår amerikansk-baserade tredjepartsleverantör av tvistlösningar (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa omständigheter, vilka beskrivs mer utförligt på Privacy Shield-webbplatsen https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, har du rätt att åberopa bindande skiljeförfarande när andra förfaranden för tvistlösning har uttömts. 

Gränsöverskridande överföringar med undantag för EU eller Schweiz

Personuppgifter kan kommas åt av Cvent-personal som tillhandahåller tjänster i alla länder där vi har faciliteter eller där vi anlitar IT-tjänsteleverantörer, inklusive Indien, Australien och Singapore. Det innebär att vi kommer att överföra personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller USA. I sådana fall använder vi standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen för att skydda personuppgifter. Om du vill ha en kopia eller ha andra frågor, kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Hur säkerställer Cvent de data som behandlas?

Vi använder en mängd olika organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter i vår organisation.  Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda den personliga information som lämnats till oss. Detta gäller både under överföringen och när den mottagits. Tyvärr kan ingen dataöverförings- eller lagringssystem garanteras vara 100% säkert.  Om du har anledning att misstänka att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du känner att säkerheten på något konto du kan ha med oss har komprometterats), ska du omedelbart kontakta oss i enlighet med avsnittet "Kontaktinformation" nedan.

Vad är Cvent:s produkter?

Event Cloud

Cvent Meetings & Events

 • Cvent Event Management
 • RegOnline by Cvent
 • Inquisium by Cvent
 • Cvent Conference
 • Lanyon Meetings

Cvent Onsite Solutions

 • OnArrival
 • OnArrival 360
 • SocialWall
 • LeadCapture
 • CrowdCompass av Cvent
 • QuickMobile av Cvent

Hospitality Cloud

 • Cvent Supplier Network
 • SpeedRFP.com
 • EliteMeetings.com
 • Cvent Business Intelligence
 • Cvent Lead Scoring
 • Cvent Passkey
 • Cvent Business Transient

Hur gör en kund eller besökare för att hantera sina e-postinställningar för Cvent?

Om du vill uppdatera dina e-postinställningar eller skräddarsy de ämnen du är mest intresserad av att motta, eller om du vill avsluta prenumerationen på kommunikation från Cvent, kan du göra det här:  https://www.cvent.com/subscriptionmanagement

Hur kontaktar du Cvent eller Cvent:s dataskyddsansvarige (DPO)?

För mer information om DPO: s roll eller eventuella integritetsfrågor relaterade till Cvent:s integritetspolicy, kontakta DPO på [email protected] Du kan också gärna kontakta Cvent angående detaljer om vår implementering av vårt integritetsprogram på:

Cvent Representative
1765 Greensboro Station Place, 7th Floor
Tysons Corner, Virginia 22102

[email protected]

Hur publicerar Cvent ändringar i sin integritetspolicy?

Vi uppdaterar denna integritetspolicy för att spegla förändringar i vår informationspraxis. Om vi gör några väsentliga ändringar, kommer vi att meddela dig genom meddelanden på denna webbplats trettio (30) dagar innan ändringarna blir gällande, eller via e-post (skickad till den e-postadress som angetts i ditt konto) sju (7) dagar innan förändringarna blir gällande. Ändringar i integritetspolicyn gäller omedelbart efter offentliggörandet för nya besökare, kunder och företagskunder. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om våra integritetsrutiner.